Stanovisko VV SČF k případu prodeje padělaných celistvostí

Datum vydání: 15. 3. 2004


Výkonný výbor SČF posoudil a zvážil:

1) Soubornou zprávu mimořádné komise předsednictva SČF k případu padělaných dopisů (viz článek J. Stupky v časopisu Filatelie).

2) První případ zveřejnění výskytu značek svazových znalců na padělaných celistvostech popsaný v časopisu Filatelie č. 9/1997, se stanoviskem SČF ve Filatelii č. 12/1997, str. 26.

3) Další uveřejněné případy popsané Jiřím Stupkou v časopisu Filatelie č. 4/2002 a číslo 4/2003.

4) Obsáhlé články JUDr. Ing. Beneše Františka, CSc. s kritickým přístupem ke svazovým znalcům ve Filatelii č. 11/2003 a č. 12/2003 včetně ohlasů v Listárně Filatelie, zejména kritický pohled čtenáře J. Dvořáka na nesprávný postup Ing. Pavla Pittermanna, který své chybné atesty č. 62 – 64 z roku 1997 uznal, ale veřejnost před nimi nevaroval.

Ze všech dostupných textů a předložených závěrů a důkazů nevyplývá, že by na celistvostech otištěné znalecké značky nebo atesty zhotovené Ing. Janem Karáskem a Ing. Pavlem Pittermannem byly padělané, nebo že by celistvosti nebyly přímo označeny uvedenými svazovými znalci jako autentické.

V návaznosti na povinnost ochraňovat sběratele před padělateli poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu a spolupracovat s příslušnými orgány při odhalování padělatelů (viz § 5 Stanov SČF) – a s ohledem na vážnost situace, rozhodl výkonný výbor SČF dočasně pozastavit činnost komise expertů SČF jako poradního orgánu předsedy SČF, a to s okamžitou platností.

V souvislosti s pozastavením činnosti komise expertů SČF rozhodl VV SČF pozastavit dočasně i výkon funkce jejího předsedy Ing. Pavla Pittermanna, a to rovněž s okamžitou platností.

VV SČF rovněž rozhodl dočasně pozastavit činnost Zkušebny SČF a neobnovit mandátní smlouvu s jejím ředitelem Ing. Pavlem Pittermannem.

Po dobu dočasného pozastavení činnosti Komise expertů SČF a Zkušebny SČF bude služby v této oblasti organizačně zabezpečovat tajemník SČF. Znalci SČF mohou vykonávat případnou znaleckou činnost v rozsahu stanoveném jejich jmenovacím dekretem a na vlastní odpovědnost.

V Praze dne 30. 12. 2003

Za správnost:
Mgr. Jaroslav Maleček
tajemník SČF

Autor: SČF
scf@iol.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz