Spravodajca ZSF 1/2004: XXI. Dni filatelie Slovenska budú v Bratislave

Dni filatelie Slovenska, významné podujatie ZSF, vstupujú do tretej dekády. Po prvý raz uskutočnia v Bratislave v septembri t. r. a ich organizátorom bude ZKF Bratislava. Rada ZSF schválila ich projekt na svojom zasadnutí 14. 2. 2004. ZKF Bratislava prezentoval, že cieľom projektu je vytvorenie fóra pre diskusiu o koncepcii rozvoja filatelie na Slovensku a predstavenie výsledkov práce odborných komisií zväzu. Snahou ZSF bude preniesť výsledky diskusie do Zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou poštou š. p. a Zväzom slovenských filatelistov. Bude to stretnutia odborníkov ZSF, SP, š. p. s filatelistickou a laickou verejnosťou. ZKF Bratislava ustanovil OV a je garantom odborného programu. Na organizovaní dní filatelie sa podieľajú KF Ladislava Novotného a KF 52-28. Organizačný výbor zostaví ZKF Bratislava a pozýva do neho po jednom predstaviteľovi z každého regiónu.

Termín podujatia bol po konzultácii so SP, š. p. stanovený na 4. - 5. septembra 2004. Uskutoční sa v zasadačke Slovenskej pošty na nám. SNP, burza filatelistikého materiálu bude v študentskom domove na Dobrovičovej ulici.

Rada ZSF zabezpečí plenárnu prednášku zo strany ZSF a osloví generálne riaditeľstvo SP, š. p., aby učilo prednášateľa z jej strany. Prvý deň budú prednesené dve nosné prednášky na tému "Koncepcia rozvoje filatelie na Slovensku" zo strany Slovenskej pošty š. p. a ZSF. Budú základom k odbornej diskusii predstaviteľov vydavateľa slovenských poštových známok so zástupcami organizovaných filatelistov. Krátke prednášky na doplnkové témy k hlavným prednáškam prednesú obidve zainteresované strany podľa dohody. Odborná verejnosť ZSF sa po obednej prestávke zoznámi s výsledkami činnosti komisií ZSF formou panelovej diskusie pri jedno rámových exponátoch. Bude to nesúťažná výstava jedno rámových exponátov a exponátov otvorenej triedy. Druhý deň sa uskutoční výmenná burza.

Finančné zabezpečenie sa uskutoční z rozpočtov ZSF, ZKF a z príspevkov sponzorov. Účastníci budú platiť registračný poplatok 300,-Sk. Za pozvaných účastníkov zaplatí poplatok ZSF, predsedovia odborných komisií si zaplánujú náklady na účasť do svojich rozpočtov, funkcionári ZKF z rozpočtu ZKF a vyúčtujú ich formou cestovných príkazov. Regionálne združenia by mali výrazne podporiť účasť členov výboru a funkcionárov KF. Hľadáme sponzorov, ktorí finančne podporia vydanie zborníka prednášok.

Program (návrh)

4. 9. - sobota
9.00 - 9.15 Zahájenie
9.15 - 9.45 Koncepcia rozvoja filatelie na Slovensku z pohľadu ZSF.
9.45 - 10.15 Diskusia
10.20 - 10.50 Koncepcia rozvoja filatelie na Slovensku z pohľadu SP š. p.
10.50 - 11.25 Diskusia
11.25 - 11.45 Prestávka, občerstvenie
11.45 - 12.15 Krátke prednášky k hlavným témam (3x10 min.)
12.15 - 12.45 Diskusia
13.00 - 14.00 Obed
14.15 - 16.30 Panelová diskusia pri jednorámových exponátoch, príspevky členov komisií zamerané na odborné témy.

5. 9. - nedeľa
8.00 - 12.30 výmenná schôdza


Ľubomír Floch

Autor: ZSF | 5. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223