Tibor Bartfay - národný umelec

Sochárska pocta známke

Slovenský sochár a medailér národný umelec Tibor Bartfay je dnes známy už aj v širokej rodine filatelistov. Pečat jeho vzácneho výtvarného rukopisu od roku 1994 nesie už aj slovenská známka Krála Svätopluka / 12 Sk /. Zaslúžil sa hned aj o jeden primát v mladej slovenskej známkovej tvorbe - je prvým slovenským sochárom - autorom výtvarného návrhu známky, FDC a tiež návrhu medziharčia a pečiatky. Zápis iste vhodný a vzácny Majstra jeho velkého formátu.

Tibor Bartfay - národný umelec

Akademický sochár Tibor Bartfay / 1922 /, národný umelec, je autorom známeho cyklu komorných plastík historických osobností slovanských a slovenských dejín, svedectvá o svojom vzťahu k histórii a súčasnosti - v ktorých obrazovým dejom - vo výtvarnej metafore - vyjadril historický základ z ktorého vyšli Slovania a spodobnil ducha slovenského národa od osobností Veľkomoravskej ríše až k novším dejinám. Je v nich citeľná sochárska znalosť histórie, úsilie vypovedať svoju predstavu o nich prostredníctvom výtvarného prejavu pravdivo a najmä umelecký presvedčivo. Charakterizuje ich majestátna dôstojnosť a vznešenosť optického vnemu pri postavách veľkomoravských panovníkov. Nechýbal medzi nimi ani knieža S v ä t o p l u k . Majster Bartfay si je vedomý, že bez poznania vlastnej histórie, ťažko hľadieť do vzdialenej budúcnosti.

Tibor Bartfay - národný umelec

Preto, keď si Slovensko v roku 1994 pripomínalo 1100. výročie úmrtia kniežaťa Svätopluka / ? - 894 Nitra /, táto osobnosť sa nemohla neobjaviť ani v emisii slovenských poštových známok na rok 1994 a autorom výtvarného námetu preto nemohol byť nikto iný, ako práve akad. sochár Tibor B a r t f a y.

Tibor Bartfay - národný umelec

Z histórie vieme, že za vlády Svätopluka dosiahla Veľkomoravská ríša najväčšiu územnú rozlohu na území dnešného Slovenska a Moravy. Ako veľkomoravské knieža bol Svätopluk v rokoch 871 - 894 najvýznamnejším predstaviteľom Mojmírovcov a pápežom Jánom VIII bol uznaný za panovníka rovnocenného vladárom vtedajšieho kresťanstva Európy.

Tibor Bartfay - národný umelec

S bravúrou zvládnutá a umelecký hodnotná známka Kráľ Svätopluk / čierna, škoricovo, hnedá / - má nominálnu hodnotu 12 Sk / e.č. 37, vydaná 10. júla / je nielen umeleckým skvostom ale i vzácnou sochárskou poctou poštovej známke. Iluzórny portrét - sochársky reliéf Svätopluka urobil tak presvedčivo, že priam presvedčil, že tak a nie inak vyzeral knieža Veľkej Moravy. Aj na malej plôške vtesnal svoju predstavu o veľkom človeku dávnej doby, ale predovšetkým slávnej našej minulosti... Je všeobecne známe, že čím ďalej do histórie tým menej máme dostupných informácií, tvorba vedie viac k abstrakcii. Na známke je tak zobrazené nielen sochárske stvárnenie idealizovaného portrétu najvýznamnejšieho člena dynastie Mojmírovcov so symbolom múdrosti Svätoplukových " prútov svornosti ", ale aj úcta k osobnosti kráľa, k našej histórii i dejinám. Tibor Bartfay ho urobil podľa svojho vlastného výkladu nielen umelecky presvedčivo, ale i najviac pravdivo, s výpoveďou o dobe a úctou k dejinám, pri zohľadnení historicky známych reálií doby. Prvotný impulz, ako inšpiráciu, sochársky tvorivo rozvinul do výtvarnej podoby. Predstavil sa ako citlivý tvorca, s nesmiernym zmyslom pre celkovú kompozíciu a detail. Expresívnosť výtvarného návrhu je nenásilná a pôsobí ako vznešené zvýraznenie významu dobu. Spätosť estetických a etických hodnôt je aj výpoveďou autora k osobnosti kráľa, o dobe a úcte k histórii a dejinám.

Aj obrazové námety, ktoré Majster Bartfay zvolil pri tvorbe výtvarného návrhu na FDC a návrhu pečiatky zodpovedajú verným reáliám zachovaným a nájdeným z tohoto historického obdobia. Kríž na FDC je archeologická pamiatka z veľkomoravského obdobia z náleziska v Mači a doplnený je reprodukciou citátu z pápežskej bully Industriae tuae / vydanou Jánom VIII v roku 880 / - Dilecto filio Sfentopulcho glorioso comiti / Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu kniežaťu /. Na pečiatke je motív zo slovanského pektorálu. Známka bola vydaná aj vo forme PL / 4 známky a medziharčie /, námetom na obraz meča na medziharčí bol nález z hrobu veľkomoravského veľmoža z vykopávok v Blanici.

K tvorbe svoje prvej slovenskej poštovej známky, vzácnej umeleckej príležitosti, akou bol pre neho výtvarný návrh vo svojej reliéfnej podobe, tak významnej historickej osobnosti v slovanských dejinách sa chopil s veľkou zodpovednosťou, ale i neskrývanou radosťou. Téma Svätopluka mu bola blízka nielen ako umelcovi, ale aj ako človekovi, jeho presvedčeniu a životnému postoju. Uvedomoval si, že jej umelecká hodnota musí byť nadčasová a musí prehovoriť aj pre budúce generácie, že vychádza z odkazu našich predkov starých Slovanov. Každé umelecké dielo - aj známka - je súčasťou kultúrnej vyspelosti národa. Pri jej realizácii naplno rozvinul svoje reliéfne majstrovstvo. Predchádza mu kresliarsky fortiel, ktorý je podľa neho pre tvorivú prácu sochára priam nevyhnutnosťou. Sochárska kresba je totiž prípravnou fázou každého sochárskeho diela. Kresbou je vyjadrená podstata obrazu - budúcej plastiky. A čo hlása, to vždy rád aj dokáže. Presvedčivo dokázal svoje kresliarske a reliéfne majstrovstvo, aj v pre neho novej a netradičnej výtvarnej disciplíne, ako je známková grafika. V tomto duchu, s ľahkosťou vytvoril umelecky hodnotný portrét Svätopluka, ktorému predchádzala majstrovskou kresbou jeho výtvarná podoba a po nej konečná podoba reliéfna.

Právom k vrcholným dielam v slovenskej známkovej tvorbe sa radí táto jeho známka vytvorená v spolupráci s priznaným klasikom československej ryteckej školy Majstrom Jozefom Herčíkom. Hodnotné umelecké dielo, vytvorené dvoma veľkými a priznanými umelcami už v tak zrelom veku.

Neuveriteľnou a zaujímavou zhodou okolností, dvaja významní umelci a ako rovesníci / narodení v roku 1922/, obaja vo veku 72 rokov, sa stretli pri jej realizácii, pri historickom námete Veľkej Moravy, symbolizujúcom tiež naše spoločné dejiny. Výtvarne presvedčivé schopnosti Tibora Bartfaya - jeho virtuózne majstrovstvo sochárskej kresby a kompozičnú kreativitu - rytec Jozef Herčík kultivované a disciplinovane, ako špičkový profesionál vo svojom odbore - ryteckého majstra - rovnako umelecky a profesionálne presvedčivo, pôsobivo, presne, ale aj intuitívne dotvoril spoločné dielo - priam monument / aj keď miniatúrnu / - a vdýchol mu neopakovateľnú dobovú atmosféru. Bartfyovej podobe Svätopluka dal už v rozkresbe excelentne vernú podobu, ktorá ani pri ryteckej transkripcii nestratila priam plastickú so sochárskou hustotou línií portrétu.

Zdá sa, že čas sa akad. sochára Tibora Bartfaya - národného umelca - ani nedotýka, aspoň na jeho sochárskej tvorbe nie je poznateľný. V jeho vynovenom priestrannom ateliéri v centre Bratislavy / dostal nové plastové okná a dvere / je stále živo a vládne v ňom tvorivá atmosféra. Sadrový model "rozprávkára" Andersena, vysoký rovné tri metre, pyšne stojí uprostred v ateliéri a trpezlivo čaká už len na svoju krásnu bronzovú podobu.

Radi prezradíme, že v týchto príjemných - teplých a slnečných - májových dňoch oslávil Majster B a r t f a y už svoje 84. krásne a požehnané narodeniny. Pridávame sa ku gratulantom a srdečne blahoželáme. Majste! Živio!

Autor: Peter Závacký | 16. 6. 2006

Komentáře

Popiska

RE: Popiska

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223