Rozhovor s Františkem Lněničkou, předsedou organizačního výboru výstavy v Karlových Varech 2006

Řekněte nám do začátku něco o sobě a o Vašem KF - Karlovy Vary

Členem SČF jsem od roku 1972. Od ledna 1986 jsem předsedou KF 03-14 v Karlových Varech. V tomto roce bylo v Karlových Varech ještě několik klubů, které postupně zanikly. Náš klub zůstal jako jediný. Klub dle dochovaného členského průkazu byl založen v roce 1947. V současné době se počet členů klubu pohybuje mezi 120 - 130 členy. Výměnné schůzky klubu jsou každou první a třetí sobotu v Alžbětiných lázních a.s. Nejméně 2x v roce vydáváme pro členy klubu a příznivce karlovarské filatelie Klubový zpravodaj. Informujeme v něm o hospodaření klubu, zájezdech, emisním plánu, výměnných schůzkách, výstavách, zajímavostech ze svazových Informací, zajímavých článcích ve Filatelii, životních výročích členů KF atd. Současným hlavním tématem je výstava a valná hromada SČF. Klub spolupracuje s okolními kluby v kraji a s příhraničními spolky v SRN. Kromě běžného klubového života vydal klub v roce 2003, ve své režii, praktickou příručku pro vystavovatele „Tvorba a vystavování filatelistických exponátů v České republice. Vydána byla v českém i německém znění.

Nyní připravujete již III. filatelistickou výstavu Euregia Egrensis „Karlovy Vary 2006“. Jakým způsobem probíhaly ty předešlé?¨

První euroregionální výstava v euroregionu Egrensis vznikla právě ze spolupráce s příhraničními spolky. V roce 1999 jsme byli požádáni Spolkem filatelistů ze Schwarzenbergu, aby se naši vystavovatelé zúčastnili jejich výstavy. Při projednávání účasti jsme se s tímto spolkem dohodli, že klub v Karlových Varech se na oplátku za pozvání pokusí uspořádat výstavu s účastí německých vystavovatelů z euroregionu. Výstava ve Schwarzenbergu byla výstavou v rangu III. (úroveň naší premiéry a oblastní výstavy). Na výstavě byly 4 české exponáty, z toho dva z Karlových Varů a dva z Horního Slavkova (pan Kukačka, pan Jiří Svoboda, pan Kotner a pan Radosta). Důležité zjištění pro nás bylo, že se na financování výstavy ve Schwarzenbergu podílí EU. Při projednávání tohoto záměru nám předseda SČF navrhl, abychom výstavu spojili s národní výstavou. To byl začátek. Sestavili jsme orientační rozpočet a zjišťovali, kde a za jakých podmínek získáme finanční prostředky. Dali jsme se cestou získání finančních prostředků poskytovaných EU pro přeshraniční spolupráci. Nebylo to jednoduché. Na příklad skutečnost, že jsme před poskytnutím zálohy z Fondu malých projektů museli zaslat na činnost sekretariátu Fondu malých projektů přes 30.000 Kč, jsme mohli vyřešit jen s podporou svazu. Byly i složitější problémy, které jsme v souvislosti s příspěvkem museli řešit. Problém vznikl i v počátečním přístupu k výstavě ze strany BDPh, protože ke spolupráci mezi námi a spolky ve Spolkové republice Německo došlo bez vědomí německého svazu. Vztah k výstavě v roce 2001 se měnil od úplného zákazu německým vystavovatelům se výstavy zúčastnit až po podporu výstavy. Proběhlo i jednání na úrovni výkonného výboru SČF s předsedou německého svazu panem Adlerem, na kterém došlo k dohodě o účinnější spolupráci mezi svazy. Problémy v rozdílnosti výstavního řádu ve SRN a ČR vedly k tomu, že jsme některé exponáty ze SRN nemohli zařadit mezi soutěžní, ale mezi pozvané i když měly potřebnou kvalifikaci. Přes všechny problémy v přípravě výstavy se podařilo vytvořit přijatelné podmínky pro vystavovatele, pro jury i pro všechny další účastníky výstavy. Bylo to možné jen proto, že nás kromě SČF a města podpořila i Česká pošta s.p., Karlovarský porcelán a další podniky a zdařila se průběžná spolupráce jak českých klubů v euroregionu, tak i s filatelistickými spolky za naší hranici.

Rozhovor s Františkem Lněničkou, předsedou organizačního výboru výstavy  v Karlových Varech 2006

Druhá euroregionální výstava ve Wunsiedelu v roce 2003 byla pro nás podstatně snazší, protože jsme v organizačním výboru zajišťovali jen účast naších vystavovatelů, člena jury s pomocí SČF a příspěvek do katalogu, kterým byl několikastránkový článek o razítkách používaných poštovním úřadem ve Žluticích po roce 1945, doplněný fotodokumentací. Problémy s financováním řešili naši přátelé z filatelistického spolku Frankonia ve Wunsiedelu. Na přípravě se podíleli i filatelisté ze Schwarzenbergu a dalších spolků, zejména z Bavorska. Pan Novatiuse ze Spolku Frankonia získal finanční podporu od samosprávy, sponzorů a stejně jako my z EU (z fondu INTEREG). Nejproblémovější pro nás bylo celní odbavení exponátů při vývozu a dovozu zpět do ČR. Vystaveno zde bylo 11 českých exponátů a dva ve třídě literatury.

Jaká je historie výstav poštovních známek v Karlových Varech?

V Karlových Varech byla v poválečné historii první výstava v roce 1964, za ní následovala Česko-polská výstava mladých filatelistů v roce 1975. Oblastní výstava poštovních známek byla v roce 1982, krajská výstava v roce 1988 a euroregionální výstava v roce 2001.

Prozraďte nám nějaká fakta o připravované výstavě. Na co se můžeme již teď těšit?

Jde prakticky o dvě soutěžní výstavy z nichž jedna je výstavou národní a současně euroregionální, a druhá premiérová výstava je rovněž euroregionální. Výstavy jsou určeny pro vystavovatele z celé ČR a ze Spolkových zemí Bavorsko, Sasko a Durynsko. V organizačním výboru jsou zastoupeny všechny tři Spolkové země, v jury jsou dva členové jmenováni Svazem německých filatelistů. Jsou orientačně dohodnuty počty exponátů z České republiky a uvedených Spolkových zemí. Podmínkou účasti je, že vystavovatel bude členem SČF, nebo BDPh. Na rozdíl od roku 2001 je výstava od samého počátku podporována i německým svazem. Pro německé vystavovatele jde o výstavy zařazené do úrovně rang I. a rang III. Předpokládáme, že hodnocení exponátů bude uznáno jak SČF, tak i BDPh. Národní výstava bude mít 500 výstavních rámů a premiérová výstava 100 výstavních rámů. Počet exponátů je závislý na počtu jednorámových exponátů. Výstavní třídy, kvalifikace a další podmínky účasti jsou uvedeny na webových stránkách na adrese www.kvfilatelie.cz a je možné si tyto informace, včetně přihlášek na výstavu a soupisek exponátů, stáhnout. Na výstavním webu jsou ke stažení i přihlášky noclehů a další informace včetně mapky Karlových Varů. Konečný termín pro podání přihlášek na výstavu je 31. 1. 2006. V únoru bude ve spolupráci s jury rozhodnuto o přijetí, případně nepřijetí exponátů. Vystavovatelé budou organizačním výborem informováni a obdrží další pokyny k účasti na výstavě. Jaké exponáty budou vystaveny, v současné době nevíme. Pro vystavovatele máme připraveny hodnotné ceny. Hlavní cenou bude cena hejtmana Karlovarského kraje. Udělena bude cena primátora města Karlovy Vary, cena SČF, cena BDPh, cena města Horní Slavkov, pět cen věnovaných Karlovarským porcelánem a další. Proč na výstavu přijet? Věříme, že pro všechny návštěvníky výstavy bude příjemným zážitkem, nejen samotná výstava a její atmosféra, doprovodné akce, jako je průběžná burza, účast znalců, autogramiáda, a jiné, ale i vlastní lázeňské prostředí a změny, ke kterým ve městě od výstavy v roce 2001 došlo. Výstava, burza a všechny doprovodné akce budou v lázeňském hotelu Thermál a.s. 24. - 27. 8. 2006. Slavnostní vyhlášení výsledků bude ve večerních hodinách 26. 8. 2006.

Kým je výstava podporována?

Podporována je filatelistickými svazy SČF a BDPh, EU v rámci přeshraniční spolupráce občanských sdružení, konkrétně jde o příspěvek z Dispozičního fondu, Karlovarským krajem (hejtman, pan JUDr. Josef Pavel, převzal nad výstavou záštitu), městem Karlovy Vary, městem Horní Slavkov a dalšími sponzory a jednotlivci. Podrobněji jsou uvedeni na našich webových stránkách.

Na internetu máte velmi hezké prezentační stránky připravované výstavy. Je hodně nákladné časově i finančně něco takového vytvořit a co si od nich slibujete? Máte moji chválu jsou to jedny z nejhezčích stránek u nás, co se týče výstav poštovních známek.

Webové stránky nám vytvořila firma 2M studio, informace o něm můžete získat na internetu na adrese www.2Mstudio.cz, protože část nákladů je věnována výstavě jako sponzorský příspěvek, cenu těchto stránek neuvádíme. Pro pořízení stránek je nutné, aby organizační výbor měl dopředu jasno, jaké informace budou na webu umístěny, které z nich budou ke stažení a které se budou průběžně doplňovat, jaká je cílová skupina, které jsou informace určeny atd.. Náš organizační výbor se těmito stránkami snaží oslovit nejen vystavovatele, ale i návštěvníky výstavy. Stránky jsou určeny pro zájemce v ČR i SRN, proto jsou v obou jazycích. Vycházíme z toho, že v každém klubu jsou filatelisté s přístupem na internet, a bude-li známa adresa stránek, může si kdokoliv pořídit výstavní propozice, přihlášky, požádat o nocleh atd.

Jaké doprovodné akce se při výstavě budou konat

Doprovodné akce jsou uvedeny na našich webových stránkách a budou postupně doplňovány tak, jak budou uzavírány dohody o účasti.

Jakým způsobem Váš KF podporuje mládežnickou filatelii?

Kroužek mladých filatelistů u nás skončil svou činnost přesto, že jsme se snažili ve spolupráci s Domem dětí a mládeže vytvořit maximální podmínky pro jeho činnost. Chybou na naší straně bylo, že vedoucím kroužku byl starší filatelista, který neměl vztah k výpočetní technice a novým možnostem budování exponátů atd.. Když jsme chtěli tuto chybu napravit, bylo již pozdě. Mladí filatelisté, kteří byli na výstavách úspěšní, odešli na studia, nebo se začali zajímat o jiné koníčky. Nábor ve školách skončil jedním zájemcem. Zda se nám podaří znovu získat mládež, neumím odhadnout. V klubu v současné době nemáme osobnost, která by práci s mládeží považovala za své poslání. Bez tohoto osobního zaujetí pro věc to asi nepůjde.

Neplánujete i výstavu mladých filatelistů?

Za daných podmínek výstavu mladých filatelistů neplánujeme.

Chtěl byste něco vzkázat možným návštěvníkům výstavy nebo čtenářům?

Vzkázat, to ano - aby koncem měsíce srpna 2006 přijeli do Karlových Varů a přesvědčili se, že výstava, burza i ostatní doprovodné akce jsou v rovnováze s příjemným a pohodovým lázeňským prostředím.

Děkuji Vám za rozhovor a těším se na další informace o výstavě Karlovy Vary 2006.

Autor: Zdeněk Jindra | 16. 1. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223