Spravodajca ZSF 1/2004: Editorial

Vážení čitatelia!
V prvých mesiacoch tohoto roku rezonujú vo Zväze filatelistov Slovenska dozvuky Valného zhromaždenia ZSF z 29. novembra 2003. Do nového volebného obdobia prinieslo veľa nových podnetov, načrtlo perspektívu činnosti nášho zväzu na ďalšie roky a predstavilo i staronové, ako aj nové tváre v riadiacich zložkách zväzu. Sekretariát je, ako iste dobre viete, výkoným administratívnym aparátom ZSF. Vykonáva administratívne, organizačné a ekonomické práce súvisiace s činnosťou ZSF a jeho rady, vedie centrálnu evidenciu klubov filatelistov a členov, vedie pokladničný a peňažný denník a ďalšie účtovné doklady podľa osobitných predpisov a zabezpečuje styk s bankovým ústavom, v ktorom má ZSF zriadený účet, vypláca schválené peňažné čiastky, informuje Radu ZSF o čerpaní rozpočtu na jednotlivé činnosti a orgány ZSF, vedie knižnicu zväzu, organizuje a zabezpečuje novinkovú službu pre KF, vydáva Spravodajcu ZSF a plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu ZSF a tajomníka ZSF.

Nechcem tu spomínať a rozvádzať večne opakované slovo ekonomika, i keď je pravda, že je jedným z najrozhodujúcejších slov v činnosti sekretariátu a zväzu. Chcel by som sa skôr zamerať na slovo - spolupráca. Je to slovo, ktoré najviac ovplyvňuje činnosť a chod sekretariátu i zväzu a v neposlednom rade aj toho strašiaka - ekonomiku. Chcel by som, aby v budúcnosti toto slovo plnilo svoj hlbší zmysel, aby sa stalo skutočne pojítkom a hnacím motorom prace sekretariátu Zväzu slovenských filatelistov a klubov filatelistov. Aby sa neobmedzovalo len na zaslanie ročných hlásení o stave členskej základne a odbere noviniek. Prevažná čásť ďalšej komunikácie medzi klubmi filatelistov a sekretariátom, resp. Strediskom novinkovej služby ZSF prebieha len v zmysle "Už sú, alebo kedy budú novinky?". Cítim potrebu zlepšenia komunikácie medzi klubmi filatelistov a sekretariátom. Každá relatívne malá chyba jednotlivého KF zväčšuje chyby v organizácii sekretariátu a následne nespokojenosť členov ZSF s jeho činnosťou. V polovici marca chýba ešte 30% hlásení o stave členskej základne a to nehovorím o zaplatení členských príspevkov, či upresnení odberu noviniek. Tam sa to už týka priamo ekonomických dopadov. Vo zvýšení aktivity komunikácie medzi členmi ZSF, klubmi filatelistov a administratívnym aparátom ZSF, v príspevkovej činnosti klubov do Spravodajcu ZSF, v oboznamovaní klubov s ich činnosťou a prácou, v oprávnej kritike, aktuálnych a reálnych podnetoch od širokej členskej základne vidím aj výraznejšie zvýšenie výkonnosti Sekretariátu ZSF v budúcnosti.

Ing. Július Jantoš, tajomník ZSF

Autor: ZSF | 29. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223