Poplatky za colné konanie balíkových zásielok zo zahraničia v období 1918 – 1939

Balíkové zásielky adresované do a prijaté zo zahraničia podliehali počas prvej československej republiky (ČSR I.) colnému konaniu. Pri podávaní balíka do zahraničia si musel všetky colné záležitosti vybaviť odosielateľ sám, a potrebné colné dokumenty museli byť priložené k zásielke.

Pri colnom konaní balíkových zásielok zo zahraničia mohol adresáta zastupovať určený poštový úrad, ktorý za príslušný úkon vyberal colné, prenosné, návestné a štatistické poplatky.

Poplatky za colné konanie balíkových zásielok zo zahraničia v období 1918 – 1939
Balíková sprievodka firmy Deutsche Grammophon A.G. z Hannover

Vyobrazenú balíkovú sprievodku používala v poštovom styku spoločnosť Deutsche Grammophon A.G. v Hannoveri. Podľa nalepenej podacej nálepky disponovala firma vlastnou podacou poštou na zasielanie balíkov do celého sveta (obdobne mala v ČSR vlastnú podaciu poštu aj Česko Budějovický pivovar) označenou ako Hannover 2 – Deutsche Grammophon A.G. Firma uhrádzala poplatky v hotovosti, resp. paušalizovane, o čom svedčí červená elipsovitá podacia pečiatka (Gebührbezahlt = poplatky uhradené). Jedná sa zrejme o zásielku vzoriek tovaru, nakoľko na balíkovej sprievodke nie je uvedená hodnota zásielky.

Odovzdávacia pošta do zahraničia bola pošta Dresden Altst. 7 a prijímacia pošta Podmokly 1 - Bodenbach 1. Podľa odtlačkov oboch pečiatok došlo k odovzdaniu medzi poštami 22.II.1931.

Poplatky za colné konanie balíkových zásielok zo zahraničia v období 1918 – 1939
Zadná strana balíkovej sprievodky s vyúčtovaním poplatkov colného konania

Z prijímacej pošty zásielka putovala na poštu „Praha clo“ v Hybernskej ulici (dnes pošta Praha 10 v Košířich), ktorá vznikla v roku 1920 oddelením od pošty Praha 1 v Jindřišskej ul. Novovzniknutá pošta bola určená výlučne na vybavovanie colných konaní zásielok zo a do zahraničia.

Po ukončení colného konania bola zásielka odovzdaná na doručovaciu poštu Praha 1., ktorá vyúčtovala poplatky za colné konanie od adresáta vo výške 1,10 Kč (50 hal prenosné + 40 hal návestné + 20 hal štatistický poplatok) a to vylepením doplatných známok definitívneho vydania č. DL56 a DL62.

Použitá literatúra:
Špecializovaný katalóg Merkúr 1918-1919
Bc.Helena Tomášková: Historický vývoj poštovníctví a ředitelství pošt a telegrafů v Praze po roce 1918 do r. 1935, Univerzita Pardubice – diplomová práca, 2010
M.Štefek – J.Kypast: Poštovní poplatky na balíkových průvodkách, www.japhila.cz


Autor: Zoltán Kovács | 30. 5. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář