Plastické tisky - alebo skúšobné tlače z hĺbky z medirytiny Hospodárstva a Veda - ČSR I

Cieľom článku je zdokumentovať a analyzovať jeden z prvých pokusov o tlač z hĺbky meďotlačou, na skúšobných tlačiach (ZT) emisie Hospodárstva a veda (HaV). Výsledky týchto tlačových skúšok, nazývané aj plastická tlač, sú na prvý pohľad identifikovateľné svojím špecifickým vzhľadom. Monografia ich opisuje nasledovne [1] : „Teprve nedávno (v r.1968) bylo náhodně objeveno několik zkusmých tisku, které byly pravděpodobně zhotoveny otiskem štočku z mědirytiny. Velikost obrazu je 27,0 x 22,8 mm. Typickým znakem těchto tisků je ostrá, zřetelná kresba, jasné a syté barvy a celá řada drobných typických znaků. Zkusmé tisky byly nalezeny pouze ve čtyřech různých barvách na bílém papíru bez lepu (papír s nepatrným nahnědlým odstínem)“.


Plastické tisky - alebo skúšobné tlače z hĺbky z medirytiny Hospodárstva a Veda - ČSR I

Obr.1. Galvanoplastická dielňa ČGÚ. [2]


Tlač emisií HaV a ich tlačové skúšky boli realizované v  Českej Grafickej Únií (ČGÚ) v Prahe. Tlačiareň disponovala strojným zariadením a skúsenosťami pre rôzne techniky tlače. Cieľom tlačových skúšok bolo odskúšať a vybrať najvhodnejšiu metódu pre tlač samotných poštových známok. Na (obr.1.) je zobrazená dobová fotografia ich galvanoplastickej dielne.


Mesačník Český filatelista [3] oznámil inštaláciu a uvedenie do prevádzky nového strojného zariadenia nazvaného v tomto článku ocelo-galvanotypiou. Na túto dobu moderné zariadenie bolo v apríly 1921 umiestnené v novo postavenom krídle budovy ČGÚ na pražskom Vyšehrade a mohlo byť použité pre uvedené tlačové skúšky.


Vzhľadom k jedinečnosti tohto filatelistického materiálu v úvode poukážem na otlačky „galvan“ z exponátu pána Hanaceka [4] s ich pôvodným opisom a následne porovnám a analyzujem jednotlivé detaily ZT s emisiou Jubilejná z roku 1923 ( v pokračovaní článku ). Názov galvan/o budem používať s ohľadom na zaužívané zvyklosti.


Zobrazená tlač (obr.2.) bola realizovaná v modrej farbe na kriedovom papieri a pochádza z ľavej polovice negatívneho otlačku olovenej galvanoplastickej matrice, ktorá slúžila k výrobe definitívnych galvan. Na (obr.3.) je tlač v modrej farbe na kriedovom papieri a jedná sa o pozitívny otlačok ľavej polovice galvana zhotoveného zo základnej rytiny.


Pán Gerhard Hanacek v popise svojho exponátu [4] uvádza, že tieto ZT sú vôbec prvými meďotlačami ČSR I. Tento jeho názor v súvislosti s existenciou meďotlačových ZT emisie TGM 1920, nie je možné jednoznačne potvrdiť.


Plastické tisky - alebo skúšobné tlače z hĺbky z medirytiny Hospodárstva a Veda - ČSR I

Obr.2. Päťkusový otlačok matrice [4]


Plastické tisky - alebo skúšobné tlače z hĺbky z medirytiny Hospodárstva a Veda - ČSR I

Obr.3. Päťkusový otlačok medirytiny [4]V literatúra [5] je zobrazený (obr. 4.) aj desaťkusový otlačok ako „Otisk pomocného galvana z první fáze galvanoplastického rozmnožení v negatívnim provedení v černé barvě.“


Plastické tisky - alebo skúšobné tlače z hĺbky z medirytiny Hospodárstva a Veda - ČSR I

Obr. 4. Negatívny desaťkusový otlačok [5]


Nižšie je zobrazený (obr.5.) kompletný desaťkusový otlačok galvana zhotoveného zo základných medirytín v pozitívnej tlači z hĺbky.


Plastické tisky - alebo skúšobné tlače z hĺbky z medirytiny Hospodárstva a Veda - ČSR I

Obr. 5. Otlačok desaťkusového galvana. [5]


Detaily (obr.6.) zobrazujú spojenie jednotlivých kusov na pozitívnom aj negatívnom otlačku do päť, resp. desaťpásu.


Plastické tisky - alebo skúšobné tlače z hĺbky z medirytiny Hospodárstva a Veda - ČSR I

Obr.6. Spojenie jednotlivých kusov [4,5]


Desaťkusový pás bol následne rozmnožený a z pásov bola zostavená tlačová doska. Tá bola pravdepodobne ešte galvanoplasticky premenená na jednoliatu dosku, ktorá bola v poslednej fáze výroby poocelená (pochrómovaná). Podobný postup výroby TD pre tlač z hĺbky z poocelených galvan bol použitý v tlačiarni firmy A.Haasa pre tlač známok Jubilejných v roku 1923. [6]


Zväčšené časti pozitívneho a negatívneho otlačku z exponátu Hanaceka (obr. 7,8) zobrazujú detaily, ktoré ich jednoznačne odlišujúce od ostatných ZT HaV. Výrazným znakom týchto ZT je predovšetkým plasticky vystupujúci reliéf kresby, šrafovanie pozadia a umiestnenie mena autora návrhu známky J.OBROVSKÝ mimo obrazovú plochu (obr.7.).


Plastické tisky - alebo skúšobné tlače z hĺbky z medirytiny Hospodárstva a Veda - ČSR I


V druhej časti článku sa budem venovať porovnaniu týchto ZT s emisiou Jubilejná, výskytu a identifikácií týchto meďotlačových ZT, ich (ne)možnému autorovi a farebnej konvencií. Vzhľadom k nedostatočným informáciám k tejto problematiku v odbornej a dobovej literatúre, doručím redakcii Infofila.cz pokračovanie so záverom, až po opakovanej kontrole zdrojov týchto informácií.


Literatúra:

[1] Karásek J. a kol. – Monografie československých známek Díl II., Praha, 1971

[2] Dvacet let činnosti České Grafické Únie, a.s. v Praze 1900 – 1920

[3] Český Filatelista č.4, Tisk československých známek ocelo-galvanotypií, str.73-75, 4/1921

[4] Exponát - Gerhard Hanacek, Tschechoslowakei 1920-1923, Die Freimarkenausgaben in Buchdruck, Austria

[5] Žampach F., Karásek J., Pittermann P. - HaV 1920, Brno, 1988

[6] Hirsch Ervin, Třicet let Československé poštovní známky, Praha, 1948

[7] Klim J., Štolfa J., Filípek Z. a kol. – Specializovaný katalog Československo 1918-1939, II.část, Brno, 2016Autor: Miroslav Češelka | 23. 9. 2022

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář