Regionální výstavy Alpen-Adria

Filatelistické výstavy Alpen-Adria nejsou u nás příliš známé, přesto neškodí trochu se na tuto zajímavou oblast podívat, může být v lecčems inspirativní i pro nás.

Na počátku byla společná historie oblasti mezi Alpami a Jaderským mořem. Díky mísení italského, germánského a slovanského obyvatelstva na těchto územích byla zdejší historie velmi bouřlivá a státoprávní změny prakticky na denním pořádku. Obyvatelé si museli rychle zvyknout na změny státní příslušnosti, což se projevilo jejich myšlením v „nadstátním“ měřítku. Zde se začalo formovat jejich smýšlení nikoliv jako příslušníků určitého národa, ale jako členů společenství, které se rozkládá napříč státními útvary.

První kontakty mezi nimi začaly ještě za druhé světové války, kdy proběhla diskuse mezi regiony Julské Benátsko, Korutany a Slovinsko o vzájemných kontaktech a spolupráci. Na tato jednání navázeli představitelé stejných regionů roku 1965, kdy připravili společný program na ochranu přírody, regionální plánování, cestovní ruch, vědeckou a kulturní spolupráci. Ke společenství přistoupilo roku 1969 ještě Chorvatsko.

K formálnímu ustavení pracovního společenství Alpen-Adria (http://www.alpeadria.org/) došlo v roce 1978 za účasti následujících regionů: Bavorsko (SRN), Julské Benátsko (Itálie), Korutany (Rakousko), Chorvatsko (Chorvatsko), Horní Rakousko (Rakousko), Salzbursko (Rakousko), Slovinsko (Slovinsko), Štýrsko (Rakousko) a Benátsko (Itálie). V dalších létech došlo k rozšíření o nové členy, např. Lombardsko, Burgenland, Ticcino, Baranyu atd. Po tomto rozšíření o další regiony zaujímají současní členové společenství plochu cca 190.000 km2 a žije v nich kolem 26 mil. obyvatel – to je více, než mělo bývalé Československo.

Jak vidíte z výčtu zakládajících členů, jednalo se o společenství, které fungovalo bez ohledu na studenou válku jak v zemích západní Evropy, tak i tzv. lidově-demokratických státech. To byl beze spolu významný vklad do mírového soužití v Evropě. Po skončení studené války začalo společenství hledat nové oblasti pro spolupráci. A zde se dostáváme k filatelii.

V 90. létech se členové rozhodli, že budou v pravidelných intervalech organizovat výstavy poštovních známek pro sběratele ze členských regionů Itálie, Rakouska, Maďarska, Německa, Chorvatska, Slovinska a Švýcarska. První takováto výstava proběhla v rakouském Deutschlandsbergu roku 1995 a od té doby se výstavy konají prakticky každoročně. Výstavy jsou univerzální, najdeme na nich třídy teritoriální filatelie, poštovní historie, tématické filatelie, třídu mládeže, filatelistické literatury, aerofilatelie i jednorámových exponátů. V níže uvedeném přehledu najdete seznam všech dosud zorganizovaných výstav Alpen-Adria vč. výhledu na roky 2008-13.

- 1995 Deutschlandsberg
- 1997 Kesthely
- 1998 Split
- 1999 Ljubljana
- 2000 Codroipo
- 2001 Garmisch Partenkirchen
- 2002 Graz
- 2003 Zalaegerszeg
- 2004 Zagreb
- 2005 Gubiascofil
- 2006 Maribor
- 2007 Caorle
- 2008 Deutschlandsberg
- 2009 München
- 2010 Maďarsko
- 2011 Chorvatsko
- 2012 Švýcarsko
- 2013 Slovinsko

Jak vyplývá z našeho přehledu, letošní výstava se konala v italské přímořském městečku Caorle na počátku června 2007. Největší část výstavní plochy zaujímaly exponáty tradiční filatelie a poštovní historie (např. Jürgen Hammer z Bavorska vystavoval Československo 1918-38). Pokud se jedná o účastnické země, největší počet vystavovatelů pocházelo zřejmě z Itálie, následované Chorvatskem a Slovinskem.

Česká filatelie však nebyla zastoupena jen zmiňovaným exponátem pana Hammera. Prezidentem organizačního výboru výstavy Alpe-Adria 2007 byl známý italský filatelista a zároveň sběratel čs. poštovní historie, pan Piero Santangelo. Mnozí z nás jistě znají jeho exponáty čs. legií v Itálii, které vystavoval i na výstavách v ČR (naposledy na Brnu 2005) či poštovně-historické články zveřejňované v časopise Filatelie či Postilión. Neméně pěkná je ale i jeho sbírka sportu a Olympijských her. Díky jeho účasti na přípravě výstavy byl do jejího katalogu zařazen článek o československém velitelství Terst, které mělo za úkol organizovat návrat čs. legionářů z Ruska. Ačkoliv se naši filatelisté výstavy zúčastnit nemohou, byli na této prestižní akci konané pod patronátem FEPA zastoupeni!

Italská pošta vydala k výstavě poštovní dopisnici a příležitostné razítko (obr. 1 a 2), které se staly pěknými suvenýry na tuto zdařilou akci.

Regionální výstavy Alpen-Adria

Regionální výstavy Alpen-Adria

Co říci na závěr ? Jedině popřát organizátorům dalších ročníků výstavy hodně zdaru a spokojených návštěvníků, mezi kterými budou jistě i Češi. Nakonec od nás do Mnichova není cesta příliš dlouhá a když se nemůžeme zúčastnit jako vystavovatelé, zúčastněme se alespoň jako návštěvníci ! Více informací o minulých i budoucích filatelistických výstavách Alpen-Adria najdete na Internetu na adrese http://www.alpeadria.eu.

Je škoda, že mimo Ostropy se u nás žádné pravidelné bilaterální výstavy poštovních známek nekonají. Možná je to námět pro filatelisty např. ze zemí Visegradu takovou tradici založit ….

Autor: Lubor Kunc | 2. 7. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223