Slovo předsedy SČF

Vážení kolegové a přátelé,
děkuji upřímně za vánoční a novoroční přání spolu s omluvou, že ne všem z vás jsem mohl ze zdravotních důvodů osobně poděkovat. Pevně věřím, že pro všechny členy SČF a jejich rodiny bude rok 2004 rokem úspěšným.

Až neuvěřitelná a rozmanitá byla aktivita velkého počtu klubů filatelistů na nejrůznějších místech naší republiky. Jejich členové promýšleli, připravili a uskutečnili zajímavé filatelistické akce, počínaje křty vybraných nových známek a celin – často ve spolupráci s Českou poštou, kombinovanými výstavami známek a obrazů, filatelistickými soutěžemi a autogramiádami, filatelistickými výstavkami a výstavami propagačními i soutěžními, které našim spoluobčanům osvětlují, co to vlastně sbírání známek, nazývané filatelií, jest. Proto patří poděkování mj. i našim přátelům z KF ve Velkém Meziříčí, kteří již po několik let, pro radost i potěšení své i spoluobčanů, pořádají řadu let výstavky nejen vícerámových, ale i jednorámových exponátů (a to i v době, kdy ještě pojem jednorámových exponátů se nepřehnal filatelistickým světem).

Všichni máme ještě v živé paměti 2. česko-německou výstavu OSTROPA 2003. Náš německý přítel a kolega Michael Adler, který krátce po jihlavské výstavě vážně onemocněl a od té doby prodělal několik těžkých operací, mi na sklonku roku poslal obsáhlý dopis. Požádal mě, abych – byť opožděně – poděkoval jihlavskému klubu Vysočina a jmenovitě předsedovi organizačního výboru výstavy Josefu Novákovi a jeho spolupracovníkům za skvěle odvedenou práci. Těší se, že po rekonvalescenci se bude moci do Jihlavy podívat a osobně všem, kteří se na úspěšné výstavě podíleli, poděkovat. Takové ocenění práce ze zahraničí má jistě hodnotu dvojnásobnou.

Velmi dobře a neúnavně pracovala v roce 2003 kromě klubů i řada odborných společností a jejich odborných sekcí. Všimněme si, kolik jen vydávají kvalitních – a pravidelných – zpravodajů, do nichž bývají vkládány neméně kvalitní zpravodaje sekcí. Také komise mládeže SČF měla v uplynulém roce plné ruce práce. Připravila a zvládla červnové Evropské setkání mladých filatelistů ve Svitavách, které svou návštěvou poctil i čestný prezident FIP Knud Mohr z Dánska. Také dobře připravila účast své delegace i vystoupení na jednání evropských komisí mládeže a na výstavě Jugend-Phila 2003 v rakouském Štýrském Hradci (Graz) koncem září 2003.

Možná, že ne všichni naši členové zaregistrovali, že vůbec poprvé byly v listopadu 2003 našim nejobětavějším a agilním členům a členkám uděleny z umělecké dílny Marie Svobodové diplomy na zlaté, stříbrné a bronzové odznaky SČF. Všem po zásluze vyznamenaným jistě vyslovíme naše blahopřání.

Jen mne mrzí, že ne všichni členové předsednictva SČF, ne všichni členové odborných společností, ne všichni členové komisí SČF berou se vší vážností a odpovědností příslušná ustanovení našeho "základního zákona", Stanov SČF, které jsme z vůle a rozhodnutí delegátů schválili na valné hromadě SČF v roce 2000. Ba nerespektují ani platný Organizační řád SČF a principy etického chování každého funkcionáře SČF. Mezi ně samozřejmě řadím i členy vedení našich klubů. Nesvědčí o osobní odpovědnosti, když někteří z nich (byť jde jen o jednotlivce) kritizují všechno a všechny, bez znalosti faktů, čísel, souvislostí. SČF je přece občanským sdružením. Každý proto má (vždyť je to zakotveno ve Stanovách SČF) plné právo kritizovat opravdové nešvary, závažné chyby, nesprávná jednání. Ale od jejich řešení je tady výkonný výbor, posléze, podle závažnosti případu, předsednictvo SČF, případně jím zřízená vyšetřovací komise. Nejprve bychom měli své problémy projednávat v rámci Svazu. Neměli bychom se mezi sebou "prát" na stránkách nesvazového tisku. Však také kampaň, věnovaná již od měsíce dubna 2003 problematice "padělaných dopisů", spotřebovala mnoho času a úsilí mnoha odpovědných (a nutno zdůraznit: neplacených, protože dobrovolných) funkcionářů SČF. Taková kampaň, jen postupně objevující pravdy, polopravdy i nepravdy, poškozuje dobré jméno a pověst SČF, který, ať si to uvědomujeme či nikoliv, má určitou mezinárodní prestiž. Proto ještě před koncem roku 2003 výkonný výbor SČF posoudil výslednou zprávu mimořádné komise předsednictva SČF pod vedením Ing. J. Škalouda a Ing. J. Běloubka. Vyvodil z ní předběžné a časově omezené závěry, které budou předloženy k posouzení zasedání předsednictva SČF dne 24. května 2004 ve Žďáru nad Sázavou. Všichni si mohou výsledky předběžného svazového šetření i přijatá opatření přečíst ve F 1/2004 a na jiném místě i v tomto 1. čísle Iinformací SČF. Zdůrazňuji, že SČF nejen z tohoto "případu" vyvodí nezbytná a důrazná opatření včetně některých novel svazových dokumentů a systémových, příp. organizačních změn. Ty nejzávažnější budou předloženy ke schválení valné hromadě SČF v roce 2005.

Těším se na vzájemnou dobrou spolupráci v roce 2004.

Ing. Lumír Brendl
předseda SČF

Autor: SČF | 13. 3. 2004

Komentáře

co je to za hovadinu??

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223