Rozhovor s předsedou Společnosti pro odbornou literaturu SČF

Datum vydání: 4. 4. 2005


Mgr. Miroslav Langhammer byl zvolen předsedou nově vzniklé Společnosti pro odbornou literaturu (dále "SOL") SČF. Dnes vám s ním přinášíme rozhovor. Ve Společnosti pro odbornou literaturu SČF by se měli soustředit filatelističtí publicisté, autoři, redaktoři a vydavatelé knih, příruček, monografií, sborníků, časopisů, odborných zpravodajů, včetně elektronických publikací.

20. 11. 2004 byla SOL založena. Kdo s tímto projektem nové odborné společnosti SČF přišel?

Nápad na založení společnosti se zrodil v hlavách několika lidí, které spojuje zájem o filatelistickou literaturu. V souladu se Stanovami SČF shromáždili souhlas třiceti zakládajících členů, předložili návrh předsednictvu SČF a připravili stanovy společnosti a základní směry činnosti, které potom schválila zakládající valná hromada společnosti. Tyto základní dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách SOL na stránkách SČF (www.japhila.cz/scf).

V sobotu 5. 3. 2005 se sešla valná hromada nové společnosti. Jak probíhala?

Informace o průběhu zakládající valné hromady SOL byla už publikována na Infofile, je k dispozici na internetových stránkách SOL a byla poslána také filatelistickému tisku. Nejvíc mě osobně příjemně překvapily dvě věci: bohatá účast - 28 z do té doby přihlášených 39 členů, a aktivní účast většiny přítomných v diskusi. Ta se věnovala různým problémům vydávání filatelistické literatury - od nedostatku literatury pro filatelistické začátečníky a vhodných autorů knih pro děti, přes potřebu znovu vydat některá "klasická díla" české filatelistické literatury (např. starší díly Monografie) až po otázky financování. K poslednímu bodu mají různí lidé různé osobní zkušenosti (např. se získáním grantů nebo se spoluprací s různými partnery) a ty mohou využít jiní. V diskusi byl patrný zájem většiny účastníků hledat cesty, jak zlepšit situaci české filatelistické literatury.

Jakým způsobem bude nová Společnost pomáhat začínajícím a novým vydavatelům?

SOL může pomoci především zprostředkováním kontaktů a umožněním výměny zkušeností. Na program některého ze setkání členů chceme zařadit "poradnu" pro začínající autory a vydavatele, aby se mohli vyhnout aspoň některým zbytečným problémům a chybám.

Členové SOL se určitě shodli, že u nás nejvíce schází literatura pro mládež. Jakým způsobem by SOL mohla pomoci vydavatelům, kteří by se na scházející literaturu soustředili? Největším problémem bude nejspíš financování takových projektů.

Nedostatek literatury pro začínající filatelisty, zejména pro děti, je jedním z velkých problémů. Z diskuse na valné hromadě SOL se zdá, že financování přitom není největším problémem (i když "o peníze jde vždy až na prvním místě"). Vydavatelé by knížky pro děti chtěli vydat. Větším problémem je nedostatek autorů. Psát pro děti je těžké. A napsat pro ně srozumitelný a čtivý úvod do filatelie je asi ještě těžší. V některých zemích vydává brožury nebo časopisy pro děti pošta, resp. její filatelistické oddělení. Často jejich distribuci spojuje s "balíčkem" známek a pomůcek pro úplné začátečníky. To bohužel není náš případ. Takže musíme čekat, až se najde vhodný autor a přinese kvalitní rukopis knížky pro děti.

Jakým způsobem bude fungovat registr rukopisů, autorských a vydavatelských záměrů?

To je úplně nová myšlenka a sám jsem zvědav, jestli a jak bude fungovat. Záměrem je soustředit na jedné straně informace o připravovaných (nebo dokonce už hotových) rukopisech nebo rozpracovaných záměrech autorů a na druhé straně o záměrech vydavatelů, jaké knihy by rádi vydali. Snad se podaří aspoň v některých případech, aby se sešla "nabídka s poptávkou". Předpokladem fungování ovšem je, aby členové SOL své autorské resp. vydavatelské záměry nahlásili, aby bylo možné je zveřejnit a diskutovat o nich na setkáních členů SOL (případně i individuálně mimo ně).

Bude SOL opravdu neutrální ke všem vydavatelům? Ve smyslu, že nebude všechny možné autorské záměry "dohazovat" vydavatelům největším?

Úkolem SOL není "dohazovat" autorské záměry vydavatelům. Faktem je, že k vydání jakékoli publikace musí být minimálně dva partneři - autor a vydavatel. Ti se musí spolu dohodnout. SOL může napomoci takovou dohodu zprostředkovat. Ale nemůže rozhodovat, kdo se má nebo nemá s kým dohodnout. Úkolem SOL rozhodně není vydávání filatelistické literatury nějak centrálně řídit nebo plánovat.

Nemělo by být cílem SOL také vydávat nějaký zpravodaj, kde by byly zásadní informace o činnosti zveřejňovány?

Zatím jsme se rozhodli tištěný zpravodaj nevydávat. Zkusíme jít s dobou a informace o činnosti zveřejňovat především na internetových stránkách SOL a dále ve stávajícím filatelistickém tisku (včetně internetového). Interní informace budeme členům SOL posílat e-mailem a jen těm, kdo jej nemají, v tištěné podobě poštou.

Když má SČF novou společnost, která se zaměřuje na publikování, zkvalitní se i svazový zpravodaj Informace SČF?

Redaktorem Informací SČF je tajemník SČF Mgr. Jaroslav Maleček, který je připravuje vedle své další práce. Obsah Informací SČF, stejně jako každého jiného podobného periodika, závisí hlavně na autorech. Když většina odborných společností a klubů filatelistů o svých - mnohdy velmi zajímavých - aktivitách nenapíše, nemá redaktor Informací SČF co uveřejnit. A nikdo se o tom nedočte. V řadě případů pak obsah Informací SČF tvoří články předsedy a tajemníka SČF a oficiální zprávy, což není právě optimální. Bez aktivní spolupráce lidí z OS nebo KF se situace nezmění a založení SOL není řešením tohoto problému. Na členy SOL ovšem můžeme apelovat, aby psali o zajímavých aktivitách svých OS a KF.

Bude SOL soustřeďovat kompletní informace o fungování SČF a poskytovat je všem vydavatelům ke zveřejňování? Plánuje se spolupráce i nad Ročenkou SČF a její další vydávání?

Prezentovat informace o SČF a předávat je ke zveřejňování patří do náplně sekretariátu SČF. O tom, kdy vyjde další Ročenka SČF, není, aspoň pokud vím, rozhodnuto. Pokud se bude připravovat další vydání, členové SOL se mohou zapojit.

Chcete něco vzkázat autorům či vydavatelům?

Snad jen to, že každý, kdo má zájem o filatelistickou literaturu, ať už jako autor, redaktor odborného zpravodaje, vydavatel, nebo "jen" jako čtenář, se může přihlásit za člena SOL. Členství je bezplatné. Stačí se přihlásit u jednatelky pí Heleny Eiseltové-Veselé (Klimentská 6, 110 00 Praha 1; e-mail: stamps@stamps.cz) s uvedením kontaktů (adresa, telefony, e-mail) a KF nebo OS, kde zájemce platí členský příspěvek SČF. Zájemce rádi uvítáme na setkáních členů. Příští se uskuteční v sobotu 18. června v Poštovním muzeu v Praze.

Děkuji Vám za rozhovor a těším se, že nová společnost bude pro všechny zájemce o odbornou literaturu užitečná.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz