R – nálepky, zaujímavá možnosť zbierania pre mladých filatelistov

Filatelisti, aj mladí, zbierajú najmä poštové známky. A potom v zbieraní prevláda námetová filatelia pre svoju príťažlivosť obrázkov na týchto farebných papierikoch. Vedúci však môžu svojich mladých priaznivcov citlivo usmerniť a získavať aj pre iný filatelistický materiál, ako sú FDC, celiny, celistvosti apod. Na mnohých celistvostiach, ak máme svojich „dvorných dodávateľov, aj keď sú vylepené vcelku bežné výplatné známky alebo sú vyplatené ako úverované zásielky doporučene, sú vylepené doporučené nálepky, skratka RN ( z francúzskeho recommandé).

V prvom rade môžeme vyspelejších mládežníkov, ak už sú vystavovatelia, upozorniť, že niektoré nálepky môžu využiť vo svojich exponátoch alebo exponáty môžu skvalitniť doplnením iným , tematicky vhodným filatelistickým materiálom. Niektoré RN na to sú vhodné, ak obsahujú v texte námetovo vhodný prvok. Jestvuje množstvo názvov obcí, ktoré majú vo svojom názve označenie zvierat, čo súvisí s tým, že v ich okolí tieto zvieratá kedysi hojne žili alebo ich majú obce vo svojom znaku, napr. Medveďov, Sokolovce, Turany a pod. Ak mládežníkov získame pre zbieranie RN, môžeme im vysvetliť, že možností ich zbierania je však oveľa viac. Niektoré nálepky majú v texte aj iný tematicky využiteľný text, napr. pošta prvej Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice má v označení A. E. Nálepky doporučených zásielok ako Veľké Kostoľany, Kostoliště, Kostolné, Farná, Mojmírovce, Svätoplukovo a iné s menami svätcov môžeme využiť nielen v nábožensky orientovaných exponátoch, dokazujúcich postup christianizácie u nás, ale i v kultúrne a literárne orientovaných exponátoch. Lemešany , Hrnčiarovce, Včelákov, Veľké Úľany a ďalšie môžu zasa ilustrovať historicky rozšírené remeslá našich predkov.

Alebo môžeme dokumentovať niektorými RN prispôsobovanie sa pôšt súčasným zložitým ekonomickým podmienkam, keďže pôsobia napr. v obchodoch ako Pošta Partner, napr. v Trnave je pošta TRNAVA 3 umiestnená v hypermarkete TESCO, čo je uvedené aj v texte na RN.

Ak súdy, polícia, úrady a iné inštitúcie zasielajú adresátovi dôležité oznámenie alebo rozhodnutie, na nálepke nie je červené R, ale označenie UZ t.j. úradná zásielka. V minulosti sa často stávalo, že pošta vypotrebovala svoje nálepky, potom pristúpila k provizórnemu označeniu RN, keď chýbajúci názov na „čistej“„ nálepke označila ručne, pečiatkou, písacím strojom atď. Zbieranie provizórnych RN bolo kedysi zvlášť populárne a na výstavách sme sa mohli s exponátmi provizórnych RN stretnúť často, aj filatelistické časopisy prinášali ich prehľad.

V prvom rade sa musí zberateľ rozhodnúť, či bude zbierať RN zmyté alebo na celistvostiach. Druhá možnosť je náročnejšia na priestor, aj keď je „filatelistickejšia“. Ďalej upozorníme, že zmývať RN zo starších celistvostí je zberateľsky na škodu, že zmytím nálepky a získaním známky môžeme urobiť nenapraviteľnú chybu. Veď z celistvosti môžeme získať výstrižok, nálepku alebo známku kedykoľvek, ale z výstrižku, známky alebo nálepky celistvosť už nedostaneme nikdy! Mladý zberateľ sa môže ďalej rozhodnúť, či bude zbierať RN „generálne“ všetky nálepky republiky (už som sa s tým stretol) buď zo získaných použitých celistvostí alebo vypisovaním na pošty, čo bude finančne náročnejšie. Avšak pri obmedzení svojho záujmu na určité mesto alebo región by to nemalo byť až tak zberateľsky náročné, lebo sa obmedzí na získanie RN chýbajúcich pôšt okresu alebo väčšieho mesta, napr. Bratislavy, Trnavy, Košíc, Nitry a pod.. Možno sa zamerať aj na poštovo historický aspekt zbierania RN jedného mesta, okresu alebo regiónu, ak začneme od najstarších nálepiek rakúskej alebo uhorskej proviniencie až po dnešok s nálepkami s čiarovým kódom, dokazujúcim racionalizáciu a technické vymoženosti na súčasných poštách. S tým súvisí aj využitie cenných nálepiek APOST na českých poštách, nielen príležitostných.

Pomerne jednoduché bolo zbieranie RN podľa vytlačených podacích čísel od 1 do 1000 alebo aj viac na nalepovateľných nálepkách bez ohľadu na sídlo alebo názov pošty. Spestrením zbierky môžu byť viaceré typy nálepiek jednej pošty so zmeneným písmom, napr. názov môže byť pozmenený z malých písmen na veľké a naopak. Alebo sa v označení sídla pošty vyskytnú iné chyby, príkladom je zobrazená RN Dunajskej Stredy, kde v označení chýba písmeno „s“. Stretol som sa aj s tým, že zberateľ si zvolil oblasť RN, v ktorých označení sú predložky „nad“, „pri“ atď. Jednoducho pre zbierku nejestvuje obmedzenie, ale iná situácia nastane vtedy, ak sa mladý zberateľ rozhodne vystavovať. Vtedy musí dodržať pravidlá a ustanovenia výstavného poriadku, čo je už iná kapitola. Cieľom príspevku bola iba snaha upozorniť na možnosti, ktoré nám poskytujú (možno že trošku zaznávané) rekomandačné nálepky. Tak čo, mladí filatelisti, skúsite to?

R – nálepky, zaujímavá možnosť zbierania pre mladých filatelistov


Autor: Ján Mička | 25. 1. 2015

Komentáře

Malé upozornenie

Možná dobrý úmysl,

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223