Stanovisko ZSF k pokračovaniu edície 'Monografie česko-slovenských poštových známok'

Zväz českých a slovenských filatelistov (ZČSF) má dve nástupnícke národné filatelistické organizácie, Svaz českých filatelistu (SČF) a Zväz slovenských filatelistov (ZSF). Tieto národné organizácie sú členmi medzinárodných organizácií FEPA a FIP a majú povinnosť rozvíjať spoločné kultúrne dedičstvo, ktorým je česko-slovenská poštová známka, ako aj česká a slovenská poštová známka.

Zväz slovenských filatelistov sa aktívne prihlásil k edícii Monografie čs. známok a v roku 1994 vydal jej XV. zväzok (Poštové pečiatky na území Slovenska 1752-1918). Súčasne plánuje vydať a pripraviť ďalšie zväzky monografie česko-slovenských známok, ktoré majú úzky vzťah k územiu Slovenska.

Na stránkach bulletinu Informace Svazu českých filatelistu (1/2004, s. 9-10) bol publikovaný pracovný návrh na členenie Monografie čs. známok (s podtitulom a českých známok). Navrhujeme, aby sme doplnili podtitul monografie "o českých a slovenských známok".

Komisia slovenskej známky na zasadnutí v Bratislave 13. marca. 2004 odporučila, aby ZSF požadoval vyhradiť 8. zväzok monografie problematike poštových známok a poštovej histórie Slovenskej republiky (1939 – 1945)

8 Slovenská republika 1939 - 1945
8/I Poštové ceniny (známky, celiny)
8/II Poštová história (poštové úrady, vlaková pošta, obsadené územia, príležitostné pečiatky, OVS, poľná pošta a ďalšie aspekty PH vojnového obdobia)

18. České a slovenské poštovne (1900 – 1958)
19. Česko-slovenská poľná pošta 1918 – 1920 na Slovensku a Podkarpatskej Rusi

Rada ZSF schválila 14. februára 2004 vydanie 18. zväzku monografie česko-slovenských poštových známok, ktorý venuje pozornosť katalogizácii odtlačkov miestnych pečiatok českých a slovenských poštovní (1900 – 1958). Rukopis autorov Petr Gebauer – Jozef Tekeľ je pripravený na vydanie. Práca katalogizuje pečiatky poštovní v ich historickom vývoji na území Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Tento zväzok je súčasne príkladom úzkej spolupráce autorov oboch národných zväzov (SČF a ZSF). Zabezpečenie prípravy rukopisov a ich vydanie bude v pôsobnosti Rady ZSF Koordináciou prác na vydaní 18. zväzku monografie čs. známok bol poverený podpredseda ZSF doc. Ing. Jozef Tekeľ, PhD.

Bratislava 17. marca 2004

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD
predseda ZSF

Vaše pripomienky a námety posielajte písomne na adresu:

Zväz slovenských filatelistov
Radlinského 9, 811 12 Bratislava
Slovenská republika

alebo elektronickou poštou na adresy

lubomir.floch@stuba.sk
jozef.tekel@zmail.sk

Zdroj www.zsf.chtf.stuba.sk

Autor: ZSF | 3. 4. 2004

Komentáře

Se stanoviskem nelze než souhlasit.

názov nie je podstatný

Název státního celku není důležitý?

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223