SCOUTPHILEX ´04: Výstavní zpravodaj č. 1/ březen 2003

SCOUTPHILEX ´04: Výstavní zpravodaj č. 1/ březen 2003

5. EUROSCOUT 2004


V Praze, hlavním městě České republiky, se koná ve dnech 15. – 17. října 2004 setkání skautů a skautek z celého světa na Mezinárodní skautské sběratelské akci "5. EUROSCOUT 2004". V rámci tohoto 14. mezinárodního skautského setkání se uskuteční kromě jiných sběratelských akcí i první samostatná Regionální oborová tematická filatelistická výstava se zahraniční účastí "SCOUTPHILEX ´04". Záštitu nad touto výstavou převzaly Svaz českých filatelistů, Junák – svaz skautů a skautek České republiky a také poslanec Parlamentu České republiky a radní městské části Prahy 13 bratr Ing. Petr Bratský. Organizace soutěžní části výstavy a hodnocení vystavených soutěžních exponátů budou v plném souladu s platnými zásadami a řády Mezinárodní filatelistické federace FIP.

Československo má ve skautské filatelii prioritní výsadu, a to vydání vůbec prvních skautských známek na světě. Známky Pošty českých skautů z roku 1918 o nominálech 10 h a 20 h patří mezi nejžádanější a nejvzácnější artefakty na celém světě a i když to nebylo přímo státní vydání jejich vzácnost a popularita je dnes nesporná.

Výstavní propozice


1. Název a cíl výstavy
SCOUTPHILEX ´04 - je Regionální oborová tematická výstava se zahraniční účastí, která soustředí exponáty evropských sběratelů a je uspořádaná v rámci 14. mezinárodního setkání skautských sběratelů "5. EUROSCOUT 2004". Výstava má propagovat světové skautské hnutí a seznámit návštěvníky se skautskou filatelií ze světa i s naší historickou a neprávem u nás opomíjenou Poštou českých skautů 1918 a také všeobecně napomáhat šíření skautských ideálů pomocí skautské filatelie především mezi mládeží.

2. Organizátoři výstavy
Pořadateli výstavy jsou Svaz českých filatelistů - Česká námětová společnost: sekce SKAUTING, Klub skautských sběratelů Junáka a další organizace.

3. Místo a datum konání
Výstava se koná v Praze 13 – Jihozápadním městě (místo bude upřesněno do vydání Výstavního zpravodaje č.2) ve dnech 15. – 17. října 2004.

4. Organizační zásady
Soutěžní výstava "SCOUTPHILEX ´04" se řídí těmito Výstavními propozicemi, respektuje Výstavní řády GREX a GREV Mezinárodní filatelistické federace FIP a Výstavní řád SČF a při hodnocení soutěžních vystavených exponátů se řídí platnými oborovými řády a směrnicemi FIP pro hodnocení exponátů.

5. Výstavní třídy

A. Nesoutěžní třída
(exponáty pozvaných vystavovatelů, Jury, České pošty, Poštovního muzea apod. Dále pak i skautské memorabilie, např. nálepky, pohlednice, telefonní karty apod.)

B. Soutěžní třídy
B1 Třída skautské tematické filatelie
B2 Třída maximafilie
B3 Třída mládeže
B4 Třída jednorámových exponátů
B5 Třída skautské filatelistické literatury

C. Další třídy
C1 Třída prvovystavovatelů (PROMOTION)
C2 Otevřená třída (OPEN CLAS)


6. Podmínky účasti

Účast vystavovatelů je možná na základě pozvánek, zaslaných organizačním výborem výstavy národním skautským sběratelským organizacím – členům Mezinárodní federace skautských sběratelských organizací IFSCO (International Federation of Scout and Guide Stamp Collecting Organisations), členům národních filatelistických organizací, členům Svazu českých filatelistů a dalším sběratelům a organizacím vybraným Radou Klubu skautských sběratelů Junáka.
Pro soutěžní třídy B1 a B2, splňují kvalifikaci exponáty z Česka, které na výstavách v letech 1994-2001 získaly minimálně velkou postříbřenou medaili, nebo stříbrnou medaili na výstavách Příbram 2002, OSTROPA 2000 a zahraniční exponáty, které na regionálních výstavách (Rang III) získaly minimálně pozlacenou medaili.

Do soutěžní třídy B3 budou zařazeny exponáty mládeže ČR, které na výstavách v letech 2001-2003 získaly minimálně velkou bronzovou medaili, nebo stříbrnou medaili na výstavách Příbram 2002, OSTROPA 2003 a zahraniční exponáty, které na premiérových výstavách (Rang III) obdržely stejná hodnocení jako exponáty z Česka.

Omezení předchozím ziskem medaile se nevztahuje na třídy B4, C1 a C2.

Každý dospělý vystavovatel v soutěžní třídě B1, B2, C1 a C2 bude mít pro svůj exponát přiděleno 5 rámů po 16 listech (u C2 i méně). Počet přihlášek k vystaveným exponátům od jednoho vystavovatele není omezen.

Ve třídě B3 bude přiděleno 2 – 5 rámů, dle věkové kategorie vystavovatele.
Ve třídě B4 bude přidělen 1 rám o 16 listech.
V nesoutěžní třídě A je počet omezen na maximum 4 rámy.
Ve výjimečných případech rozhoduje o odchylkách v přiděleném počtu výstavních ploch organizační výbor výstavy.

Jednotlivé albové listy velikosti 26,5x28,5 cm nebo běžné listy formátu A4 velikosti 21x29,5 cm musí být vloženy do ochranné folie a na zadní straně opatřeny jménem vystavovatele a pořadovým číslem.

Exponáty ve třídě B5 se vyžadují v jednom exempláři, který se vystavovateli po ukončení výstavy nevrací!

7. Výstavní poplatky
Vystavovatel je povinen uhradit na oznámený účet organizačního výboru poplatky za jeden výstavní rám (tj.16 listů). Výše poplatků budou uvedeny v příštím čísle Výstavního zpravodaje. Členové sekce SKAUTING a Klubu skautských sběratelů Junáka z ČR nebo Slovenska jsou v poplatcích zvýhodněni. Vystavovatelé ve třídě mládeže, třídě literatury, jednorámových exponátů, otevřené třídy a v nesoutěžních třídách poplatky neplatí.

8. Výstavní odměny
Vystavené exponáty hodnotí výstavní jury, jmenovaná Svazem českých filatelistů. Hodnocení exponátů jury provede podle oborových řádů a propozic Mezinárodní filatelistické federace FIP a Výstavního řádu SČF.

Jury uděluje exponátům následující ohodnocení:
 • Diplom na velkou zlatou medaili (VZ)
 • Diplom na zlatou medaili (Z)
 • Diplom na velkou pozlacenou medaili (VPZ)
 • Diplom na pozlacenou medaili (PZ)
 • Diplom na velkou stříbrnou medaili (VS)
 • Diplom na stříbrnou medaili (S)
 • Diplom na postříbřenou medaili (PS)
 • Diplom na bronzovou medaili (B)
 • Potvrzení o účasti (P)

Jury může exponátům mimořádně zajímavě zpracovaným, udělit blahopřání jury a následující zvláštní ceny :
 • Mezinárodní velkou cenu v hlavní soutěžní třídě
 • Zvláštní ceny dle specifikace
 • Věcné ceny

9. Manipulace s exponáty

Po odeslané předběžné přihlášce (v příloze) do 31. prosince 2003 a po té odeslané definitivní přihlášce do 31. března 2004 bude písemně potvrzena závazná přihláška na přijatý exponát (případně více exponátů, podle počtu Vašich přihlášek).

Exponáty vystavovatelé předají organizačnímu výboru osobně ve čtvrtek 14. října 2004 v odpoledních hodinách (od 15,00 h), kdy bude provedena instalace exponátů do výstavních rámů (za přímé účasti vystavovatelů). Podobně si po ukončení výstavy (v neděli 17. října 2004 od 13,00 h – pokud nebude dohodnut jiný čas) převezmou opětně vystavovatelé své exponáty.

Exponáty ve třídě skautské filatelistické literatury musí být doručeny organizačnímu výboru výhradně poštou, nejpozději do 30. září 2004.

Organizační výbor zajistí potřebná bezpečnostní opatření od okamžiku prokazatelného převzetí exponátu až do jeho předání k osobnímu převzetí, a to ve vystavovatelem uvedené výši pojistného. Bezpečnostní opatření po dobu konání výstavy budou smluvně zajištěna prostřednictvím bezpečnostní služby. Pojištění exponátů si každý vystavovatel hradí sám.

Pokud se vystavovatel nebude moci celé akce účastnit osobně a chce vystavovat, výjimečně může svůj exponát zaslat na adresu organizačního výboru nejpozději do 30. 9. 2004, ale veškeré náležitosti (pojištění, celní prohlášení atd.) si zajišťuje sám a organizační výbor převezme odpovědnost za exponát od okamžiku prokazatelného převzetí až do jeho předání ke zpáteční poštovní přepravě.

Každý vystavovatel obdrží ve Výstavním zpravodaji č.2 poučení o způsobu uplatnění náhrady škody vystavovatelem.

10. Dodatečná ustanovení
Organizační výbor výstavy si vyhrazuje právo provést případné změny a doplňky těchto výstavních propozic.

Výstavní rámy
Exponáty budou umístěny ve výstavním zařízení, které se skládá z nosné konstrukce a oboustranných zasklených rámů (panelů) o rozměru výstavní plochy 91 x 111 centimetrů. Znamená to, že do jednoho rámu se vejde 16 albových listů (26,5x28,5 cm) nebo běžných listů formátu A4 (21x29,5 cm). Uspořádání listů je shora vodorovně zleva doprava.

Plán výstavních prostor
Po uzavření přihlášek k výstavě bude sestaven plán výstavních prostor, který bude při výstavě k dispozici jak vystavovatelům tak i dalším zájemcům.

Ubytování
Pro případné zájemce z řad vystavovatelů a účastníků EUROSCOUTu 2004, bude zajištěna závazná rezervace ubytování u Pražské cestovní kanceláře.

Program výstavy

14. října 2004
15,00 – 22,00 h montáž exponátů

15. října 2004
16,00 – 18,00 h slavnostní zahájení 5. EUROSCOUTu a výstavy SCOUTPHILEX ´04

16. října 2004
8,00 – 16,00 h výstava pro veřejnost
8,00 – 14,00 h poštovní přepážka v místě výstavy, kde se budou orážet všechny podané zásilky příležitostným razítkem
15,00 – 17,00 h palmare – vyhlášení výsledků
8,00 – 16,00 h výměnné setkání v určeném objektu v Praze 13 – Jihozápadním městě

17. října 2004
8,00 – 12,00 h závěr výstavy pro veřejnost
8,00 – 12,00 h výměnná setkání v určeném objektu v Praze 13
od 12,00 h demontáž exponátů

V průběhu výměnného setkání budou v určeném objektu v Praze 13 i prodejní stánky českých a zahraničních obchodníků se skautskou filatelií.


V příloze je přiložena předběžná přihláška na výstavu SCOUTPHILEX 04´. Pokud budete chtít vystavovat více exponátů rozmnožte si tuto jedinou na potřebný počet, neboť na každý exponát musí být vyplněná samostatná přihláška.

Obchodníci, kteří mají zájem na akci EUROSCOUT 2004 prodávat svůj filatelistický materiál zašlou předběžnou přihlášku na stoly do 31. prosince 2003.

Do konce ledna 2004 dostanou všichni vystavovatelé definitivní přihlášku, kterou odešlou zpět organizačnímu výboru výstavy do 31. března 2004. Rovněž zašlou kopii potvrzení o proplacení výstavních poplatků.

Prosíme národní skautské sběratelské organizace o zveřejnění těchto informací ve vašich skautských sběratelských časopisech.Výstavní zpravodaj č. 1 /2003 k výstavě SCOUTPHILEX ´04 připravil k vydání tajemník Klubu skautských sběratelů Junáka, na jehož adresu zasílejte případné dotazy:

Ivan Vápenka, Na Zámyšli 8/478, 150 00 Praha 5, Czech republic, mobil: 420602378885, e-mail: pav.vapenka@seznam.cz

Výstavní zpravodaj č. 2 k výstavě SCOUTPHILEX ´04 s informacemi i o "EUROSCOUTu ´04" vyjde v lednu 2004

Autor: Ivan Vápenka | 22. 10. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223