Směrnice pro hodnocení jednorámových exponátů na soutěžních výstavách SČF

Směrnice pro hodnocení jednorámových exponátů na soutěžních výstavách SČF a doporučení pro jejich budování

Výkonný výbor Svazu českých filatelistů (dále jen SČF),v souladu s článkem 22 Výstavního řádu SČF, schváleného předsednictvem SČF dne 20. 11. 2004, k budování a hodnocení soutěžních jednorámových exponátů, stanoví:

Článek 1: Základní ustanovení

1.1 Směrnice je určena jurymanům a doporučení vystavovatelům. Jejich cílem je pomoci vystavovatelům při tvorbě soutěžních jednorámových exponátů a členům výstavních jury při jejich hodnocení na soutěžních výstavách pořádaných SČF.

Článek 2: Soutěžní exponát

2.1 Podstatou soutěžního jednorámového exponátu je představení rozvinutého úzkého objektu, zpracovaného ve své úplnosti pouze na ploše 16 listů formátu A 4 (1 m2).

2.2 Soutěžní jednorámové exponáty lze tvořit v každé soutěžní třídě FIP, s výjimkou třídy filatelistické literatury a třídy mládeže.

2.3 Vhodným předmětem soutěžních jednorámových exponátů je zpracování např. jedné známkové, celinové či fiskální emise, jednoho poštovního spoje, kosmického letu, velmi úzkého tématu ap. Pouhý výběr ze stávajícího vícerámového standardního exponátu, bez jeho nového komplexního zpracování, není dovolen.

2.4 Soutěžní exponát by měl být vytvořen pouze z vhodného filatelistického materiálu. Za takový se považuje materiál, který byl oficiálními poštovními institucemi nebo jinými řádně pověřenými či zplnomocněnými orgány vydán k zabezpečení poštovní služby nebo jiného poštovního provozu, připravován k vydání nebo vznikl v průběhu přípravy k vydání, případně byl použit platným způsobem k úhradě poštovního poplatku.

2.5 Nefilatelistický materiál není v soutěžním jednorámovém exponátu přípustný.

Článek 3: Zásady skladby exponátu

3.1 Jednorámový exponát se tvoří podle platných pravidel příslušné výstavní třídy.

3.2 Základem exponátu je jasný, pečlivě zpracovaný plán, z něhož je patrný záměr vystavovatele a jeho osobní filatelistický výzkum.

3.3 Název exponátu musí vyjadřovat jeho obsah. Je uveden na prvním listu exponátu společně s jeho plánem.

3.4 Krátkým vysvětlujícím textem je možno doplnit materiál, u nějž není zjevně zřejmý důvod zařazení, případně zvlášť významný objev, který má být zdůrazněn.

Článek 4: Hodnocení jednorámových exponátů

4.1 Soutěžní jednorámové exponáty hodnotí výstavní jury, jmenovaná výkonným výborem SČF.

4.2 Při hodnocení jednorámových exponátů se jury řídí následujícími kritérii a jim přiděleným maximálním počtem bodů:

Směrnice pro hodnocení jednorámových exponátů na soutěžních výstavách SČF


4.3 V kritériu zpracování a filatelistický význam se hodnotí zřetelnost názvu, přesné vymezení plánu exponátu, originalita zvoleného tématu, vhodnost a správnost vystaveného materiálu zpracovaného ve své úplnosti pouze na jednom rámu, význam tématu zvoleného vystavovatelem a jeho stupeň obtížnosti ve vztahu k přidělené ploše.

4.4 Prokázání filatelistických znalostí, osobní studium, filatelistický výzkum a stav i vzácnost vystaveného materiálu se hodnotí podle směrnic pro hodnocení exponátů příslušných výstavních tříd; při hodnocení vzácnosti se přihlíží i k dostupnosti vystaveného materiálu.

4.5 Při hodnocení prezentace se přihlíží ke všem hlediskům estetického pojetí exponátu, včetně působivého vzhledu a přehlednosti zpracování.

4.6 Na výstavách všech kategorií uděluje jury tato výstavní hodnocení:
a)diplomy na medaile s výslovným označením „jednorámový exponát“,
b)čestné a věcné ceny,
c)blahopřání jury.

4.7 Pro přiznání diplomu na medaili platí následující minimální počet bodů:

Směrnice pro hodnocení jednorámových exponátů na soutěžních výstavách SČF

4.8 Věcné ceny a blahopřání jury lze udělit v souladu se zásadami zakotvenými ve Výstavním řádu SČF.

4.9 Soutěžní jednorámové exponáty, které svým pojetím nesplňují ustanovení článku 2.1 této směrnice, podléhají penalizaci, která může být důvodem pro nedosažení kvalifikace pro vyšší kategorii soutěžní výstavy.

4.10 Na účast soutěžních jednorámových exponátů na výstavách pořádaných SČF se vztahují kvalifikační požadavky (včetně omezení) a zápočty lhůt pro přiznání kvalifikace podle čl. 12 Výstavního řádu SČF. Soutěžní jednorámové exponáty, které na národní filatelistické výstavě získaly 80 bodů, získávají kvalifikaci na výstavy pořádané pod patronací FIP a FEPA.

Ćlánek 5: Přechodná ustanovení

5.1 Získaná kvalifikace exponátů a zápočtové lhůty, dosažené před nabytím účinnosti této směrnice, zůstávají v platnosti a nemění se.

5.2 V případě nejasností plynoucích z výkladu této směrnice je rozhodující stanovisko výkonného výboru SČF.

Ćlánek 6: Závěrečná ustanovení

6.1 Směrnice byla schválena výkonným výborem 19. 09. 2009 a předsednictvem SČF dne 14. 11. 2009.

6.2 Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Autor: Walter Müller | 7. 4. 2010

Komentáře

Seriál otázek?

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223