TGM 1923 přichází...

Tentokrát jako přitažlivá příručka z pera Ivany Šárové, v pojetí zcela nekonvenčním a to jak autorském, tak výtvarném i polygrafickém. Kniha zaručeně vzbudí mimořádnou pozornost a bude předmětem podrobných recenzí a hodnocení hned po vydání. Na tomto místě upozorněme spíše jen na její výjimečnost a blížící se vydání.

TGM 1923 přichází...

TGM 1923 přichází...

Obsahově je kniha zaměřena na známkovou emisi Jubilejní 1923 a její přítiskové mutace k Mezinárodnímu olympijskému kongresu konanému v Praze v roce 1925 a k VIII. všesokolskému sletu konanému tamtéž o rok později. Stručný úvod Zdeňka Mahlera, blízký svou stylistikou myšlenkám v televizních pořadech právě o Masarykovi či o Chrámu Sv. Víta, nabádá svým závěrem k úvaze o postavení filatelie v našem běžném životě a navozuje uklidňující atmosféru k četbě celé knihy. Úvodní kapitoly se zabývají vznikem známek od jejich návrhu (souhrnně dokladováno vyobrazením dostupných dokladů ze sbírek poštovního muzea i soukromníků) a výrobou známek i jejich vydáním (mimořádně zajímavou a instruktivní pasáž představují informace o galvanoplastických metodách přípravy a výroby tiskových desek). Samostatná kapitola je věnována informacím o papíru, barvě, lepu a zoubkování známek, svým přehledným zpracováním porůznu v literatuře roztroušených údajů je cenná. Zásadní a novou je kapitola o deskových vadách, poprvé publikovaná v takovém rozsahu a především zpracovaná tak metodicky, že vady doposud považované za nahodilé a popisované individuálně jen jakoby na ukázku bylo možno zařadit do pracovních postupů při výrobě tiskových desek a dát jim tak smysl a řád filatelisticky zavedený i u dalších známkových emisí. Grafický i obrazový doprovod jejich popisu je vynikající a přesný. Pochopitelně, že je zachován prostor pro zařazování dalších potenciálních nálezů. Zkusmé tisky tvoří mimořádný předmět zájmu sběratelů a to i těch, kteří se klasické filatelistické specializaci nevěnují. Kapitola, v níž se uvádí jejich zdůvodněný přehled (skutečně souvisí s vlastní výrobou a veřejnou prezentací známek) je doplněna kvalitními reprodukcemi. Další část knihy tvoří dvě kapitoly věnované oběma přítiskům pořízeným při příležitosti olympijského kongresu a všesokolského sletu. Jsou v nich sumarizovány jak údaje emisního, tak výrobního charakteru včetně zajímavých ilustrací. Pozornost je v těchto kapitolách věnována i existencí různých typů příležitostných poštovních razítek a jejich použití v poštovním provozu při konání obou zmíněných událostí. Za pozornost pochopitelně stojí i informace o známých padělcích ke škodě sběratelů, uvedené v poslední kapitole.

TGM 1923 přichází...


Český text knihy je organicky prolínán překladem do angličtiny a němčiny, čímž se kniha stává plně dostupnou i široké mezinárodní veřejnosti a s ohledem na zmíněné hodnoty výtvarné i polygrafické představuje také vítaný dárek. Knihu vydalo TOP ART studio v nákladu 1500 kusů. Plnobarevně tištěná publikace má 112 stran, přes 90 obrázků a téměř 30 tabulek a grafů. Lektorací byl pověřen znalec Zdeněk Nygrýn. Autorem grafické úpravy je ak.malíř Marek Jodas, o překlad do angličtiny a němčiny se postaraly Mgr. Václava Brodská a Paula Schultz. Svým pojetím a celkovým vyzněním kniha najde své uplatnění nejen ve filatelistických knihovnách, což si bezesporu zaslouží.

Autor: Pavel Pittermann | 7. 7. 2008

Komentáře

Poznámka redakce

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223