Uznesenie - VII. valného zhromaždenia ZSF zo dňa 29. novembra 2003 v Bratislave

VII. valné zhromaždenie Zväzu slovenských filatelistov

a) Schvaľuje

1. Správu o plnení hlavných smerov činnosti a správu o činnosti Rady ZSF.

2. Správu revíznej komisie ZSF.

3. Úpravu výšky členského príspevku s účinnosťou od 1. 1. 2004 takto:
- ekonomicky aktívny členovia ZSF 250,- Sk
- dôchodcovia, nepracujúci študenti 100,- Sk
- členovia krúžkov mladých filatelistov 30,- Sk

4. Zmenu Stanov ZSF (zmena č. 4) a aktualizáciu základných dokumentov ZSF v rozsahu a znení ako boli predložené vrátane úprav schválených VZ.

b) Berie na vedomie

Doplňujúce informácie, stanoviská a podnety prednesené delegátmi a hosťami na VII. valnom zhromaždení ZSF.

c) Ukladá

1. Na 2. zasadnutí Rady ZSF prerokovať všetky diskusné príspevky, návrhy a odporúčania z dnešného rokovania, zapracovať ich do Plánov činnosti ZSF na roky 2003 a 2007.
Termín: do 15. 1. 2004
Zodpovedá: predseda ZSF

2. Zápisnicu, zmenu základných dokumentov ZSF a uznesenie zo VII. valného zhromaždenia ZSF doručiť výborom ZKF pre vnútornú potrebu a informovanosť všetkých členov ZSF cestou Spravodajcu ZSF. Základné úlohy, smery činnosti ZSF, informáciu o priebehu a výsledkoch rokovania, vrátane schváleného uznesenia uverejniť v Spravodajcovi ZSF.
Termín: do 30. 1. 2004
Zodpovedá: tajomník ZSF

3. Na základe delegovania kompetencií a zodpovednosti za činnosť jednotlivých úsekov činnosti ZSF, odborných komisií ZSF jednotlivým členom Rady ZSF zabezpečiť aktívne vykonávanie týchto úloh, na zasadnutiach rady kontrolovať ich plnenie.
Termín: priebežne
Vykonávaju: členovia R-ZSF

4. Ak to dôležitosť diskusných príspevkov, podnetov, a návrhov delegátov Valného zhromaždenia vyžaduje, pripraviť písomné odpovede a stanoviská Rady ZSF, odpovedať delegátom, ak o to požiadajú.
Termín: do 30. 1. 2004
Vykoná: tajomník ZSF

5. Zabezpečiť a vykonať zasadnutia Rady ZSF s účasťou predsedu revíznej komisie najmenej 4x ročne, ak si to situácia vyžiada i rozšírené zasadnutie Rady ZSF za prítomnosti zástupcov ZKF, o ktorých sa bude jednať, alebo odborných komisií ZSF, ak o to požiadajú.
Termín: priebežne
Zodpovedá: predseda ZSF

6. Zmeny a doplnenie STANOV ZSF predložiť na registráciu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Termín: 15. 1. 2004
Zodpovedá: tajomník ZSF

7. Aktualizované základné dokumenty ZSF (Organizačný poriadok, volebný poriadok, výstavný poriadok a ďalšie) vydať v knižnej úprave a doručiť všetkým orgánom ZSF a KF na Slovensku.
Termín: 30. 4. 2004
Zodpovedá: tajomník ZSF

8. Organizovať vzdelávanie členskej základne so zameraním najmä na nový Výstavný poriadok ZSF a tvorbu exponátov.
Termín: priebežne
Zodpovední: odb. komisie, výbory ZKF

9. Spracovať výhľadový plán výstav na Slovensku do roka 2008 - 2010 pri zohľadnení postupnosti výstav z hľadiska možnosti získania kvalifikácie a spracovať rámcový zámer na účasť slovenských exponátov v zahraničí.
Termín: 30. 4. 2004
Zodpovedá: Rada ZSF

d) Vyslovuje poďakovanie

odstupujúcim členom Rady ZSF, revíznej komisie a predsedovi ZSF za vykonanú prácu v uplynulom funkčnom období.

V Bratislave dňa 29. 11. 2003

Autor: ZSF | 17. 3. 2004

Komentáře

Známky SK

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223