Rozhovor s tajemníkem SČF Mgr. Jaroslavem Malečkem

Jelikož my i naši čtenáři jsme povětšinou členy SČF, určitě tento rozhovor s tajemníkem našeho Svazu českých filatelistů uvítáte.

V roce 2004 byla vydaná velmi hezká a úspěšná Ročenka Svazu českých filatelistů. Bude v aktualizovaném podání vydaná i v roce 2005 nebo máte v plánu jiný termín?

ROČENKA SČF je kronikou let 1990 – 2004. V tomto složitém období došlo k mnoha pozitivním změnám v organizované filatelii – a velký podíl na tom mají odborné společnosti a kluby filatelistů, včetně komisí, zejména komise mládeže. Všem jsme chtěli vydáním ROČENKY poděkovat. Současně se nám tím podařilo zaktivizovat mnohé kluby filatelistů i jednotlivce. Je žádoucí, aby další vydání bylo doplněno o historii české filatelie od jejích počátků v roce 1887, o jména všech osobností, které tuto historii tvořily, ale také o současné aktivity Svazu českých filatelistů. Tento úkol je velice náročný a jeho naplnění vyžaduje spolupráci velkého počtu lidí. Má-li být ročenka kvalitní, tak nemůže vycházet každoročně. Reálné by bylo ji vydat v roce 2008 k výstavě PRAGA 2008 – pokud budou vytvořeny ekonomické podmínky pro její konání.

Blíží se Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005, jak se na výstavu těšíte a zároveň v SČF připravujete?

Na Evropskou výstavu BRNO 2005 se těší mnoho filatelistů, nejen českých. Protože v tomto roce není mnoho takových akcí v kalendáři FIP a FEPA, tak do Brna přijedou vystavovatelé z celého světa. Mám v klubech mnoho dlouholetých přátel a při velkých filatelistických akcích máme příležitost se pozdravit a podebatovat. I to je důvod, proč se do Brna těším. V organizačním výboru je mnoho zkušených funkcionářů klubu Alfonse Muchy v Brně a představitelé České pošty, s.p., která výstavu financuje. Je znám definitivní seznam přijatých exponátů a je zajištěna účast královské sbírky z Velké Británie (modrý a oranžový Mauritius), Poštovního muzea (osmdesátiblok modrých Merkurů) i Berlínského poštovního muzea (dopis z Hirošimy).

Komise znalců SČF zajišťuje stálou a bezplatnou poradenskou službu, v rámci výstavy se konají setkání členů odborných společností a komisí – i národní kolo filatelistické olympiády mládeže.

Budete v Brně určitě i vy sám vystavovat. Na co se od vás můžeme těšit a měl jste čas své exponáty vylepšovat?

Vystavovat budu specializovaný exponát první československé známkové emise Hradčany. Exponát jsem doplnil o nové poznatky v oblasti příčkových, rámečkových a obloukových typů u známek páté kresby. Volného času moc nemám, tak si zkracuji noční spánek.

V prosinci 2005 se bude konat valná hromada SČF v Praze. Budete opět kandidovat na tajemníka SČF? Pokud ano, máte již v plánu nějaký konkrétní záměry SČF, které se vám prozatím nepodařily prosadit v minulých letech a chtěl byste je prosadit v dalším volebním období?

Valná hromada SČF se bude konat v Praze. Budu-li opět kandidovat, ukáže výsledek výročních členských schůzí v klubech filatelistů a odborných společnostech. Tam hodnotí práci SČF a jeho sekretariátu i navrhují kandidáty na funkce v příštím období. Potěšitelné je, že i v současných ekonomických podmínkách se daří rozvíjet výstavní činnost, a to nejen soutěžní. Aktivity našich specialistů a publicistů jsou také obdivuhodné. Daří se i stabilizovat členskou základnu a zkvalitňovat práci s mládeží, i když pokles zájmu o filatelii je v této kategorii citelný. Ale abych odpověděl na Vaši konkrétní otázku: Chtěl bych, aby všichni funkcionáři volených orgánů SČF přesvědčili svou prací a osobním příkladem naše členy o potřebnosti naší organizace a byli na ni hrdi. To se , bohužel, zatím nedaří.

Můžete čtenářům prozradit, které výstavy v ČR jsou v přípravě po BRNU 2005?

Předsednictvo SČF zatím schválilo konání regionální výstavy Trutnov 2006, národní výstavy v Hradci Králové 2007 a výstavy Euregia Egrensis v Karlových Varech 2006. Další výstavy bude schvalovat nově zvolené předsednictvo SČF až po valné hromadě. Pokud potrvá naše velice dobrá spolupráce s Českou poštou, s.p., tak bychom se mohli těšit na tradiční výstavy PRAGA 2008 a BRNO 2010. Kolem roku 2007 se má Česká pošta, s.p. stát státním akciovým podnikem. Nemůžeme proto již nyní žádat její představitele o záruky na spolupořadatelství těchto výstav.

V únoru vypršela platnost dohody mezi SČF a společností Filatelie spol. s r.o. o vzájemné spolupráci. Jakým způsobem byla spolupráce prodloužena? Co zásadního tato dohoda přináší časopisu Filatelie a Mladý filatelista?

Dohoda mezi SČF a společností Filatelie s.r.o. zachránila tento časopis před zánikem. Spolupráce bude prodloužena usnesením dubnového předsednictva SČF až do konce letošního roku. Bude na nově zvoleném orgánu, jaká bude dohoda a co zásadního přinese časopisu Filatelie a Mladý filatelista.

Není škoda, že Mladý filatelista, časopis, nad kterým vyrostla dnešní generace vynikajících filatelistů, již nevychází? Jako drobná příloha časopisu Filatelie je, dle mého názoru, absolutně nevýrazná.Můžu potvrdit, že o takový časopis zájem u nás je. Více můj projekt Mladý sběratel.

Společnost Filatelie s.r.o. před lety vydala samostatné číslo Mladého filatelisty. Většinu nákladu potom musela skartovat, protože nebylo dost zájemců o jeho odběr (číslo bylo zdarma …). Proto další čísla vycházejí jako příloha časopisu Filatelie. Nesouhlasím s Vaším názorem, že je (cituji): „absolutně nevýrazná“. Absolutně nevýrazný je zájem některých dospělých filatelistů o jakoukoli četbu – ať je to Filatelie, Mladý filatelista nebo Mladý sběratel. Ale v žádném případě nelze paušalizovat.

Je to sice předčasné, ale jsou již nějaké náznaky k přípravě PRAGA 2008? Pořadatelé veletrhu Sběratel se v jednom mém rozhovoru zmínili, že by rádi uspořádali tuto významnou výstavu ve spolupráci s jejich veletrhem. Budete s nimi o tom jednat?

Byl jsem prvním, kdo oslovil pořadatele Sběratele, zda by nebyli ochotni spolupracovat na organizování a realizaci výstavy PRAGA 2008. Bude-li mít Česká pošta, s.p. po přechodu na státní akciovou společnost vytvořeny podmínky pro financování této výstavy a budou-li její představitelé ochotni spolupracovat, tak bude dobře pro českou a mezinárodní filatelii. Prospělo by to i propagaci českých známek v zahraničí. Další podmínkou pro pořádání výstavy PRAGA 2008 je získat kvalitní a zkušené organizátory v pražských klubech. Výstavu PRAGA 1998 „zachraňovali“ dobrovolníci z mimopražských klubů, hlavně Plzeňáci.

Jak hodnotíte vztahy mezi SČF a ZSF? Nebylo by pro obě strany užitečné kdyby se alespoň jednou za rok sešly na nějakém zasedání a zkoušely více spolupracovat? Dle mého názoru se vztahy hodně zhoršily nedávnou aférou kolem padělaných celistvostí Československa a odvoláním slovenských znalců.

Vztahy mezi SČF a ZSF byly vždy a jsou i v současnosti velmi dobré. Ani aféra kolem prodeje padělaných celistvostí plnění dohody o spolupráci mezi SČF a ZSF nenarušila. Slovenští znalci nejsou členy nově ustavené komise znalců SČF proto, že se na základě Stanov SČF jedná o poradní orgán předsedy SČF. Jeho členy i předsedu jmenoval výkonný výbor a následně schválilo předsednictvo SČF. Všem zahraničním znalcům – členům zrušené komise expertů – bylo za jejich dosavadní práci poděkováno. Doporučuji Vám přečíst si článek z Informací SČF č. 1/2005, str. 10 – 11.

Váš Zpravodaj Informace SČF je na vysoké úrovni, co se týče obsahu, ale oproti ZSF Spravodajca máte co dohánět. Neplánujete Informace ještě více zkvalitňovat, jak po rozsahu obsahovém, tak polygrafickém? Já vím, že je to otázka hlavně o financích. Nalezly by se na to peníze?

Jsem rád, že obsah Informací SČF hodnotíte dobře. Jejich obálku a polygrafický vzhled měnit nebudeme. Jedná se o úsporu finančních prostředků i možnost aktualizovat obsah Informací po uzávěrce. Tiskař Jiří Toman pracuje přímo v sekretariátu SČF a je ochoten reagovat na případné změny i v průběhu tisku. Informace SČF jsou interní tiskovinou.

Není to škoda, že organizovaná filatelie v dnešní době připomíná úplně zbytečně politiku, kdy rozdělené tábory bojují proti sobě? Nejste z těchto šarvátek znechucený? Vím, že to není nic jednoduchého, ale hledáte vždy kompromis pro obě strany a snažíte se jako tajemník naleznout dohodu?

O dvou rozdělených táborech, které proti sobě bojují, nic nevím. O „pár rozhněvaných mužích“ vím vždy a včas. Úkolem tajemníka SČF je lidi spojovat a ne rozdělovat. Nenazval bych to hledáním kompromisu, ale využíváním komunikace mezi lidmi, které spojuje společný zájem – filatelie. Ale jsou mezi námi lidé, kteří kritizují všechno, ale sami nejsou ochotni spolupracovat. S těmi komunikovat nelze.

Jak se díváte na naše nové projekty jako je Český sběratel, Mladý sběratel a Filatelistické noviny?

Projekty Český sběratel, Mladý sběratel a Filatelistické noviny budu posuzovat vždy jen jako filatelista, který začínal v pěti letech a filatelie se mu stala celoživotním koníčkem. Všem autorům budu přát hodně trpělivosti, vytrvalosti a tvůrčích nápadů, protože jedinou cestou k zachování filatelie je její propagace, což svými projekty děláte.

SČF má své vlastní internetové stránky na Japhila.cz. Jaký úspěch má tato forma publikování informací a přikládáte jí význam?

Japhila.cz má nadšeného majitele ing. Břetislava Janíka. Už jako mladý filatelista sbíral filatelistickou literaturu – a na rozdíl od našich některých „rádoby odborníků“ ji také studoval. Publikuje na svých internetových stránkách zprávy ze života SČF. Jeho zásluhou vydala Česká posta, s.p. aršík s obrazem P. GINZE. Od stránek SČF na JAPHILE.cz očekávám zlepšení komunikace s odborně vyspělými filatelisty, kteří dosud nejsou nikde organizováni, ale jsou pro rozvoj filatelie nepostradatelní.

Nově založená Společnost pro odbornou literaturu SČF (SOL) se zmiňuje o tom, že se musí zaměřit na vydávání literatury, především pro mládež. Jakým způsobem tyto aktivity podpoří hlavní vedení SČF? Je možná i finanční injekce? Přece jenom prodejnost takových titulů není vysoká a je to finančně riziková investice, i když velice důležitá pro podporu filatelie.

Sám již podruhé zdůrazňujete finanční otázku. Věřím, že najdeme vhodné sponzory, především mezi filatelistickými obchodníky. Slovenští filatelisté dostávají dotace i od ministerstva kultury a Slovenské pošty, s.p. Otevřenost SOL SČF novým členům – i právnickým osobám – dává naději i na další možný sponzoring. A pokud bude mít SČF úspory z plánovaného rozpočtu, tak je určitě použije na vydávání odborné literatury. O tom jsem přesvědčen.

Děkuji vám za rozhovor a přeji vám co nejméně starostí v SČF a co nejvíce sběratelských úspěchů.

Autor: Zdeněk Jindra | 2. 5. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223