Tematické jednorámové exponáty

V posledních několika letech vzbudila zájem, také mezi námětáři, možnost prezentovat se na filatelistických výstavách jednorámovými exponáty. Zkusil jsme si to také, dokonce s úspěchem a mohu tedy poskytnout nějaké zkušenosti. Jednorámové exponáty lze sestavit v jakékoliv výstavní třídě, já se v tomto článku zaměřuji na exponáty tematické.

Třída jednorámových exponátů je na výstavách vypisována jen několik málo let, ale jejich počet je udivující. Např. na světové výstavě BANGKOK 2003 bylo 133 jednorámových exponátů a na mistrovství světa ve filatelii 2004 v Singapuru bylo vystaveno 78 jednorámových exponátů z 29 zemí. V USA údajně uvažují o specializovaných výstavách jen pro jednorámové exponáty. Zájem je také u nás, na národní výstavě OSTROPA 2003 bylo 25 exponátů a na výstavě Žďár 2004 jich bylo 21, většinou zcela nových.

Je nesporné, že hlavní impuls pro jejich rozvoj, a to v celém světě, vychází z toho, že v dnešní uspěchané době je relativně snadné jednorámový exponát vytvořit, neboť mají jen 16 listů oproti klasickým tematickým exponátům na 5 rámech, které mají 80 listů. Takto počítáno je jejich pracnost pouze 20 %! Navíc, nejde jen o pracnost, ale ve stejném poměru stačí mít méně materiálů, abychom jednorámový exponát vytvořili. Znám námětáře, kteří právě tak uvažoval a ačkoliv nikdy nechtěl vystavovat, vytvořil zlatý jednorámový exponát na železničářské téma. V těchto případech tedy tato nová výstavní třída přitahuje nové vystavovatele, kteří se možná „namlsají“ a vytvoří v budoucnu i klasický exponát. Takto právě uvažují v Německu, kde je propagována tvorba jednorámových exponátů jako začáteční stupeň před těmi klasickými.

U nás a v mnoha jiných státech, na základě doporučení FIP, jsou jednorámové exponáty považovány sice za experimentální třídu, ale svébytnou, která předpokládá jejich tvorbu jak začátečníky, tak zkušenými vystavovateli. Účelem a smyslem jednorámových exponátů tedy je povzbudit nové vystavovatele k jejich tvorbě a stávajícím vystavovatelům poskytnout možnost, aby do podoby exponátu zpracovali předmět svého sběratelského zájmu či téma, které může být kvalitně zpracováno jen na ploše jednoho rámu. To tedy dává možnost přilákat do této třídy i zkušené vystavovatele, kteří již vytvořili úspěšné klasické exponáty. Přiznávám, že to je můj případ. Vytvořil jsem jednorámové exponáty dva, jeden se jmenuje „Bezpečné silnice“ a druhý „Značky automobilových veteránů Čech a Moravy“. Oba dostaly na našich národních výstavách nejvyšší ocenění, tj. zlaté medaile, resp. podle dřívějších směrnic hodnocení „diamant“.

Vše co platí pro klasické vícerámové tematické exponáty, tj. nutnost volby správného názvu, tematické texty, výhradní použití poštovních filatelistických materiálů, úprava, platí i zde. (Prosím, nepleťte si jednorámové exponáty s volnou třídou, která je současně nově na výstavách uváděna, tam stačí filatelistických materiálů jen 50 %). Veliký rozdíl však spočívá v šíři tématu, která musí být u jednorámového exponátu velmi úzká, dokonce tak, že jury musí být přesvědčena, že nejde jen o výběr listů z klasického vícerámového exponátu. Jinými slovy, toto téma musí být tak úzké, že by na ně vůbec nešel vícerámový exponát sestavit. Uznávám, že jde o požadavek velmi ošidný, špatně se dokazuje, ale je v podstatě správný, neboť zamezuje, aby byl za jednorámový exponát považován výběr nejlepších materiálů z klasického exponátu. Jednorámové exponáty jsou sice velmi úzce zaměřeny, ale zpracovány co nejúplněji a do co největší hloubky. V žádném případě se však nesmí jednat o výtah z vícerámového exponátu.

To ovšem neznamená, že by nebylo možné „vypůjčit“ si pěkné materiály z klasického exponátu. Musí to však být spojeno se zvolením úzkého téma, samozřejmě vč. názvu exponátu, které je těmito materiály dokumentováno. Uvedu svůj příklad: je mi blízké téma bezpečnosti silničního provozu a proto jsem sestavil jednorámový exponát „Bezpečné silnice“ s tímto plánem:

1. Obtíže dopravního provozu
2. Dopravní nehody
3. Budování silnic
4. Práce na silnicích
5. Mosty a tunely
6. Dálnice
7. Dopravní značky a zařízení

Plán tedy realizuje myšlenku, že dopravní provoz způsobuje dopravní nehody a k jejich omezení jsou budovány bezpečnější a dobře označené silnice. To je tak asi vhodné téma pouze na jednorámový exponát, má-li být doloženo kvalitnějším materiálem. Dokumentace je doprovázena tématickými texty, které plán rozvíjejí. Pro exponát jsem měl ve sbírce některé materiály dosud nepoužité, ale použil jsem také několik z mých vícerámových exponátů „Automobil“ a „Motocykl v životě člověka“.

Poněkud jiná situace byla u mého exponátu „Značky automobilových veteránů Čech a Moravy“. Tam jsem mohl použít jen velmi málo materiálů z mých stávajících exponátů. Myšlenka začínala tím, že za veterány jsou v současné době považována motorová vozidla ve stáří min. 23 roků. Tím je omezen rozsah plánu a výběr značek, dále je omezen tím, že se jedná o tovární značky automobilů vyráběných na území Čech a Moravy. Plán má tedy jen 3 kapitoly: Průkopníci, Zaniklé značky a Současné značky. Celkem je v exponátu uvedeno 14 továrních značek automobilů, které byly nebo jsou v Čechách a na Moravě vyráběny, s podmínkou, že nejsou mladší než těch 23 roků. Dokumentuji je filatelistickými materiály a doprovázím příslušnými tematickými texty, tematickými a filatelistickými poznámkami.

Pro jednorámové exponáty sice ještě neexistují definitivní směrnice FIP a SČF pro jejich hodnocení, ale máme doporučení FIP, která říkají, že „jednorámový exponát musí mít jasně definovaný záměr (téma), kde každý použitý filatelistický materiál má své místo v rozvíjení exponátu a jehož název co nejlépe vyjadřuje obsah exponátu“. Při hodnocení se vychází z bodování jednotlivých kriterií, které se poněkud liší ve třídách tradiční filatelie a ve třídě tematické filatelie. U tematických se hodnotí tato kritéria:

1. Zpracování a rozvíjení tématu (název, plán, tvořivost a inovace) max. 35 bodů
2. Filatelistické i tematické znalosti a výzkum max. 30 bodů
3. Stav a vzácnost (obtížnost získání materiálu) max. 30 bodů
4. Celkový dojem (prezentace) max. 5 bodů
Celkem je tedy možno získat max. 100 bodů a podle jejich počtu jsou udělovány diplomy na tři stupně medailí:

Zlatá: 90 – 100 bodů
Stříbrná: 70 – 89 bodů
Bronzová: 50 – 69 bodů

Pokud by exponát získal méně než 50 bodů a jednalo se o nového vystavovatele, bude mu uděleno potvrzerní o účasti.
Jednorámovým exponátům mohou být uděleny ceny za nejlepší exponát v dané třídě, věcné ceny i blahopřání jury.

Jestliže se rozhodnete, že nějaký jednorámový tematický exponát sestavíte, doporučuji tento postup:

1. Podívejte se do své sbírky jaké filatelistické materiály máte, aby jich bylo na těch 16 listů a tvořily při tom uzavřené téma, které by nebylo dost široké pro vícerámový exponát.

2. Dbejte při tom, aby to nebyly jen známky, ale i neznámkové materiály (celiny, celistvosti, sešitky, FDC aj.) Na každém listu by měl být alespoň jeden neznámkový materiál.

3. Napište si nanečisto „pohádku“, tzn. tematické texty, které vaše zvolené téma vysvětlují a spojují. Ve finále budou napsány na listech. Tyto texty jsou ve skutečnosti dokumentovány filatelistickými materiály.

4. Nedílnou součástí jsou nadpisy, které jednotlivé listy (nebo několik dohromady) uvádějí.

5. Tyto nadpisy sestavte do kapitol a očíslujte desetinným tříděním. Dohromady to utvoří plán exponátu, který bude uveden na úvodním listu.

6. Podle toho, co je tématem exponátu a co je v plánu, si vymyslete název exponátu. Ten je důležitý, musí přesně vystihovat, co je v exponátu, při tom by neměl být příliš dlouhý. Bude napsán na úvodním listu nad plánem.

7. K jednotlivým zajímavým filatelistickým materiálům můžete napsat odlišným písmem tematické a filatelistické poznámky. Filatelistické uvádějí některé zajímavosti o účelu vydání ap., tematické zase nějaké podrobnosti o tom, co je vyobrazeno. Toto vše osvědčuje pro jury, že jste dobrým filatelistou a také odborníkem v daném tématu. Poznámkami ale šetřete.

8. Nakonec to všechno načisto napište na listy a umístěte filatelistické materiály tak, aby se vám to líbilo

9. Některé další rady jsou v mém článku „Námětové sbírání a vystavování“ z 11.10.2004 v článkovišti.

Uvádím jednu praktickou zkušenost. Těch 16 listů bychom měli využít co nejlépe, není to příliš mnoho, i když je téma velmi úzké. Osvědčilo se mi, že na prvním listu není jen název a plán, jak je to obvyklé u vícerámových exponátů, na to stačí při krátkém plánu jen polovina listu, ale druhá polovina je již věnována začátku první kapitoly s materiálem.

Rada pro méně zkušené filatelisty: nenechte se svést zajímavým a pěkně vypadajícím přítiskem na „soukromé“ celině. Jsou to ty, které na normálních čistých celinách (dopisnice nebo obálky s natištěnou známkou) mají na levé straně nějaký přítisk, který neudělala pošta, u nás ty, které nebyly oznámeny jako oficiální. Objevuje se jich hodně, vydané soukromníky nebo i kluby. Tyto „výrobky“ můžete sice třeba sbírat, v tom vám nikdo nemůže bránit, ale filatelistickým materiálem pro soutěžní exponáty nejsou, proto nepatří ani do jednorámových exponátů.

Doporučuji všem čtenářům - námětářům, aby si zkusili sestavit jednorámový exponát na téma, které je jim blízké a mají pro něj alespoň nějaký materiál. Jistě se pro každý námět najde úzké téma, s možností dostatečně hlubokého zpracování. Jen namátkou mě napadá květina nebo druh ve flóře, zvíře ve fauně, obraz, socha nebo umělec ve výtvarném umění, železniční trať v dopravě aj. Za zkoušku to stojí, tak neváhejte, uděláte si radost. Je to také dobrá činnost pro nastávající zimní večery. A na jaře již můžete vystavovat.

Autor: Jiří Horák | 29. 10. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223