Slovenská známková tvorba

(Diskusný príspevok na VII. Valnom zhromaždení ZSF)

Vážené dámy, vážení páni, delegáti valného zhromaždenia, milí hostia, schádzame sa na valnom zhromaždení, ktoré zvolí nielen členov novej Rady Zväzu slovenských filatelistov na nasledujúce funkčné obdobie, ale súčasne aj hodnotí výsledky práce orgánov a členov ZSF za skončené funkčné obdobie (1999 - 2003). Dovoľte mi, aby som stručne pripomenul niektoré úspechy na poli organizovanej filatelie na Slovensku a nevyhnem sa ani negatívnym momentom, ktoré sprevádzali našu činnosť.

ZSF významným spôsobom popularizuje slovenské poštové známky, ale aj organizovanú filateliu organizáciou výstav poštových známok. V období posledných 4 rokov sme na Slovensku mali niekoľko výstav nižšieho typu a 3 výstavy medzinárodného významu (Žilinfila 2001, Slovensko 2002 a Nitrafila 2003). Najmä výstava Slovensko 2002, prvá výstava s podporou FEPA, ktorá sa uskutočnila na území Slovenska, v reprezentačných priestoroch SNM v Bratislave, pomohla zviditeľnit slovenskú poštovú známku a organizovanú filateliu v štruktúrach európskej filatelistickej organizácie, čo sa zreteľne ukázalo na kongrese kontinentálnej organizácie FEPA pri výstave AMPHILEX 2002 v Amsterdame. Veľmi priaznivo bola hodnotená na úrovni FEPA aj dvojjazyčná verzia (slovensko/anglická) výstavného katalógu SLOVENSKO 2002 a trojjazyčná (slovensko/anglicko/nemecká) verzia špecializovaného katalógu slovenských poštových známok a celín SLOVENSKO 2001, ktorý pripravil a vydal ZSF. Špecializovaný katalóg bol rýchlo vypredaný a domnievam sa, že v závere roka 2004 bude aktuálna potreba pripraviť nové vydanie katalógu (obdobia 1939/1945 a 1993/2004) s označením SLOVENSKO 2005. Dvojjazyčnosť podobných odborných publikácii je nevyhnutná, ak majú pomôcť popularizácii slovenskej známky v zahraničí.

V máji 2005 bude organizovaná medzinárodná výstava poštových známok BRNO 2005 pod patronátom FEPA: Výstavu učite navštívi veľa návštěvníkov zo Slovenska, očakávam aktívnu účasť obchodných zložiek Slovenskej pošty, š.p., ako aj vystavovateľov, členov ZSF. Pripomeniem, že pre našich vystavovateľov bude účasť na tejto výstave cennou príležitosťou porovnať svoje exponáty s medzinárodnou konkurenciou. Pravdepodobne od 1. januára 2004 bude na Slovensku plaťit nový Výstavný poriadok ZSF, ktorý je kompatibilný so zahraničím a kategorizuje výstavy na území Slovenska do 3. stupňov. (III. stupeň, premiérová výstava), II. stupeň (regionálna výstava) a I. stupeň (národná výstava), často nepresne označovaná ako republiková výstava. Kategorizácia výstav by mala aktivizovať klubovú činnosť, ale aj zaviesť systém do organizácie výstav na Slovensku s tým, aby raz za funkčné obdobie bola pripravená výstava I. stupňa. Osobitnú kategóriu výstav tvoria medzinárodné výstavy, výstavy s podporou alebo patronátom FEPA, resp. FIP. Z hľadiska účasti slovnských exponátov na veľkých medzinárodných výstavách je potrebné získať požadovanú kvalifikáciu na výstave I. stupňa (národná). Úroveň špičkových slovenských exponátov ako aj práca výstavných porôt sú porovnateľné s úrovňou v Európe.

ZSF sa pravidelne podieľa na organizovaní Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku.Slovenská známka v minulosti získala niekoľko vynikajúcich ocenení za známky tlačené špičkovou technikou oceľotlače - rytiny z plochy. Je to dvojnásobné 3. miesto a prestí žne 1. miesto v súťaži Grand Prix WIPA 2000 (známka Poštové právo, Mária Terézia).

Sloveská pošta, š. p., vydala v r. 2003 dve známky tlačené ofsetovou technikou. Negatívne ohlasy na vydanie známky MS 2003 Helsinky (3. miesto) a nominálnu hodnotu jej tlačového listu (4 x 20 Sk), ktorá ju zaraďuje do kategórie neželaných vydaní, možno nájsť na stránkach časopisov Zberateľ, Merkur revue (Brno), v ohlasoch zberateľov z filatelistických klubov, v ohlasoch zahraničných zberateľov na veľtrhu Zberateľ (Praha, september 2003). Negatívne bola prijatá samolepiaca známka vydaná pri príležitosti 3. návštevy svätého Otca, Jána Pavla II., na Slovensku. Ofsetová technika tlače odsúva súčasnú slovenskú známku na perifériu záujmu domácich a zahraničných zberateľov, čím sa stráca dobrá pozícia a meno slovenskej známky v zahraničí. Známku "tvorí" nielen špičkový umelec, rytec, ale aj technika tlače. A práve v rytine do ocele má Slovensko minimálne troch výborných protagonistov: M. Činovský, F. Horniak, R. Cigánik. Vydané známky možno hodnotiť ako nesystémový a chybný krok Slovenskej pošty. Medzi zberateľmi som nepočul pozitívne stanovisko k perspektíve ofsetových známok, aké bolo publikované na stránkach časopisu Poštové zvesti (A. Fialová: Ján Pavol II. na Slovensku). Aké ochranné prvky proti falšovaniu majú tieto známky? Žiadné! Na známkach Spojeného kraľovstva sa rutinne používajú niektoré ochranné prvky, ktoré chýbajú na slovenských samolepkách. Preto vzniká reálne riziko hromadného výskytu falzifikátov ofestových známok na škodu pošty a zberateľov. Ofestová technika znamená výrazný (a nevylučujem, že trvalý a definitívny) odliv záujmu domácich a zahraničných zberateľov o slovenskú známku.

Emisný plán pošty je vizitkou vydavateľa. Dobrým zvykom je, že európske poštové správy majú v septembri 2003 pripravený emisný plán na rok 2004, majú ho včas publikovaný v odbornej tlači, propagačných materiáloch a prístupný na webovej stránke. Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2004 na stránke (20. 11. 2003) obsahuje 21 poštových známok. Všetky známky budú tlačené (ofsetom?) v tlačiarni Walsall Security Printers Ltd (UK) v nominálnych hodnotách 8 Sk (6 x), 9 Sk, 11 Sk, 13 Sk, 14 Sk, 16 Sk, 17 Sk, 18 Sk, 24 Sk, 25 Sk, 26 Sk, 28 Sk, 33 Sk, 35 Sk (1 x), spolu 317 Sk, ale vydavateľ neinformuje o tlačovej úprave emisií. Čítanie tohto emisného plánu je veľmi smutné a pripomína nekrológ slovenskej známky.

Vážený dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som bez komentára prečítal kľučové myšlienky príspevku "Kam kráčí slovenská známková tvorba?" (David Schiller, Ostrava, in: Zpravodaj Společnosti československých známek SČF, č. 4, 2003, s. 28 - 30):

Slovenská známková tvorba má mnohaletou tradici. Řada významných slovenských výtvarníků se významnou měrou podílela na tvorbě československých známek a je dobře, že i po rozdělení republik v roce 1993 pokračovaly obě republiky v nastoupené linii. S úlevou tehdy slovenští, ale i světoví filatelisté přijali rozhodnutí, že Slovenská pošta bude nadále vydávat pouze známky, jejichž základem je tisk z rytiny. Po otevření oddělení rytectví a ceninové tvorby na katedře grafiky VŠVU v Bratislavě také byla zajištěna výchova nové generace slovenských známkových tvůrců a zejména rytců. První velký vykřičník vyslala Slovenská pošta (dále SP) do světa 30. května 2003; tento den si budou filatelisté na Slovensku asi ještě dlouho pamatovat. Proč? Slovenská pošta tento den vydává tiskový list ke třetímu místu slovenských hokejistů na MS. Že byla známka vydána, aniž by její návrh jako u jiných známek prošel schválením příslušnými komisemi, tím se už raději nezabývám.

Přichází září a s nim chystaná návštěva papeže Jana Pavla II. Výtvarný návrh známky se objevil v tisku, rytina je hotova, tisk známky včas objednán u PTC Praha. Jenže - objednávka tisku je stornována, rytina uložena do šuplíku a výtvarný návrh je bez vědomí autora a bez jakéhokoliv schválení vkomponován do aršíku. A co je nejdůležitější - aršík je vytišťen opět v Anglii ofsetem, tentokrát v samolepící úpravě.

Co je však na těchto emisích varující je skutečnost, že nejde o náhodné úlety, ale o předzvěst velkých změn ve slovenské emisní politice. Kromě postupného odbourávání vlivu Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací SR na známkovou tvorbu Slovenska se chystá zavedení ofsetu jako tiskové techniky pro všechny slovenské poštovní známky. Co to bude znamenat pro filatelisty, snad ani nemusím zdůrazňovat - prudké snížení zájmu o slovenské poštovní známky, pokles prestiže slovenské známkové tvorby, odliv umělců ochotných se na této tvorbě podílet, konec oddělení rytectví a ceninové tvorby na katedře grafiky VŠVU. Musíme tedy jenom doufat, že nad těmito tendencemi nakonec zvítězí zdravý rozum a i v roce 2004 se budeme setkávat především s kvalitními slovenskými známkami tištěnými z rytiny - tedy technikou, která těmto známkám v dosavadní historii přinesla řadu mezinárodních ocenění včetně toho nejvyššího - zvolení za nejkrásnější známku světa.

Vydanie výplatnej známky (100 Sk) zberatelia neprivítali s nadšením, existujú predsa 2 výplatné známky 50 Sk, výplatná známka 40 Sk a množstvo iných známok, ktoré nie sú spotrebované. Primárna úloha HÚP by mala býť snaha maximálne spotrebovať zásoby starších známok, nie masovo objednávať nové známky. Pýtam sa, čo urobí Slovenská pošta s nespotrebovanými zásobami známok po prechode krajiny na jednotnú menu? Dúfajme, že nespotrebované známky budú úradne zničené, aby sa neopakovala situácia z r. 1993, keď zásoby nespotrebovaných čs. známok sa dostali po 30. septembri 1993 na zberateľský trh. Táto skutečnosť negatívne ovplyvnila cenový vývoj a súčasný nezáujem o čs. známky z obdobia "novej meny", obdobia 1953/1992. Preto bude potrebné obdobia uvažovať aj o vydaní slovenských známok v dvojitej mene (SK/Euro), ak áno, kedy pripraví Slovenská pošta návrh na vydanie prvých "euro" známok?

Vážené dámy a páni, na záver vám ďakujem za pozornosť.

Doc. Ing. Jozef Tekeľ, PhD - podpredseda ZSF

Autor: ZSF | 22. 3. 2004

Komentáře

Bez názvu

Bez názvu

RE: Bez názvu

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223