Pravidla FEPA pro filatelistické výstavy FREGEX

Úvod


FEPA je řádný člen Mezinárodní filatelistické federace (FIP). Účast vystavovatelů na mezinárodních výstavách FIP se řídí předpisy GREX, GREV a SREV FIP. FEPA může podporovat mezinárodní výstavy, pořádané členské svazy FEPA a poskytovat jim patronát a záštitu.

Pravidla FEPA pro výstavy (FREGEX) jsou v podstatě daná pravidly GREX FIP. GREX jsou nedílnou součástí pravidel pro výstavy FEPA. Shodně platí GREV, SREV a směrnice o povinnostech a akreditaci národních komisařů, které byly ustaveny pro výstavy FIP a evropské výstavy.

Předkládaný FREGEX má být používán pro výstavy evropských národních filatelistických svazů, především všemi členy FEPA a má být a souladu s pravidly FIP.

Kapitola I
Smysl a účel výstav


1.1 Výstavy popsané v těchto pravidlech sledují následující cíle:
  • podporu filatelie a sbírání poštovních známek v Evropě,

  • další vývoj různých filatelistických výstavních tříd,

  • podporu filatelistického výzkumu a studií,

  • zintenzivnění zájmu o soutěžní výstavy filatelistických exponátů,

  • rozvoj, podporu a upevnění přátelských a mírumilovných vztahů mezi filatelisty všech zemí,

  • podporu zájmu mládeže o sbírání poštovních známek a o filatelii jako cesty kulturního rozvoje a duchaplného využití volného času.Kapitola II
Kategorie výstav


2.1 FEPA podporuje následující filatelistické výstavy:

Na kontinentální úrovni


2.1.1 Kontinentální výstavy jako všeobecné evropské výstavy se všemi soutěžními třídami a otevřené pro všechny členy FEPA,

2.1.2 Kontinentální výstavy jako specializované evropské výstavy s omezením na jednu nebo více soutěžních tříd a otevřené pro všechny členy FEPA,

2.1.3 Mezikontinentální výstavy, případně omezené na jednu nebo více soutěžních tříd a otevřené pro všechny členy FEPA a pro pozvané země jiných kontinentů.

Na mezinárodní úrovni


2.1.4 Multilaterální (vícestranné) výstavy s účastí více než dvou členů FEPA,

2.1.5 Multilaterální (vícestranné) výstavy s účastí jak členů, tak i nečlenů FEPA,

2.1.6 Bilaterální (dvoustranné) výstavy, pořádané dvěma členy FEPA,

2.1.7 Národní výstavy nebo soutěžní výstavy mezinárodního zájmu, uznané řídícím výborem FEPA.


3. Patronát a záštitu poskytuje FEPA výstavám:

3.1 Patronát FEPA výstavám uvedeným v bodech 2.1.1 až 2.1.3. Tyto výstavy musí být uznané FIP (GREX 10.10). Jsou to kontinentální výstavy, na kterých lze získat kvalifikaci pro výstavy FIP.

3.2 Záštitu FEPA výstavám uvedeným v bodech 2.1.4 až 2.1.7. Ocenění je účastníkům přiznáno na národní úrovni.

3.3 Návrhy na poskytnutí patronátu a záštity FEPA musí být doručeny FEPA písemně 12 měsíců před konáním výstavy.

3.4 Patronát FEPA přiznává řídící výbor FEPA a schvaluje následující kongres FEPA.

3.5 Záštitu FEPA přiznává řídící výbor FEPA.


4. Rozsah výstavy

4.1.1 Výstavy podle 2.1.1 minimálně 1 500 rámů

4.1.2 Výstavy podle 2.1.2 a 2.1.3 minimálně 1 000 rámů

4.1.3 Výstavy podle 2.1.4 a 2.1.5 minimálně 500 rámů

4.1.4 Výstavy podle 2.1.6 a 2.1.7 odpovídající potřebě

4.1.5 Na návrh organisátorů může být minimální počet rámů ze závažných důvodů řídícím výborem FEPA snížen.


Kapitola III
Výstavní poplatek


5. Poplatek za patronát a záštitu

5.1 Za poskytnutí patronátu nebo záštity se platí FEPA poplatek. Poplatek stanoví kongres FEPA na návrh řídícího výboru FEPA.

5.2 Pokud ze závažných důvodů není čas, aby rozhodl kongres FEPA, může poplatek stanovit řídící výbor FEPA. Toto rozhodnutí musí potvrdit následující kongres FEPA.

5.3 Placení poplatku stanoveného řídícím výborem FEPA je splatné při poskytnutí patronátu nebo záštity, v každém případě ale do otevření výstavy.

5.4 U výstavy mladých filatelistů se poplatky neplatí.


6. Smlouva nebo dohoda

6.1 Pro výstavy podle 2.1.1 až 2.1.3 má být s členským svazem nebo organizačním výborem výstavy uzavřena smlouva nebo sjednána dohoda.

6.2 Pro výstavy podle 2.1.4 až 2.1.7 má být úmluva potvrzena souhlasným dopisem řídícího výboru FEPA.

6.3 Pokud členský svaz nebo organizační výbor výstavy není ochoten podřídit se podmínkám, za nichž se patronát nebo záštita FEPA poskytuje, je řídící výbor FEPA kdykoli oprávněný zrušit svůj patronát nebo záštitu.


Kapitola IV
Jurování a oceňování


7. Hodnocení

7.1 Exponáty se hodnotí shodně podle GREX, GREV a SREV. Národní výstavy podle 2.1.7 mohou být hodnoceny podle národních podmínek.


8. Jury

8.1 Pro výstavy podle 2.1.1 až 2.1.3 bude jury sestavena podle článku 10.10.GREX.

8.2 Pro výstavy podle 2.1.4 až 2.1.7 musí mít členové jury u FEPA akreditaci svých národních svazů minimálně pro národní výstavy.

8.3 Řídící výbor FEPA vede seznam dvou kategorií jurymanů:
  1. evropských jurymanů FIP,

  2. evropských jurymanů FEPA.


8.3.1 Jurymani FEPA nemusí mít osvědčení FIP. Mohou být jmenováni řídícím výborem FEPA po úspěšné činnosti jako pozorovatelů FEPA.

8.4 Výběr a specializaci členů jury pro výstavy podle 2.1.1 až 2.1.3 dohodne koordinátor FEPA s organizačním výborem.

8.5 Početně by měla být jury složena následovně:

     25 % z pořádajícího členského svazu,
     50 % ze seznamu jurymanů členů FEPA,
     25 % podle určení řídícího výboru FEPA.

8.6 Pořádající svaz má právo jmenovat předsedu jury. Tajemníka jury a vedoucí týmů jmenuje koordinátor FEPA.

8.6.1 Tajemník jury musí být jmenován minimálně 12 měsíců před otevřením výstavy.

8.6.2 Úplné složení jury musí být uzavřeno a zveřejněno minimálně 9 měsíců před otevřením výstavy.


9. Pozorovatelé jury

9.1 Členské svazy mohou navrhovat pozorovatele jury na formulářích, které jednou ročně zasílá řídící výbor FEPA. Kandidáti na pozorovatele jury, navržení členskými svazy FEPA, musí mít akreditaci jurymana na národní výstavy. Je žádoucí, aby měli částečné zkušenosti z jurování na mezinárodní úrovni.

9.2 V návrhu musí být jednoznačně uvedena soutěžní třída včetně zkušeností kandidáta na pozorovatele z jurování na národních a mezinárodních výstavách.

9.3 Navržený kandidát na pozorovatele musí mít zkušenosti s vlastním exponátem své výstavní třídy. Jeho exponát musí získat na mezinárodní výstavě uznané FIP pozlacenou medaili (80 bodů).

9.4 Řídící výbor FEPA rozhodne, které výstavy obsadí pozorovateli.

9.5 Pozorovatelé jury se musí zúčastnit veškeré práce jury, nemají však hlasovací právo při rozhodování o výsledném ocenění.

9.6 Práci kandidáta (pozorovatele) jury pozoruje vedoucí týmu a podává o ní zprávu. Ten je vybrán tajemníkem jury. Vedoucí týmu odevzdá formální ohodnocení se závěrečným stanoviskem, které spolupodepisuje tajemník jury.

9.7 V závislosti na výsledku předloženého hodnocení rozhodne řídící výbor o jmenování pozorovatele jurymanem FEPA.

9.8 Pozorovatel jury nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů pořadatelem výstavy. Svá vydání si musí hradit sám.


10. Ceny

10.1 Pro výstavy podle 2.1.1 až 2.1.3 platí ocenění odpovídající GREX a GREV. U ostatních výstav podle 2.1.4 až 2.1.7 platí národní nebo speciální pravidla.

10.2 Je povinností předat jednotlivé medaile s diplomem. Z něj musí být zřejmý druh medaile. Medaile nemusí obsahovat vložku z drahého kovu.

10.3 U výstav podle 2.1.1 až 2.1.3 se uděluje Velká cena (Grand Prix). Podrobnosti k jejímu udělení musí obsahovat propozice výstavy (IREX).

10.4 U výstav podle 2.1.4 až 2.1.7 musí být vybraný nejlepší exponát své třídy vyznamenán čestnou cenou.

10.5 Jury může čestné ceny, které ji dal pořadatel výstavy k dispozici, udělit nezávisle na dalších podmínkách. Exponáty, kterým může být udělena čestná cena, musí získat minimálně 80 bodů.

10.6 Exponátům, které prokazatelně vykazují filatelistický výzkum nebo originalitu, může jury udělit blahopřání. Zdůvodnění blahopřání musí být písemné.

10.7 Ocenění, která exponáty získaly, mají být zveřejněny na prvním rámu exponátu. Zveřejnění ocenění následuje bezprostředně po zveřejnění protokolu jury.


11. Expertní tým

11.1 Pro výstavy podle 2.1.1 až 2.1.3 je oprávněný posuzovat exponáty expertní tým v souladu s ustanovením článku 46 GREX.

11.2 FEPA udržuje svůj vlastní expertní výbor. Členové expertních týmů jsou vybíráni předsedou výboru.

11.3 Expertní tým se skládá minimálně ze dvou členů. Jedním z jeho členů má být expert národního svazu, který pořádá výstavu.


12. Práva jurymanů

12.1 Všichni jurymani na výstavách podle 2.1.1 až 2.1.6 požívají všech práv, uvedených v článcích 35 a 36 GREX.

12.2 U výstav podle 2.1.7 požívají jurymani práva a úhradu nákladů obvyklé u národního svazu.

12.3 Pozorovatelé jury mají práva, daná v článku 35.1 GREX.


Kapitola V
Komisaři


13.1 Komisaři, kteří byli jmenováni na výstavy podle 2.1.1 až 2.1.3, pracují na základě ustanovení části IV, článků 21 až 30 GREX.

13.2 Směrnice FIP o povinnostech a akreditací národních komisařů platí rovněž na výstavách FEPA.

13.3 Na výstavách podle 2.1.1 až 2.1.3 platí výsady a uhrazení nákladů, které popisuje GREX a Směrnice.

13.4 Pro výstavy podle 2.1.4 až 2.1.7 platí zvláštní pravidla, vydaná pro tyto výstavy.


Kapitola VI
Koordinátoři výstav FEPA


14.1 Pro všechny výstavy podle 2.1.1 až 2.1.3 jmenuje řídící výbor FEPA koordinátora FEPA. Koordinátor plní úkoly uložené mu v části III, článcích 20.1 až 20.10 GREX. Má také takto pracovat.

14.2 Pro všechny výstavy podle 2.1.4 až 2.1.7 jmenuje řídící výbor FEPA koordinátora FEPA, který má pouze poradenskou funkci. Je styčnou osobou mezi pořadatelem výstavy a řídícím výborem FEPA.

14.3 U výstav podle 2.1.1 až 2.1.3 má být mezi koordinátorem FEPA, členským svazem a organizačním výborem výstavy uzavřena smlouva nebo dohoda.

14.4 Všechna vydání koordinátora FEPA nese organizační výbor výstavy nebo národní svaz podle článků 20.6 a 20.7 GREX. Dodržení článku 20.7 není povinné pro výstavy podle 2.1.4 až 2.1.7.


Kapitola VII
Závěrečná ustanovení


15.1 V případě, že se vyskytnou nejasné otázky, je závazné vysvětlení pouze řídícího výboru FEPA.

15.2 Výjimky z ustanovení FREGEX může udělit jen řídící výbor FEPA.

15.3 V případě jakýchkoliv nejasností v textu, vzniklých překladem, je rozhodující anglický text.


16. Schválení a platnost

16.1 FREGEX byl schválen kongresem FEPA 1. září 2002 v Amsterodamu. Bezprostředně po tomto kongresu nabyl svou účinnost.

Autor: Walter Müller | 8. 1. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223