Slovensko 2009 - duben/květen

Datum vydání: 9. 5. 2009


40. výročie založenia ZSF (ZPK)

3187a01.jpg, 81kB
Číslo emisie: 453
Deň vydania: 29. 04. 2009
Nominálna hodnota: T2 50g
Rozmery známky: 32,5 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8 + k
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner
Rytec známky: Miloš Ondráček
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Filatelia je krásna a pozoruhodná záľuba. Rozširuje obzor poznania a je výborným prostriedkom príjemného relaxu. Organizovaná filatelistická činnosť sa na Slovensku uskutočňuje už viac ako 110 rokov. Zjazd delegátov filatelistických klubov Slovenska uskutočnený 17. 5. 1969 na Sliači vytvoril základ terajšieho Zväzu slovenských filatelistov (ZSF). V súčasnosti je ZSF občianske združenie, ktoré má približne tisíc sedemsto členov združených v 93 kluboch filatelistov. Vytvára podmienky pre zberateľské aktivity svojich členov, podporuje ich výstavnú, expertíznu, výskumnú a publikačnú činnosť a rozvíja filateliu ako odbornú, kultúrnu a výchovnú záujmovú činnosť. Zastupuje ich záujmy doma i v zahraničí a spolupracuje s ostatnými filatelistickými spolkami na Slovensku. Je členom svetovej filatelistickej organizácie (FIP) a Európskej asociácie filatelistických zväzov (FEPA). Okrem odborných činností sa zväz venuje výchove mladých filatelistov, spolupracuje pri tvorbe a realizácii slovenských poštových známok a ich propagácii v občianskej spoločnosti. Prostredníctvom činnosti ZSF sa filatelia stala súčasťou kultúrneho spektra Slovenskej republiky. Webová stránka ZSF www.zsf.chtf.stuba.sk podrobne informuje o jeho činnosti. Vydaná známka zaraďuje ZSF do európskeho kontextu a logo na kupóne oznamuje jeho jubileum. Pečiatka na FDC pripomína začiatky filatelie, keď sa známky znehodnocovali nemými pečiatkami a potom do jej histórie vstúpil prvý evidovaný filatelista a vydavateľ prvého katalógu poštových známok J. E. Gray. Jeho portrét je zasadený do zúbkomera, ktorý spolu s lupou patrí medzi najdôležitejšie filatelistické pomôcky. Vydanie známky s kupónom vo forme upraveného tlačového listu (UTL) umožňuje pôsobivé zvýraznenie jubilea najvýznamnejšej filatelistickej organizácie na Slovensku. Vydanie známky je významný čin na podporu prieniku filatelie do širokej občianskej spoločnosti. Zaslúži si podporu, aby sa stala významnou súčasťou zmysluplného trávenia voľného času našej občianskej spoločnosti.

Najvyšší kontrolný úrad SR

3187a02.jpg, 81kB
Číslo emisie: 454
Deň vydania: 07. 05. 2009
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 33 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Vladislav Rostoka
Rytec známky: František Horniak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je inštitúciou s bohatou historickou tradíciou. História kontrolného úradu siaha do doby vládnutia cisárovnej Márie Terézie. S určitými kompetenčnými obmenami a transformáciou postavenia kontrolný orgán existoval v priebehu celej doby trvania monarchie až do vzniku Československej republiky, kedy bol zriadený Najvyšší účtovný kontrolný úrad. Po istých historických zmenách v postavení a kompetenciách zriadila SNR Najvyšší kontrolný úrad SSR. Aj keď bol v roku 1970 nahradený Výborom ľudovej kontroly SSR, ktorý sa v roku 1990 transformoval na Ministerstvo kontroly SR, v roku 1993 bol zákonom č. 39/1993 Z.z. zriadený Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ktorý existuje a funguje dodnes. Je teda inštitúciou, ktorá si vo svojej skoro 250 ročnej tradícii udržala stabilné miesto vo všetkých spoločenských usporiadaniach, nestratila na svojej vážnosti a dodnes je zárukou nestrannej kontroly verejných prostriedkov.
Na poštovej známke je znázornený heraldický emblém NKÚ SR, na ktorom je vyobrazený zlatý prirodzený rozkrídlený orol so zlatým jazykom a v striebornej zbroji, ktorý nesie na hrudi štátny znak Slovenskej republiky v striebornej niťovej bordúre a vpravo drží zlatú striebrohrotú kopiju apoštola Tomáša – to všetko je zdola ovinuté zlatou, purpurom podšitou stuhou s heslom PARSIMONIA EFECTIVITAS COMMODUM. Toto vyobrazenie predstavuje vyjadrenie ostrozrakosti, neochvejného preverovania skutočností vlastnou skúsenosťou a najmä nezávislosti kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá sa riadi zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

EUROPA 2009 - Astronómia

3187a03.jpg, 81kB
Číslo emisie: 455
Deň vydania: 28. 05. 2009
Nominálna hodnota: 0,90 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: M. Komáček
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: ofsetAutor: Slovenská pošta

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz