Společnost sběratelů neoficiálních příležitostných celin

Prohlášení přípravného výboru pro ustavení
Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin
(ve zkratce SSNPC) jako odborné společnosti Svazu českých filatelistů


Přítisky na celinách existují a jsou předmětem filatelistického sběratelského zájmu od samého počátku vydávání celin, tedy 135 let. Publikace "Československá filatelie", vydaná po záštitou SČSF ke světové výstavě PRAGA 1988, v oddílu Základní filatelistická terminologie považuje za účelné používat pojem "přítisk" spíše ve smyslu polygrafického než filatelistického názvosloví. Tento filatelistický slovník také definuje pojem "příležitostná celina" jako celinu, vydanou při příležitosti různých oslav, výstav, výročí apod., aniž specifikuje původ takové celiny; tedy může to být příležitostná celina vydaná:

a) oficiálně ministerstvem, pod které spadá poštovní správa,

b) neoficiálně poštovní správou za účelem vlastní obchodně propagační činnosti,

c) neoficiálně poštovní správou na zakázku soukromých subjektů či nižších organizačních jednotek pošty (z historického hlediska patří do této skupiny i tzv. "soukromé celiny" a "polooficiální" celiny, vydávané sice privátně, avšak se souhlasem poštovní správy),

d) privátně bez jakékoli vazby na poštovní správu.


Název ustavující se společnosti byl zvolen s ohledem na výše uvedené definice a výstižně postihuje odborné zaměření společnosti - konkrétně na příležitostné dopisnice vydávané pod písmeny b) až d). Proto odmítáme včlenit do názvu společnosti označení "sběratelé přítisků", které se mnohdy ve filatelistické publicistice používá s pejorativním nádechem.

Co je předmětem odborné zájmové činnosti ustavující se společnosti SČF

Předmětem zájmu sběratelů zakládajících novou společnost v rámci SČF jsou celiny vydané na teritoriu České republiky, Slovenské republiky a bývalého Československa, na které bylo dodatečně přitištěno graficko-textové příležitostné sdělení, propagující nebo informující o určité události, výročí, výstavě, nabídce zboží atp., označované jako "neoficiální příležitostné celiny" nebo obsahově "výstavní celiny" či "propagační celiny" nebo též všeobecně "celiny s přítiskem". Předmětem zájmu jsou i příležitostná razítka, příležitostné propagační vložky do orážecích a výplatních orážecích strojků, Reco-nálepky a nálepky APOST s příležitostným textem, pokud byly vydány ke stejné příležitosti jako neoficiální příležitostná celina. Předmětem zájmu jsou také tzv. „soukromé celiny“, tj. příležitostné nebo jednoúčelové celiny, na které bylo nejprve vytištěno graficko-textové sdělení a až dodatečně poštovní správou vytištěna poštovní známka. Předmětem zájmu zůstávají i oficiální příležitostné celiny, které však spadají do odborné náplně sesterské Společnosti sběratelů celin (SSC). Zdůrazňujeme, že předmětem sběratelského zájmu členů společnosti nejsou přítisky jako takové (např. na necelinových kartičkách nebo obálkách) a že pro členy společnosti zůstává prioritní filatelistické hledisko, spočívající v možnosti použití materiálů předmětného zájmu v poštovním provozu, tedy celina.

Proč je zakládána nová odborná společnost SČF

Až dosud se sběratelé neoficiálních příležitostných celin sdružovali ve Společnosti sběratelů celin (SSC), která vznikla v roce 1990 transformací z Komise celin SČSF, ve které se sdružily dřívější sekce celin Teritoriální komise a Komise čs. známky. Pozitivním jevem bylo sjednocení sběratelů celin do jediné odborné společnosti, negativním jevem pak byla různorodost zájmů; sběratele čs. (českých, popř. i slovenských) celin nezajímaly celiny z oblasti teritoriální filatelie a uvnitř SSC existovala i skupina sběratelů tzv. "celin s přítisky". Přestože se vedení SSC se již na XIX. setkání členů SSC dne 20. 5. 1995 vyjádřilo, že "celiny s přítisky nepatří do odborné náplně SSC", všechny zájmové skupiny se v rámci SSC vzájemně tolerovaly. Názorový zlom nastal v dubnu r. 2003, kdy Informace SČF č. 2/2003 (a některá další periodika) zveřejnily stanovisko vedení SSC k přítiskům na dopisnicích, ve kterém tyto materiály jednoznačně odsoudilo a vyzvalo sběratele, aby je nesbírali. Tato výzva byla sběrateli "celin s přítisky" považována za nepřípustné zasahování do jejich zájmové oblasti a požadovali, aby se k problematice "přítisků" vyjádřila širší členská základna SSC. Vedení SSC dohodlo, že tato otázka bude postoupena k vyjádření všem členům SSC formou ankety ve zpravodaji CELINY (viz 5. bod zprávy z XXXVI. setkání členů SSC dne 11. října 2003) a bylo zvažováno i ustavení "přítiskové sekce" v rámci SSC. Ve svém novém prohlášení (viz příloha zpravodaje CELINY č. 1/2004) však vedení SSC od dohody jednostranně odstoupilo a potvrdilo své původní odmítavé stanovisko k "přítiskům" tím, že předmětem odborného zájmu SSC jsou jen oficiální celiny z celého světa, včetně našich. Za této situace považujeme další úsilí za emancipaci sběratelů neoficiálních příležitostných celin (tj. "celin s přítisky") v rámci SSC za nemožné a jediným možným východiskem je, v souladu se Stanovami SČF § 26, ustavení Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin (SSNPC), která by řešila odborné problémy v předmětu své působnosti nezávisle na SSC.

Další spolupráce se stávající Společností sběratelů celin (i jinými OS SČF)

Ustavení Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin by nemělo vést k rivalitě se SSC. Vždyť dlouholetá osobní přátelství a společný zájem o oficiální celiny má hluboké kořeny a nelze je zpřetrhat jen proto, že se neshodneme v názoru na "přítisky" a že tu vzniká nová, nikoli však konkurenční odborná společnost. Ustavení SSNPC také neznamená, že se stávající členové SSC, pokud mají širší sběratelský zájem o celiny, od SSC "odtrhnou". Je docela normální, že členové SČF jsou členy více odborných společností, např. většina členů SSC - sběratelů československých a českých celin, je současně členy SSČSZ a mezi členy SSC najdeme členy různých sekci České námětové společnosti (Asociace Olympsport nebo sekce Skauting) atp. Domníváme, že vyjmutím problematiky neoficiálních příležitostných celin, zejména celin s privátními přítisky, se situace v SSC zklidní. Přípravný výbor SSNPC si přeje a je odhodlán vyjít vstříc vedení SSC ve všech otázkách, ve kterých je spolupráce možná, popřípadě i uzavřít písemnou dohodu o spolupráci v bodech, které jsou pro obě společnosti společné a výhodné. Tedy nikoli rivalita a žabomyší válka, nýbrž spolupráce a vzájemné respektování. Přípravný výbor se zasadí o to (a snad to lze přislíbit i za budoucí řádně zvolený výbor SSNPC), že ze strany členů SSNPC nebude otázka přítisků na setkáních SSC otevírána a očekává, že ani vedení SSC se již problematikou přítisků nebude zabývat a vyvaruje se dalších jednostranných soudů. Přípravný výbor SSNPC předpokládá také určité člen-ské výhody pro své členy, zejména včasnou informovanost o emisích neoficiálních příležitostných celin a je připraven jednat s "prvoprodejci" (objednateli a vydavateli) o poskytování kupní slevy pro členy SSNPC.

Za přípravný výbor Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin

Karel Macháček, člen SSC a KF 00-01,
Ing. Volfgang Macourek, člen SSC a člen výboru KF 06-10
Doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc., zakládající člen SSC a člen KF 06-22Organizační řád
Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin
(návrh)


Organizační řád Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin (dále SSNPC) navazuje na Stanovy SČF (§ 19, 20 a 25) a v souladu se Stanovami SČF blíže usměrňuje činnost SSNPC.

Hlava 1 - Poslání a cíle činnosti SSNPC


§ 1


Hlavním cílem SSNPC je sdružovat sběratele neoficiálních příležitostných celin (celin s přítisky), seznamovat členy s jednotlivými emisemi, posuzovat je a informovat o nich v souladu se sběratelsko-filatelistickou etikou zejména podle účelu jejich vydání. Při posuzování emisí se vyvarovat jednostranných soudů a osvětovou formou čelit krajním extrémům - na straně jedné paušálnímu odsuzování jakékoli celiny s přítiskem a na straně druhé obhajování každého vyhotoveného přítisku na celině.

§ 2


Významnou oblastí je spolupráce s dalšími složkami SČF. jejichž náplň se odborné náplně SSNPC dotýká. Jedná se zejména o spolupráci se SSC v oboru celin jako takových a se sekcemi ČNS v oblastech námětových. V součinnosti s vedením SČF by pak mělo být zpracováno a nevyššími orgány SČF schváleno ujednocené názvosloví v oboru neoficiálních příležitostných celin.

Hlava 2 - Členové SSNPC a její organizační složky


§ 3


Členem SSNPC může být každý člen SČF, který se dobrovolně a písemně za člena přihlásí. Přijetí člena do SSNPC nepodléhá žádnému dalšímu schvalování. Není-li zájemce o členství ve SSNPC členem žádného KF SČF, může se stát členem SČF prostřednictvím SSNPC (viz Stanovy SČF § 22). Přihláškou člen součastně vyslovuje souhlas se zveřejněním svého jména a kontaktu v interním adresáři SSNPC, pokud výslovně nepožádá, že si zveřejnění svého jména a kontaktu v adresáři členů SSNPC nepřeje. Kontakt v adresáři může být na přání člena zúžen, např. bez adresy jen ve formě odkazu na telefonní číslo nebo e-mailovu adresu.

§ 4


Práva a povinnosti členů SSNPC jsou dány Stanovami SČF § 15 až 18.

§ 5


SSNPC může pro potřeby své činnosti i koordinaci práce s jinými organizačními složkami SČF zřizovat pracovní skupiny a pro užší sběratelské zaměření i sekce.

Hlava 3 - Orgány SSNPC


§ 6


Orgány SSNPC jsou:
a) valná hromada,
b) setkání členů,
c) výbor,
d) revizoři.

§ 7


Valná hromada, na které je volen výbor SSNPC, svolává výbor nejméně jednou za čtyři roky, a to uvědoměním všech členů alespoň 15 dnů před stanoveným termínem. Valná hromada je schopná usnášet se, je-li přítomna alespoň třetina členů. Nesejde-li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se náhradní valná hromada o půl hodiny později a je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor SSNPC, požádá-li o to, resp. podpoří-li svolání písemně alespoň třetina členů a nebo o svolání požádá ze závažných důvodů revizor (revizní komise). Program jednání valné hromady musí být v souladu se Stanovami SČF § 34.

§ 8


V roce, ve kterém se nekoná valná hromada, svolává výbor nejméně jedno setkání členů, a to uvědoměním všech členů alespoň 15 dnů před stanoveným termínem. Na setkání se řeší aktuální problémy SSNPC. Setkání členů je usnášení schopné za stejných podmínek jako valná hromada, nikoli však v bodech, vyhrazených pro jednání valné hromady. Setkání je oprávněno doplnit výbor ze závažných důvodů maximálně o třetinu členů, resp. potvrdit či odmítnout kooptaci, pokud k ní ze závažných důvodů došlo v období mezi dvěma setkáními.

§ 9


Valná hromada volí minimálně tříčlenný výbor SSNPC, který může být rozšířen o další členy - náhradníky. Zvolený výbor volí ze svého středu předsedu a usnáší se na dalším rozdělení funkcí. Určitou funkcí může být pověřen (např. z profesního důvodu) i nečlen výboru. Výbor je usnášení schopný při účasti minimálně 50 % zvolených členů, při sudém počtu hlasujících převažuje hlas předsedy. Náhradníci a revizor (revizoři) se zúčastňují jednání výboru s hlasem poradním.

§ 10


Valná hromada volí minimálně jednoho revizora, který má práva a povinnosti v souladu s § 38 až 41 Stanov SČF.

Hlava 4 - Hospodaření SSNPC


§ 11


Finančními prostředky SSNPC jsou členské příspěvky,
popřípadě sponzorské dary. Výši členského příspěvku stanovuje valná hromada, výjimečně ze závažných důvodů může výši členského příspěvku stanovit setkání členů SSNPC. O příjmech a vydáních musí být vedena evidence v souladu se zásadami pro vedení účetnictví SČF a jeho složek. O hospodaření podává SSNPC 1x ročně zprávu sekretariátu SČF.

Hlava 5 - přechodná a závěrečná ustanovení


§ 12


SSNPC zastupuje navenek předseda SSNPC. Z pověření výboru může v konkrétní otázce jednat navenek jménem SSNPC i kterýkoli jiný člen výboru nebo zvláštním posláním pověřený člen SSNPC.Přihlášku do Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin, si můžete stahnout zde (formát RTF, 7kB).

Autor: Jaroslav Špaček | 23. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223