Spravodajca ZSF 1/2004: Činnosť komisie námetovej filatelie za rok 2003

Komisia mala 7 členov: predseda M. Móric, podpredseda PaedDr. J. Gál, tajomník Ing. J. Maniaček st., hospodár Ing. I. Lužák, členovia: MVDr. J. Molnár, E. Lechnerová a Mgr. F. Sopko. Zastupovali všetky regióny Sr a Bratislavu. Komisia sa riadila ročným plánom činnosti, ktorý mal pät častí: 1. Organizačná činnosť. 2. Zvyšovanie odbornosti a publikačná činnosť. 3. Tvorba a vystavovanie exponátov. 4. Rozhodcovská činnosť. 5. Medzinárodná spolupráca.

Komisia mala schôdzu v prvom polroku v Trenčíne pri Krajskej výstave LAUGARICIO. V jej odbornom programe bola beseda s členmi poroty pri vystavených námetových exponátoch. V druhom polroku bola schôdza v Trnave a na nej členka Komisie porotcov ZSF E. Lechnerová urobila rozbor exponátu otvorenej triedy E. Smažáka: "Zimné olympijske hry" a poukázala na osobitnosti exponátov otvorenej triedy.

Členovia komisie aktívne pracovali v Spoločenstve svätého Gabriela, Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie, Slovenskej filatelistickej vedeckej spoločnosti a v odbornej skupine Maximafilie.

Pomoc námetovým filatelistom na ich požiadanie poskytoval aktívny zbor námetových konzultantov pre 11 námetových oblastí.

Na XX. Dňoch filatelie Slovenska v Košiciach pripravili dve prednášky: "105 rokov maximafilie" (MVDr. J. Molnár, PhD.) a "Milan Rastislav Štefánik z pohľadu námetového filatelistu" (Ing. J. Maniaček st.). Členovia komisie posielali príspevky do SPRAVODAJCU ZSF, ZBERATEĽA, bulletínov odborných skupín, katalógov výstav, Svätého Gabriela, Modrého plameňa a regionálnych periodík. Vystupovali tiež v rozhlase a v televízii.

Mladým filatelistom pomáhali radami a vystavovateľom a tvorcom exponátov filatelistickými materiálmi. Na schôdzi v Trnave sa za účasti predsedu Komisie mládeže ZSF Mgr. J. Mičku prerokovala situácia v tvorbe a hlavne v zlepšovaní exponátov mládeže. Členovia komisie zabezpečovali krajské kolo i finále Olympiády mladých filatelistov v Nitre. Dvaja členovia komisie vedú krúžky mladých filatelistov.

Ing. Ján Maniaček st. pripravil do 2. dielu publikácie "Poštová história Nitry," dve časti: "Tematické príležitostné a propagačné odtlačky pečiatkovacích strojov a odtlačky pečiatkovacích strojov a odtlačky výplatných strojov nitrianských pôšt rokov 1933 - 2002" a "Príležitostné ručné pečiatky nitrianských pôšt rokov 1998 - 2002." Odborná skupina Maximafilia vydala jedno číslo bulletínu s informáciami a odbornými príspevkami. MVDr. J. Molnár pripravil na vydanie "Rukoväť maximafilie." Bola vydaná v marci t. r. (pozn. red.)

Tvorbu a vystavovanie námetových exponátov považujeme za vyvrcholenie filatelistickej činnosti. Preto má tiež každý člen komisie najmenej jeden námetový exponát. Na Krajskej filatelistickej výstave LAUGARICIO v Trenčíne vystavili 15 námetových exponátov, 4 jednorámové exponáty a 5 exponátov otvorenej triedy. Na Medzinárodnej filatelistickej výstave NITRAFILA, vystavili 24 najlepších slovenských námetových exponátov. Najvyššie námetových exponátov. Najvyššie hodnotenie Zlaté (Z) medaily dostali MUDr. P. Osuský PhD a RNDr. V. Jankovič PhD.

V triede maximafilatelie vystavili 2, v otvorenej triede 10 a v triede jednorámových exponátov 12 slovenských exponátov. V organizačnom výbore NITRAFILY pracoval PaeDr. J. Gál, ako jeho predseda a Ing. J. Maniaček, ako člen filatelistického odboru. Na Medzištátnej výstave OSTROPA v ČR získal RNDr. V. Jankovič PhD Z medailu. Mimo týchto súťažných výstav námetové exponáty sa vystavovali na viacerých klubových a iných nesúťažných výstavách. Komisia eviduje spolu 115 námetových exponátov z nich 89 súťažných, 12 jednorámových a 10 exponátov otvorenej triedy. Členovia komisie dali pripomienky k návrhu nového Výstavného poriadku ZSF.

V Komisii rozhodcov ZSF sú 2 členovia komisie. Predsedkyňou komisie rozhodcov pre hodnotenie exponátov otvorenej triedy na NITRAFILE bola E. Lechnerová a členom komisie rozhodcov bol Mgr. F. Sopko. V komisii rozhodcov na LAUGARICIU pracovali tiež E. Lechnerová a Mgr. F. Sopko.

S Českou námetovou spoločnosťou a Komisiou rozhodcov SČF spolupracoval Mgr. F. Sopko. MVDr. J. Molnár PhD uverejňoval príspevky v Maximaphilex Francais a v Maximaphilie Report. PaedDr. J. Gál vystúpil v rámci spolupráce v srbskej televízii v Novom Sade.

Za všestrannú filatelistickú prácu bol odmenený MVDr. J. Molnár PhD Zlatým čestným odznakom ZSF a Ing. I. Lužák Bronzovým čestným odznakom ZSF.

Komisia schválila plán činnosti na rok 2004 podľa ktorého bude pracovať.

Ing. Ján Maniaček st. - tajomník komisie.

Autor: ZSF | 8. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223