Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

  • Cena: 399 Kč

Před valnou hromadou SČF a o organizované filatelii

Před poslední valnou hromadou SČF (a i po ní) vyšla řada článků, jejichž autoři vyslovovali různé optimistické naděje, skeptické předpovědi či (více)méně přínosné náměty k diskusi ohledně neustále klesající členské základny svazu a dalšího směřování české organizované filatelie. Lze očekávat, že s blížícím se termínem konání další valné hromady množství článků na téma (ne)rozvoje české filatelie bude opět přibývat. Pokud se ale poohlédneme několik málo let nazpět, můžeme si z povšimnout několika skutečností a dovolím si říci i faktických nedostatků a chyb, z nichž se některé neustále opakují.

Na stránkách Informací SČF 1/2011 najdeme v článku Slovo předsedy SČF (tehdy ještě pana Brendla) formulaci sedmi hlavních cílů. Přímo se zde píše: “Hlavní cíle SČF jsou jasné a všichni musíme usilovat o řešení zejména následujících úkolů (vybírám pouze některé a případně zkrácené, pozn. autora):

1. Pomáhat a radit členům klubů, těch menších především, členům odborných společností a jejich sekcí:
a) obnovením systému svazového vzdělávání formou přednášek, seminářů, besed a poradenství či speciálního školení, což je v gesci místopředsedy SČF pro vnitrosvazovou činnost,
b) spolupůsobením členů VV a P SČF při věcném a pravdivém informování členů KF, OS a jejich sekcí o aktuálním dění ve SČF, a to prostřednictvím předem dohodnutých osobních návštěv, poštovního styku, elektronické pošty nebo telefonu v oblasti blízké jejich bydlišti,
c) prostřednictvím INFORMACÍ SČF jako základního tiskového orgánu …, a ke dni 31.3.2011 nově zřízených internetových stránek SČF.

2. Zabývat se nadále problémem úbytku členů SČF a zániku KF ….
4. Kluby filatelistů a odborné společnosti se již připravují na nejrůznější filatelistické akce. …
5. Dostat filatelii a sbírání známek na stránky krajských DENÍKŮ, obrazovky televizí, na rozhlasové vlny, mezi zprávy ČTK. To bude úkolem všech členů SČF i vedení SČF. … Také se musíme zamyslet nad další součinností SČF a jeho tiskového orgánu INFORMACE SČF s českým filatelistickým tiskem – FILATELIÍ a MERKUR REVUE, a s internetovým filatelistickýcm magazínem INFOFILA, a to bez jakékoliv výlučnosti či privilegií, při respektování práv autorů z řad členů SČF.
6. Když naříkáme nad malým zájmem školáků a studentů o sbírání známek a filatelii, pak bychom měli věnovat mnohem větší pozornost možnostem internetu, kde mladí filatelisté … jsou mnohem dovednější než my starší.
7. Událostí roku by měla být a všichni věříme, že bude, PRVNÍ ČESKO-SLOVENSKÁ VÝSTAVA Vysoké Mýto 2011. ...

Toto je prvotní výběr nejdůležitějších úkolů. Snad se nám je spojenými silami podaří realizovat. Lumír Brendl, předseda SČF

Jakýkoliv úkol by měl být jasně formulovaný, reálný, jeho řešení časově ohraničené, výsledky měřitelné a měl by za ně být někdo konkrétní odpovědný.
Když si znovu přečteme výše uvedené “úkoly”, splňují všechna základní kritéria? Jsou to sice obecné “prvotní” formulace a dalo by se předpokládat, že s těmito základními myšlenkami bude dále pracováno. Dají se však body 4 a 7 vůbec považovat za úkoly?
Nicméně již v dalších Informacích 2/2014 najdeme Proslov nového předsedy SČF pana Müllera, kde pan předseda sám píše “Podle mého názoru byly zpracovány kvalitně a není nutné na nich cokoliv měnit, případně je doplňovat (!). Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že konečně nastal čas k jejich uskutečňování. Nejde jen o úkoly pro nejvyšší orgány SČF a jejich funkcionáře, ale o jejich realizaci ve všech organizačních jednotkách – tj. v klubech filatelistů a v odborných společnostech.” Co má tedy kdo dělat a jak? Všichni všechno? Kdy, kdo a jakým způsobem je bude vyhodnocovat?
Mimo jiné pan předseda dále uvádí: “Na závěr mi dovolte poděkovat jménem celého svazu i jménem svým odstupujícímu předsedovi Ing. Lumíru Brendlovi za vše, co udělal pro SČF a jeho propagaci na mezinárodním poli.” Čímž se dozvídáme, že pan Brendl odstoupil z pozice předsedy. O důvodech tohoto kroku se nedozvídáme, ale mohli jsme si je přečíst v článku Vysvětlení rezignace Lumíra Brendla publikovaném 23. května 2011 na Infofila.cz [1]. V Informacích 2/2011 jsme se mohli také dále dočíst informace z diskuze na valné hromadě, z nichž jsem vybral následující:
- K problematice získat novináře, kteří by byli ochotni psát o filatelistických akcích a k návratu filatelistických rubrik se se znalostí věci vyjádřil pan Vladimír Dražan ve Filatelii č. 3 (a na internetových stránkách [2] pozn. autora)
- Ke zlepšení informovanosti mezi jednotlivými kluby budou využity nové webové stránky SČF a nová koncepce Informací SČF.
- Václav Kovářík z Bechyně kritizoval vedení SČF, že nic nedělá pro své členy. K odstranění kritizovaného nedostatku se VV SČF rozhodl realizovat každoročně minimálně jeden odborný seminář, na němž by byla filatelistická (i nefilatelistická) veřejnost seznámena s aktuálními odbornými problémy i vnitrosvazovými událostmi.

Další zajímavou poznámku lze nalézt v informacích 2/2012 v usnesení ze 4. schůze předsednictva SČF z 21. dubna 2012, “A) Předsednictvo SČF vzalo na vědomí: 6) informaci o současném stavu webových stránek SČF … . B) Předsednictvo SČF schválilo: 14) výzvu členům SČF, aby podpořili svaz dobrovolným mimořádným členským příspěvkem, a to ve formě filatelistického materiálu, který bude prodán v mimořádné nabídkové soutěži, … soutěž bude určena výhradně členům SČF a získané prostředky budou použity pro činnost SČF; …”. V tomto čísle lze nalézt také článek SČF pro nás nic nedělá! Děláme něco pro kluby? Od pana Juliuse Cacky, člena výkonného výboru SČF. Zde například vyslovuje názor: “Členství v zájmové organizaci přece není pouze o tom, že platím členský příspěvek. Na činnosti organizace se musím aktivně, a to slovo podtrhuji, podílet. Moje nápady, myšlenky a podněty slouží k tomu, aby organizace plnila to, proč vznikla, aby plnila to, proč ji členové vytvořily.” Stejný autor pak v informacích 3/2012 předkládá v překladu článek šéfredaktora německého DBZ Torstena Berndta, který navrhuje hledat nové zájemce o filatelii nejen mezi mládeží do 18 let, ale také mezi seniory.

Další číslo informací přináší usnesení ze 7 schůze předsednictva, kde předsednictvo ukládá “tajemníkovi SČF vystavit objednávky na tisk obou prémií pro členy a dohodnout s Klubem Filatelie přípravu pozvánky do Poštovního muzea … “
V čísle 1/2014 pak informuje tajemník pan Jaroslav Maleček, že ”... Komise mládeže SČF na svém lednovém zasedání, za přítomnosti předsedy SČF ing. Waltra Müllera, přijala celou řadu opatření. Na Mezinárodním veletrhu SBĚRATEL zřídí Dětskou poštu a koutek pro děti se zaměřením na filatelii. …” a také, že “Předsednictvo SČF schválilo čerpání rozpočtu v roce 2013 a konstatovalo jeho překročení o 67.000 Kč.” Pan tajemník se na závěr loučí slovy “… a těším se na shledanou na Mezinárodním veletrhu SBĚRATEL v Praze, který bude opět v září. Připraveny pro vás na něm budou nejen prémiové tisky, ale i vstupenky na Den filatelie.”

V éditorialu čísla 2/2014 pan šéfredaktor Šolc zmiňuje zajímavý fakt v souvislosti s konáním výstavy ve Svitavách, které leží na hlavním železničním tahu - “členská základna Svazu českých filatelistů stárne a nejdříve narozené generace jsou zhusta odkázány na veřejnou dopravu.” Dále se mimo jiné dozvídáme, že předsednictvo na 10 schůzi schválilo zvýšení členského příspěvku SČF o 50 Kč s platností od 1.1. 2015, či uspořádání odborného semináře v rámci výstavy SVITAVY 2014. Dále předsednictvo také vzalo na vědomí “Návrh na další rozvoj webových stránek SČF; P-SČF vyslovilo uznání tvůrcům webových stránek …” Rozbor stavu členské základny a výše členských příspěvků přináší v článku Výše příspěvků SČF a výhody plynoucí z členství přináší pan Julius Cacka. Lze se zde např. dočíst, že počet členů klesl z počtu 7.886 roce 2010 na 6.380 v roce 2013 a při výši členského příspěvku 250 Kč je rozpočet SČF ufinancovatelný ještě do stavu 5700 členů. Článek pana Zdeňka Töpfera Poznámky k práci s mládeží reaguje na připomínky pana Cacky. Vybírám z mého pohledu nejpodstatnější. “Mezi poznámkami bylo i tvrzení, že není zpracována metodika přechodu mládeže mezi dospělé filatelisty. V tomto případě se ing. Cacka mýlí, nebo spíše není zcela obeznámen s činností komise mládeže. Tato metodika existuje už velmi dávno. Jsou to tzv. OOZ (Odznaky odborné zdatnosti). … Návrh uspořádat kurzy pro vedoucí KMF je na první pohled také zajímavý. Nedovedu si však přestavit, že vedoucí KMF, kteří věnují dětem spoustu svého volného času, budou ochotni věnovat další čas nějakému školení. … Kdysi tak populární sběratelství bylo prostě vystřídáno jinými aktivitami ...”

V posledním zpravodaji roku 2014 mimo jiné konstatuje tajemník svazu pan Maleček, že Poštovní muzeum zorganizovalo pro členy SČF hodně akcí a zejména pak Den české filatelie. Předseda ČNS SČF pak informuje o neveselé situaci v jednotlivých sekcích.

Pokud si shrneme výše sepsané poznámky, které tvoří průřez téměř čtyřmi roky, vyjde nám zhruba následující.
Počet členů SČF neustále klesá a nedaří se tento trend zastavit. Přírust mladých filatelistů je téměř nulový a nejsme schopni mladou generaci ničím přilákat, ale uchylujeme se ke stále stejným a nefungujícím metodám typu dětská pošta. Na dětské poště není v jádru nic špatného, nicméně domnívat se, že tato akce zajistí zvýšený zájem dětí o sbírání známek je naivní. Dětská pošta funguje spíše jako dětský koutek a je zaměřená hlavně na nejnižší věkovou skupinu. Metodika přechodu mládeže mezi dospělé filatelisty také nebude nejaktuálnější a na jejím konceptu se asi za posledních 10, 20 let nic nezměnilo (a definoval někdo někdy dospělého filatelistu nebo je to dáno pouze překonáním věku jednadvaceti let?) To co považujeme za dobře fungující, je dávno za zenitem. Nicméně padl návrh “lovit” také mezi seniory, což svou logiku jistě má. Tento bod byl také vložen do návrhu nových stanov SČF (Hlava I, § 2: Podporovat zájem o filatelii u všech zájemců - od mládeže po seniory - a získávat je pro členství v SČF.) Další postup v tomto směru jsme se však zatím nedozvěděli. Ale jestliže byla tato myšlenka nastíněna již v roce 2012, nabízí se otázka, zda za tři roky nemohla být rozvinuta hlouběji a zda je nezbytně nutné čekat na její začlenění do stanov. S úbytkem členů souvisí i zhoršená ekonomická situace, kdy byl svaz nucen zvýšit členské příspěvky od roku 2015. A dá se očekávat, že toto zvýšení nebude v horizontu několika let jediné. Jednou z možností, jak se svaz snaží vylepšit tento stav, je jím pořádaná nabídková aukce. Členové svazu byli vyzváni, aby ji podpořili mimořádným darem. Takže prakticky formou samofinancování.

Vysoce lze ocenit obsah a zpracování Informací SČF. Hlavně ve zpracování je vidět markantní změna. Škoda jen, že jejich tištěná podoba se stále v uplynulém roce 2014 více jevila spíše jako pevná součást časopisu Filatelie - každé číslo Informací SČF bylo rozděleno další přílohou časopisu Filatelie (1/2014 - Katalog Pofis Slovenský stát 1939 - 45, 2/2014 - Výsledková listina 41. aukce Profil, 3/2014 - část katalogu Pofis ČSR II, 4/2014 - obsah 64. ročníku časopisu Filatelie a Výsledková listina 42. aukce Profil). Zřejmě daň za jejich výborné zpracování. Informace 1 a 2/2015 však již rozděleny nebyly. Posun lze zaznamenat také u webových stránek. Jejich vývoj ale jaksi “zamrznul” a do “standartní podoby” mají stále daleko. Do značné míry tak zastupují oficiální webové stránky svazu, které by měli fungovat hlavně jako aktuální zdroj informací, stránky jiných subjektů. Například stránky klubu filatelistů - sběratelů specializovaných oborů KF 00-15 (http://www.kf0015.cz/), které byly založeny 27.5. 2013 a zaznamenaly za téměř tři roky 70600 návštěv. Pokud se vrátím na začátek k úkolu 6) z článku Slovo předsedy SČF “kdy bychom měli věnovat větší pozornost možnostem internetu”, tak by se s nadsázkou dalo říci, že svazu ujel vlak i s nádražím. A slova jako Facebook či Twitter nám nic neříkají. Tady se obloukem můžeme dostat zpět k problému (ne)zájmu mladých lidí.
Jedním z cílů bylo také zajistit alespoň jeden odborný seminář ročně. Opravdu samostatný seminář proběhl, dle kalendáře akcí na stránkách svazu, v roce 2012 v Brně a v roce 2013 v Praze pod názvem “Jak připravit exponát pro filatelistickou výstavu”. Dále proběhly také semináře např. ve Vysokém Mýtě či ve Svitavách, ale již jen jako doprovodný program výstavy. Filatelistické výstavy samozřejmě nesmíme opomenout - každoročně se daří uskutečnit minimálně jedna, což lze v této nelehké situaci považovat za významný úspěch. A také se pracuje na nových stanovách.

Představme si fiktivního řadového člena, případně člena potenciálního. Co z toho pro něj plyne konkrétního? Jedna z prvních věcí, kterou mohl po poslední valné hromadě zpozorovat byl fakt, že vztahy ve vedení svazu asi nejsou ideální. Tato skutečnost se ho ale přímo nedotýká. Ani to, že se budou schvalovat nové stanovy, což lze také vyčíst z internetové diskuse, která byla zřízena za tímto účelem na adrese http://www.informace-scf.cz/phpbb3/phpBB3/. Nicméně platí (nebo by platil) členské příspěvky, od roku 2015 mírně zvýšené, případně je vyzýván i k poskytnutí příspěvku mimořádného. A to již přímý vliv má. Za to získává řadu výhod. Pan Julius Cacka výhody členství popsal v Informacích 2/2014 ve článku Výše příspěvků SČF a výhody plynoucí z členství takto: “Členství ve SČF dává všem těm, kteří se chtějí pochlubit výsledky svého sběratelského snažení, široké možnosti představit své sbírky na národní i mezinárodní úrovni. A nemusí se vždy jednat o výstavy soutěžní, radost řadě členů přináší i nesoutěžní výstavy, kde prezentace sběratelského úsilí není vázána na dodržování pravidel výstavních tříd. Samostatnou kapitolu výhod tvoří každoroční prémiové tisky a graficky zpracované vstupenky do Poštovního muzea. Důležitou, ale většinou členů zcela opomíjenou výhodou členství ve SČF je legislativní zastřešení celé činnosti filatelistů.” Autor myšlenku dále rozvádí a představuje jednu z dalších výhod: “Kdo se zabývá filatelií vážněji, dříve či později se dostane do situace, kdy se musí ve vlastním zájmu obrátit na znalce. Členové SČF mají možnost zdarma kontaktovat znalce např. při veletrhu Sběratel, na většině národních výstav, při besedách v klubech a při dalších příležitostech. … V případě půlhodinové odborné konzultace ušetří člen SČF nejméně tolik, kolik ho stojí celoroční členský příspěvek! … Členové svazu mohou zdarma získávat potřebné znalosti nejen studiem literatury ze svazové knihovny, ale nabízí se jim celá škála odborných společností a sekcí, kde je možné se zapojit do společných badatelských projektů a rovněž získat informace o vhodném materiálu, o padělcích, maché či o tom, co se jako hodnotný filatelistický materiál jen tváří.” Článek autor uzavírá výhodami pro členy SČF v podobě prémiových tisků a pozvánek do poštovního muzea: Už dnes jen tyto dva bonusy představují pro sběratele finanční přínos výrazně převyšující roční členský příspěvek – stačí se podívat do katalogů či do nabídek obchodníků.” Další výhody členství byly vyjmenovány také na Přihlášce za člena Svazu českých filatelistů v Informacích č.4/2012, jsou to např. využívat několikrát do roka písemné nabídkové soutěže SČF a získávat zajímavý materiál do sbírek za přijatelné ceny, stát se i členem některé z odborných společností a sekcí, specializujících se na vybrané oblasti filatelie. To vše je nepopíratelně pravda. Ale jestliže tímto způsobem argumentujeme po několik let a nedaří se nám úbytek členů zastavit nebo výrazně zpomalit, pak je někde chyba. A daří se nám vůbec transfer těchto informací?
Rozeberu zde popsané výhody, více či méně diskutabilní, a ukážeme si i důvody, proč pro někoho výhodami být nemusí. A tedy proč tedy sběratelé necítí potřebu organizovat se ve Svazu českých filatelistů.

Jestliže jsem začínající filatelista nebo s filatelií zatím jen “koketuji”, vystavování pro mne pravděpodobně nepřipadá v úvahu. A to ani na nesoutěžních výstavách. Vystavování prakticky tvoří vrchol filatelistické práce a jako začátečník na tento “vrchol” ještě ani nevidím. Navíc i řada zkušených sběratelů vystavovat netouží, což není nic nového. Jaké je procento vystavovatelů mezi členy SČF?
Možnost využít znalostí svazového znalce je výborná věc, ale jestliže k tomu máme oficiální příležitost prakticky pouze na veletrhu Sběratel a jednou ročně na výstavě, kam se musíme často dopravit přes půl republiky, poté tento argument poměrně slábne. Navíc, pokud si vzpomeneme na poznámku pana Šolce, že “členská základna Svazu českých filatelistů stárne a nejdříve narozené generace jsou zhusta odkázány na veřejnou dopravu.”
Jako na pseudovýhodu nahlížím na možnost využít Nabídkovou písemnou soutěž SČF. V konkurenci mnoha tuzemských aukcí a několika (i mezinárodních) aukčních portálů, na kterých je nabízeno nepřeberné množství filatelistického materiálu, se tato nabídková soutěž nedá označit jako vyjímečná. Možná zpracováním katalogu … .
K dalšímu vzdělávání lze využívat svazovou knihovnu či členství v odborných společnostech. Knihovna je svým obsahem jedinečná, ale její masivní využívání předpokládat asi nelze. Většina sběratelů si pořizuje vlastní knihovnu sloužící jejich potřebám. Nicméně je to jedna z mála jasných a plošně využitelných výhod. Členství v odborných společnostech je podmíněno členstvím v SČF a zaplacením dalšího příspěvku, ze kterého se hradí např. tisk a distribuce zpravodajů. Ale je to tedy přímo výhoda, nebo příplatkový nadstandard? Navíc, jak např. uvedl v Informacích 4/2014 pan Rotport, některé sekce České námětové společnosti prakticky přestávají existovat.
Prémiový tisk a Pozvánka do poštovního muzea jsou bezesporu také jasnými plošnými výhodami, hlavně pak po finanční stránce, pokud se rozhodneme pro jejich prodej. V případě, že pozvánku využijeme k jejímu účelu, finanční i sběratelské hledisko se stírá. Pro sběratele, který se nevěnuje soudobé české emisní činnosti, bude pravděpodobně sběratelská hodnota minimální.

Jednou z hlavních aktivit SČF, a možná momentálně i tou nejpodstatnější, je pořádání soutěžních výstav včetně doprovodného programu. Realizace výstavy jakéhokoliv stupně je nesporně náročná z finančního a časového hlediska a je prakticky závislá na úzké skupině několika lidí. Díky práci těchto nadšenců se můžeme každoročně setkávat se svými známými a prohlédnout si zajímavé exponáty v místech, kde lze filatelistickou atmosféru téměř dýchat. Ale aby kdokoliv navštívil filatelistickou výstavu, nepotřebuje být členem SČF. Prostě si koupí vstupenku. Stejně tak, jako když jde v neděli na fotbal. Jistě, jako člen SČF může mít zlevněnou vstupenku, ale v současnosti prakticky jednou za rok. Zatímco když si koupí “pernamentku” na fotbal, vyjde ho vstup na každý zápas levněji. Bohužel, v současné době jiné akce, které by pořádal nebo zaštiťoval SČF se vyjma výstav nekonají. Den české filatelie, ani veletrh Sběratel nepořádá svaz. A pokud chce využít náš fiktivní člen na Sběrateli např. konzultaci se znalcem, musí si koupit vstupenku. Tuto vstupenku ale mohou zdarma získat například zákazníci některých filatelistických (případně filokartistických) obchodníků nebo členové Klubu Filatelie. SČF svým členům tuto možnost nenabízí, ačkoliv jsou na tento veletrh svazem často zváni či přímo vyzýváni. Navíc obě tyto akce se konají v Praze. Takže má náš člen také zvýšené výdaje na cestovné, protože může být z okrajového regionu a je pravděpodobné, že bude i senior a tedy odkázaný na veřejnou dopravu a stráví cestováním většinu dne. Zde se fakticky promítá neschopnost SČF působit v regionech častěji jak jednou za dekádu.

Pokud nahlédneme do časopisu Filatelie 11/2013, nalezneme 12 důvodů, proč být členem Klubu Filatelie v následujícím roce plus několik dalších. Tyto důvody (výhody) jsou dobře formulované a jasné. Tři z nich jsou stejné s těmi, které nabízí členství v SČF. Pokud se vrátím k fiktivnímu začínajícímu filatelistovi, který se bude rozhodovat zda se stát členem SČF či si předplatí časopis Filatelie (za cenu cca o 150 Kč vyšší) čímž se fakticky stává členem Klubu Filatelie, pro kterou variantu se asi rozhodne dle výše popsaných výhod? Navíc, pokud necítí potřebu vystavovat? V tuto chvíli se může dozvědět o výhodách spojených s členstvím v SČF na této adrese http://www.informace-scf.cz/clenstvi/clenstvi.htm, ale ruku na srdce, Vás by to oslovilo?

Na slovenském portále sme.sk [3] jsem před časem četl rozhovor s předsedou ZSF panem Ňaršíkem. A jak z tohoto rozhovoru vyplývá, dva svazy dva stejné problémy. V tomto rozhovoru je jmenován i aktivní slovenský filatelista, vystavovatel, svazový funkcionář a publicista Vojtěch Jankovič, známý také jako provozovatel serveru postoveznamky.sk. Pan Jankovič záhy reagoval komentářem [4] k tomuto rozhovoru (další důkaz o tom, že filatelisté se na internetu běžně “pohybují”). Celá záležitost by se dala přejít mávnutím ruky. Zde si ale dovolím upozornit čtenáře na jeden významný a podstatný fakt. Vojtěch Jankovič zde nastiňuje jistou koncepci. A nebylo to poprvé, co pan Jankovič nějakou představil. Začátkem března 2014 zveřejnil i návrh na nový koncept filatelistické olympiády [5]. Jediné slovo má větší váhu než desítky stran papíru popsaného náměty na téma jak oživit filatelii. Koncepce. A dlouhodobá koncepce rozvoje by měla být základní osnovou určující směřování organizované filatelie v České republice. Ať se nám to líbí či ne, filatelie obecně prochází vývojem jako prakticky všechny segmenty lidské společnosti. Nemůžeme tedy nic považovat za neměnné a konstantní. Pokud jakákoliv organizace nereaguje na aktuální situaci ve svém okolí i vně organizace a neinovuje, nelze předpokládat její dlouhodobou prosperitu a přežití. A pevně doufám, že tento fakt si uvědomují také budoucí členové vedení SČF zvolení na letošní valné hromadě.

Jan Regula

Zdroje:
[1]http://www.infofila.cz/vysvetleni-rezignace-lumira-brendla-r-2-c-3984
[2]http://www.burda-auction.com/cz/sberatelstvi/odborne-clanky/show/61/k%C2%A0problematice-poklesu-clenske-zakladny-scf/
[3]http://www.sme.sk/c/7353801/filatelista-znamku-kisku-spravili-unahlene-posta-devalvuje-historiu.html
[4]http://www.postoveznamky.sk/filatelista-znamku-kisku-spravili-unahlene-posta-devalvuje-historiu
[5]http://www.postoveznamky.sk/quo-vadis-filatelisticka-olympiada
Informace SČF 1/2011 až 2/2015
Filatelie 11/2013
Poznámka redakce: Jako všude jinde i v našem SČF jsou ze všeho nejdůležitější lidé s vizí, kteří jsou ochotní podílet se svými schopnostmi a časem na zdárném a aktivním fungování organizované filatelie. Nad tímto tématem se zamyslíme někdy příště - třeba před valnou hromadou.


Autor: Jan Regula | 23. 9. 2015

Komentáře

SČF

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Albové listy A4 Československo (1945-1992), nezasklené, zvýhodněný komplet (742), 10x desky, 10x archivní box,

Československo 1945-92, zvýhodněný komplet-plná verze (742 listů) + 10 ks desek se zlatotiskem a archivními boxy (zaplatíte pouze 9 ks desek a archivních boxů a 1 desky a 1 arch.box získáváte zdarma)

  • Cena: 12143 Kč
Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč

Související články