Publikačná činnosť ZSF

Datum vydání: 20. 4. 2004


Publikačná činnosť členov zväzu je bohatá a tematicky rôznorodá. Bolo vydaných niekoľko významných publikácií monografického charakteru, rôzne katalógy a bulletiny, viac ako 1 400 strán informácií.

Zborník základných dokumentov ZSF

(zostavovateľ J. SOBIHARD, 78 strán), ktorý obsahuje súbor zväzových predpisov, ako sú Stanovy ZSF, Organizačný poriadok, Výstavný poriadok, Štatút komisie znalcov a expertov. Bol vydaný v roku 1996.

Časopisy

Po zániku časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA (1992 – 1996) vychádza štyrikrát ročne SPRAVODAJCA ZSF s celoslovenskou pôsobnosťou. Redakciu časopisu tvoria J. Moravčík, D. Valigura, I. Valašková a D. Schmidtová. Ročne vyjdú štyri čísla. Časopis od roku 1998 vydáva Sekretariát ZSF v Bratislave.

Bulletiny

BRATISLAVSKÁ FILATELIA, MARTINIA, NITRAFILA a KOŠICE VO FILATELII vydávajú regionálne združenia s nepravidelnou periodicitou.Zdroj www.zsf.chtf.stuba.sk

Autor: ZSF
info@zsf.chtf.stuba.sk

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz