Pedagogika v práci vedúceho krúžku mladých filatelistov VIII.

… a na záver.

Dostali sme sa k čítaniu poslednej kapitoly, ktorá by mala uzatvoriť, pokiaľ mi je známe, prvý takýto pokus o odbornú prípravu vedúcich KMF a stručnú informovanosť o základoch pedagogiky v aplikácii na vzdelávanie detí a mládeže mimo školy - v krúžkoch mladých filatelistov.

Často sa tvrdí, že celá záujmová činnosť je akýmsi pokračovaním školského vzdelávania a výchovy. Domnievam sa, že je to jeden z názorov, ktorý v prípade nášho zberateľského odboru nie je celkom úplne platný, a to práve pre zvláštnosti až výnimočnosť filatelie, o ktorej sú mnohí zberatelia presvedčení. Preto by som bol nerád, aby sa kládlo znamienko rovnosti medzi školou a záujmovou činnosťou, medzi výchovou v škole a mimo nej, aj keď príbuzných znakov je dosť.

O našej nedávnej pedagogike, ešte stále však súčasnej školy, sa tiež hovorilo, že v nej prevládal duch direktívnosti, že tu vládne direktívna pedagogika, ktorá je zakódovaná priam už v génoch učiteľov základnej a strednej školy. Táto pedagogika a jej zásady sú vyjadrené predovšetkým povinnosťami žiaka a povinnosťami učiteľa. Menej často sa zdôrazňujú práva detí. Príliš často sa používa v našej škole pre žiakov spojenie: “to musíš” , “to nesmieš”, „to je zakázané“. Nebráňme sa tvorivej atmosfére a pracovnému ruchu, ktorý zdanlivo narúša disciplínu.

Preto odporúčame, aby sa pri organizovaní záujmovej činnosti preferovali výberové činnosti detí, aby deti za aktívneho usmerňovania a pod dohľadom vedúceho KMF robili a rozvíjali to, čo ich zaujíma, aby sa zdokonaľovali v tom, čo ich teší a čo im prináša radosť. Nepochybne potom aj výsledky ich túžob, záľub, sklonov a talentu prinesú radosť a uspokojenie nielen im samým, ale aj ich rodičom a nám všetkým.

Mechanické prenášanie teoretických poznatkov a spôsobov zaužívaných pri vyučovaní do praxe mimoškolskej výchovy by potlačilo a celkom odstránilo z vyučovania a tej časti výchovy, ktoré sa uskutočňujú vo voľnom čase, také aspekty, ako je osobné uspokojenie, prežívanie spokojnosti a radosti z činnosti, čo by tiež znamenalo oslabenie spontánnej detskej aktivity, ich tvorivosti, iniciatívy a túžby po samostatnosti. Preto sa očakáva, že vedúci krúžku tieto poznatky z publikácie tvorivo aplikuje pri práci vo svojom krúžku podľa svojich možností a schopností. V tomto smere tu nie sú žiadne príkazy ani mechanické návody.

K podporeniu dobrovoľnej záujmovej činnosti vo voľnom čase, ktorá by prispela k rozvoju tvorivosti, samostatnosti, myslenia aj manuálnej zručnosti detí, môže prispieť aj vedúci KMF. Ale iba vtedy, ak bude odborne pripravený. A prvým krokom pomoci vedúcemu je táto skromná knižôčka.

Načrtol som niekoľko rád pre vedúceho a KMF. Nie sú príkazom ani normou, ktorou sa musia kluby a ich vedúci krúžkov riadiť. Môžu byť len a len odporúčaním a usmernením, ktoré môže pomôcť tým, ktorí si nevedia niekedy rady. Ak sa týchto pár strán stane pomôckou, z ktorej sa niekto v niečom poučí, budem rád. A rovnako rád budem aj tomu, ak niekto prispeje svojou radou a pripomienkou k zlepšeniu práce KMF aj inou formou. Vyššie uvedené riadky boli napísané aj preto, aby vyvrátili


niekedy sa vyskytujúci názor, že KMF v klube môže viesť iba profesionálny učiteľ. To nie je pravda, pretože dobre pracujúce krúžky dokážu viesť i príslušníci iných profesií.
Tieto kapitoly chceli prispieť k tomu, čo stojí pred nami, pred našim ZSF v jeho programe práce ako ďalej s mládežníckou filateliou. Tu je jedna z možností, ako skvalitniť jednu oblasť, ktorou je zvýšenie odbornosti vedúceho krúžku mladých filatelistov a tým celkové skvalitnenie činnosti KMF.


PRÍLOHY

Filatelistické hry v činnosti KMF.
1. Každý účastník hry dostane použitú obálku a musí povedať, či sú všetky jej prvky správne a či zodpovedajú poštovým predpisom. (Adresa, PSČ, výška poštovného)
2. Kto najlepšie vystrihne známky z obálky vo vzdialenosti l cm od ich zúbkovania. (Bez pravítka)
3. Vedúci dá deťom obálku s vyznačeným “T”, teda so zaťaženým doplatným. Úlohou je určiť správnu výšku poštových poplatkov.
4. Vedúci ukáže deťom logo Slovenskej pošty. Po chvíli ho zakryje a vyzve deti na jeho nakreslenie spamäti.
5. Väčšina poštových správ má ako symbol poštovú trúbku. Vedúci deťom ukáže jej zväčšený nákres. Potom vyzve deti, aby čo najvernejšie nakreslili jej podobu.
6. Položíme na stôl rozličný filatelistický materiál označený číslami. Kto si zapamätá čísla zásielok so správne nalepenými známkami?
7. Na stole sú pohľadnice a listy ofrankované ako obyčajné zásielky, doporučené a náhle. Niektoré nie sú správne vyfrankované. Kto ich nájde?
8. Vedúci položí na stôl rôzne veľkosti obálok a pohľadnice, ktoré sú bez známok. Žiaci majú určiť, aké známky by použili na ich vyplatenie. Na miesto známok možno položiť pripravené známky alebo výstrižky.
9. Vedúci položí na stôl niekoľko použitých známok a požiada deti, aby ich roztriedili podľa dokonalosti tlače, zúbkovania alebo pečiatkovania. (Ide o centrovanie známok, posuny perforácie, tlače farieb, nečisté zúbkovanie a pod.)
10. Súťažiaci majú usporiadať dané známky od najjemnejšieho po najväčšie zúbkovanie.
11. Vedúci položí na stôl väčší počet známok rôznych hodnôt. Deti z nich majú zostaviť hodnoty pre pohľadnicu, obyčajný list, doporučenú zásielku a pod.
12. Na stole je niekoľko pečiatkovaných známok. Deti ich majú zoradiť podľa kvality pečiatkovania. (Čistota, čitateľnosť pečiatky)
13. Kto najlepšie nakreslí iba chvíľu pozorovanú pečiatku s dátumom a so všetkými ostatnými jej základnými prvkami?
14. Kto zo zlomku dátumu na pečiatke najlepšie doplní jeho celok?
15. Kto najlepšie určí celý názov pošty z málo čitateľnej pečiatky?
16. Kto určí názov pošty z pečiatky, kde vidno len PSČ?
17. Každý člen krúžku má mincu, ktorá predstavuje pečiatku. Položí ju na list so známkou (alebo s dvojicou známky, so štvorblokom) tak, aby predstavovala správnu polohu dennej poštovej pečiatky.
18. Členovia KMF majú z predložených známok zostaviť poradie podľa abecedy a tém - atletika, futbal, hádzaná,…, kozmos,…, zoológia, alebo podľa štátov - Albánsko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko,…, Slovensko, Tunis, …, Zaire.
19. Vedúci položí na stôl niekoľko známok, z ktorých len niektoré sú vytlačené oceľotlačou. Tieto známky treba oddeliť od ostatných.
20. Detto, ale oddeliť kníhtlačové známky.
21. V hromádke sú známky, vytlačené oceľotlačou, kníhtlačou, ofsetom. Známky treba rozdeliť na skupiny podľa techniky tlače

22, Medzi známkami sú rôzne druhy: výplatné, doplatné, letecké atď. Deti ich majú rozdeliť a
pomenovať príslušné druhy.
23, Koľko razy prešla daná známka tlačiarenským strojom? (Zaradíme sem jednofarebné a
viacfarebné známky.)
24, Ktorého historického obdobia sa týka predložená slovenská známka?
25, Kto navrhol a kto bol rytec predloženej známky? (Použiť lupu.)
26, Účastníci hry si istý čas prezerajú známky, vyložené v zásobníku alebo na stole. Kto vymenuje
najviac štátov, z ktorých známky pochádzajú? Ktoré známky pochádzajú z krajín od Slovenska
na sever, na juh a pod? Ktoré sú k nám najbližšie, ktoré najďalej? Ukážte tieto krajiny na mape.
27, Vedúci ukáže známku, napr. na 2 - 3 minúty. Požiada, aby deti napísali niektoré jej prvky, ktoré
si všimli a ktoré sú pre ňu charakteristické.
28, Ktoré vlastné mená môžeš uviesť, ak si pozeráš danú známku? (Napr. Nitra - Svätopluk,
Ružomberok - A. Hlinka, Liptovský Mikuláš - Jánošík, Trnava - A. Bernolák.)
29, Aké historické udalosti pripomína daná známka?
30, Vedúci predloží niekoľko známok tematicky spojených s našimi dejinami. Deti ich zostavia
podľa časovej následnosti. Napr. Cyril a Metod, Štúr, Murgaš, Hlinka, Dubček, R. Schuster atď.
31, Vedúci dá súťažiacim celistvosti a požiada, aby z pečiatok určili mestá, odkiaľ pochádzajú. Boli
tieto mestá na známkach? Povedzte o každom meste 2 alebo 3 vety!
32, Vedúci predloží deťom známky s rôznou tematikou. Každý si vyberie známku, ktorá sa mu páči
a zdôvodní výber. Vedúci určí, kto najlepšie predniesol svoj názor.
33, Vedúci položí na stôl tabuľky: ZEMEPIS, DEJEPIS, ŠPORT, PRÍRODA, KOZMOS a pod. Deti
z hŕby známok vyberú tie, ktoré sa hodia do daných skupín.
34, Pre aký motív alebo námetovú zbierku by si vybral danú známku?
35, Ktoré z vyložených známok by si použil do tematickej zbierky “Ľudová kultúra”, “Bratislava a
jej dejiny” , “Olympijské hry” a pod.?
36, Na stole leží niekoľko známok s portrétmi slávnych osobností. Každý súťažiaci má niekoľko
lístkov, na ktoré napíše mená osôb zo známok, prípadne aj čo o nich vie. Lístky položia vedľa
známok a podpíšu sa. Kto odpovedal najúplnejšie, najsprávnejšie?
37, K predloženej známke s portrétom významnej osobnosti treba doplniť hlavné životopisné údaje.
38, Vedúci má pripravené známky k určitej téme. Ku každej známke povie niečo, čo charakterizuje
danú osobu alebo udalosť. Účastníci hry majú určiť, o akú známku ide. (Napr. Učiteľ národov –
J. A. Komenský, Veľkomoravská ríša - Svätopluk a pod.)
39, Vedúci vysloví vetu skladajúcu sa z určitých výrazov, ktoré môžu naznačiť, o akú známku ide.
Napr. Martin Benka a Peter Bohúň maľovali nádherné obrazy. Urč tieto známky, vydané v
Československu alebo na Slovensku. (Použiť katalóg)
40, Súťažiaci majú zoradiť niekoľko známok podľa klimatických pásiem od najteplejšieho po
najchladnejšie.
41, Vedúci vyloží viacero známok z rôznych kontinentov, ktoré označí číslami 1 až 5. Deti po
prehliadke známok napíšu čísla kontinentov k jednotlivým známkam aj s názvami svetadielov.
42, Každý účastník hry si zvolí názov krajiny, uvedený na známkach. Vedúci určí svetovú stranu a
súťažiaci sa stavajú do radu podľa vzdialenosti týchto krajín v príslušnom smere.
43, Ktorá z predložených známok bola vydaná samostatne a ktorá v sérii?
44, Je medzi vyloženými známkami niektorá úplná séria?
45, Ako vyzerá tá známka, ktorá chýba do série?
46, Ktorá z vystavených známok vyšla najskôr, ktorá naposledy?
47, Ktorá z vystavených známok platila najdlhšie, ktorá najkratšie?
48, Vedúci zakryje známku slabo presvitajúcim papierom. Kto prvý uhádne, aká známka je pod
papierom?


49, Vedúci uloží 4,5,6 alebo 9 známok do štvorca alebo trojuholníka. Zakryje ich a potom na určitý
čas odhalí. Deti majú nakresliť na papier zostavu známok tak, ako si ju zapamätali.
50, Vedúci má zakrytých niekoľko známok, každú zvlášť. Vždy na okamih jednu odkryje. Kto si
všimol čo je na známke, koľko detailov?
51, Dostatočne veľkú známku, napr. z emisie umenia, prikryjeme papierom, na ktorom sú ľubovoľne
veľké otvory. Súťažiaci majú určiť z viditeľných detailov danú známku. Možno pomáhať tak,
že papier niekoľkokrát presúvame.
52, Na známke je zakrytá jej nominálna hodnota. Kto ju správne určí?
53, Vedúci ukáže iba okraj známky s nominálnou hodnotou tak, aby zo známky videli deti iba pásik
široký 1 - 2 mm. Deti hádajú, aká je to známka.
54, Uložíme do radu 10 známok tak, že každá zakrýva polovicu predošlej. Kto správne uhádne
všetky známky v danom poradí? Kto správne určí, čo je na zakrytých častiach?
55, Vedúci dá každému účastníkovi hry odstrižok použitej známky, napr. jej pravú polovicu. Kto z
kôpky odstrižkov známok nájde najskôr chýbajúcu časť?
56, Účastníci dostanú “známku” zlepenú z dvoch alebo viac častí. Každý uvedie údaje o všetkých
známkach, z ktorých sa jeho celok skladá.
57, Členovia KMF dostanú známky, rozstrihané na niekoľko dielov. Kto ich najskôr zostaví do
celku?
58, Známky ležia na stole obrátene, obrazovou časťou nadol. Každý si vyberie jednu a určí rok
vydania, rytca danej známky a pod.
59, Podobne ako v predchádzajúcom prípade určíme tlačovú techniku, druh zúbkovania atď.
60, Kto nájde najviac poškodení na danej známke? (Použiť lupu, pinzetu.)
61, Členovia krúžku majú odlepiť z výstrižkov opečiatkované známky a zachovať zaujímavé
výstrižky.
62, Zo skartu balíkových sprievodiek treba zostaviť skupiny, napr. podľa druhu výplatných známok,
balíkových nálepiek, uhradenia poplatkov výplatným strojom a pod.
63, Vedúci zakryje hodnoty niekoľkých známok a požiada ich, aby ich zoradili od najnižšej po
najvyššiu nominálnu hodnotu.
64, Čiernobiele reprodukcie známok popisujú súťažiaci tak, aké sú ich farby v originále. Napr.
Dubnica - modrá, strieborná, Cyril a Metod 8 Sk - zelená, modrá a pod.
65, Známky ležia obrátene. Súťažiaci ich postupne odkrývajú a uvádzajú údaje o celej sérii.
66, Známky jednej série ležia obrátene. Súťažiaci odkryje jednu známku a povie, čo je na ostatných
známkach.
67, Na stole je niekoľko známok série. Súťažiaci určia, aké chýbajú nominálne hodnoty ostatných
známok.
68, Vedúci určí napr. písmeno L. Potom ukáže známku s tatranským motívom a deti majú určiť čo
najviac tematických súvislostí s danou známkou, začínajúcich týmto písmenom. Napr.
Lomnický štít, lanovka, lavína, lyže. Súťažiaci píšu slová na lístok, kto najviac, vyhráva.
69, Ktoré známky, položené na stole určujú významné osobnosti určitých odborov? Napr. rádio –
Murgaš, Marconi, Popov, zimné športy - Nepela, hokejová reprezentácia ČSSR, Slovenska,
politika - Dubček, Husák, Svoboda atď.
70, Ktoré známky hovoria o určitej udalosti, o ktorej sme hovorili v KMF? Vyberte tieto známky!
71, Kedy žili a kde pôsobili osobnosti, ktoré vidno na predložených známkach?
72, Ukáž známky, ktoré boli vydané k pamätným historickým udalostiam a výročiam?
73, Zostav známky zhodne s historickou chronológiou udalostí, ktoré pripomínajú.
74, Ktoré z predložených známok súvisia s I. alebo II. svetovou vojnou?
75, Ktorá z uvedených známok bola vydaná ako prvá po I. svetovej vojne, po II. svetovej vojne, po
menovej reforme r. 1953, po zániku I. ČSR, po vzniku samostatného Slovenska atď.


76, Ktorá z týchto známok má najmenšie katalógové číslo? Zoraď ostatné známky podľa poradia v
katalógu!
77, Ktoré známky zobrazujú umelecké diela našich maliarov?
78, Detto, uviesť však zahraničných umelcov.
79, Na ktorých slovenských známkach boli zobrazení spisovatelia, básnici, maliari…
80, Ktoré krajiny vydali na svojich známkach diela našich umelcov, ktoré krajiny zobrazili osobnosti
našich dejín a pod.?
81, Deti majú určiť miesta historických bojov, ktoré súvisia s predloženými známkami, napr. Banská
Bystrica - SNP, Dukla - II. svetová vojna a pod.
82, Súťažiaci sa niekoľkými vetami vyjadria o predloženej známke, napr. Ľ. Štúr - bol významný
literárny vedec, poslanec Uhorského snemu, bojovník za práva Slovákov, kodifikátor spisovnej
slovenčiny a pod.
83, Z obrázkov známok deti vyčítajú, ako sa zmenili uniformy vojakov.
84, Určte vojenské hodnosti zobrazených osobností na známkach.
85, Čo všetko môžete povedať o známkach, na ktorých sú zobrazené naše kroje?
86, Uveďte mená slávnych maliarov, ktorých reprodukcie sú na známkach!
87, Ktorá zo zobrazených osobností je tvojím vzorom. Prečo?
88, Vybrať ľubovoľnú obrátenú známku a k nej vybrať jednu z ležiacich kartičiek, na ktorých sú
napísané určité charakteristické údaje o obsahu známok. Oboznámiť sa s nimi. Možno použiť aj
kartičky z FDC.
89, Členovia dvoch skupín informujú opačnú stranu o tom, akú majú známku. Úlohou súperov je
určiť, akú majú známku.
90, Vedúci má pred sebou určitú známku. Postupne uvádza vždy jeden údaj a deti určujú, ktorá je to
známka. Napr. nominále 8 Sk, rytec M. Činovský, vydanie 1.1.1993 atď.
91, Vedúci udá rok vydania známky. Deti sa majú zorientovať, kto z nich má známku z daného
obdobia, upovedomia o tom zdvihnutím známky.
92, Účastníci sedia v kruhu a držia známky, ktoré dostali. Hovoria o obsahu ilustrácie v obraze.
Odpovedajú tí, ktorí vyčerpali znalosti o svojej známke.
93, Vedúci začne rozprávanie ľubovoľného obsahu a vkladá do neho údaje a výrazy, charakteristické
pre konkrétnu známku. Deti ju majú určiť.(„Bol som v meste, nad ním je hrad, tečie tam Váh,
erb mesta je baránok so zástavou… Trenčín).
94, Hráči sedia v kruhu. Vedúci má pripravených 5 - 6 známok s obrazmi zvierat. Vyzve deti, aby
predviedli, aké zvuky dané zviera vydáva.
95, Obdoba predošlej hry - vedúci má pripravené známky s obrazmi rýb, vtákov, domácich zvierat a
pod. Povie vždy jedno zo slov: voda, zem, vzduch, sneh. Deti povedia, ktoré zviera žije v danom
prostredí, ak bolo zobrazené na známke.
96, Filatelistické PEXESO.
97, „Kimova hra“ – vedúci ukáže 8 –12 známok, príp. ich fotokópie (rôzne námety, rôzne zn. krajiny,
zvieratá, športy, osobnosti ...) Deti pozorujú známky 1 min. Potom sa zakryjú a odpovedajú
ústne (písomne) na otázky, napr. :Koľko zn. si videl?, Čo bolo na 1., poslednej známke? Aké
zvieratá (športy, osobnosti...) si videl? Z ktorých svetadielov boli známky? Aký bol najmenší –
najväčší nominál známok?...
98, Vedúci si pripraví na hárok papiera, alebo stiahne z internetu (WWW.pofis.sk) 10 – 20 známok.
Na výplatných napr. zatrie fixkou (opravným lakom) názov mesta (nominál, erb...). Deti majú určiť mesto (nominál, erb...), roztriediť na krajské mestá a ostatné, zoradiť podľa nominálu, od západu na východ a pod.
Alternatívy: určiť osobnosť na známke, stručne charakterizovať, určiť maliara obrazu, určiť rodové a druhové meno živočícha, určiť akej športovej udalosti bola vydaná známka...
99. Vymyslite si vlastné hry alebo inovácie uvedených. Uvidíte, aké nápady deti majú.

Ročný plán práce KMF - Náplň

IX. 1. Plán práce, poučenie o bezpečnosti a hygiene pri práci, registrácia KMF
2. Základné filatelistické pojmy, poštová známka, celina, celistvosť
3. Zásobník a album, albumový list – ich používanie

X. 4. Pomôcky filatelistu, lupa, pinzeta
5. História poštovníctva, l. známka
6. Rozdelenie známok (výplatné, doplatné, príležitostné…)
7. Výplatná hodnota známok, FDC

XI. 8. Katalógy známok, najdrahšie a vzácne známky
9. Hradčany, odlepovanie a sušenie známok
10. Úprava albumového listu, úhrada poštovného
11. Papier poštových známok, poštové hárčeky, spojky a bloky

XII. 12. Priesvitky, perfíny, kupóny
13. Známkové pole, PL a TL, značky na okrajoch
14. Zúbkovanie známok, čísla a číslice na známkach, zúbkomer
15. Zimný výlet

I. 16. Známkové krajiny, názvy štátov na známkach
17. Grafický návrh známky, naši tvorcovia známok
18. Tlač známok, tlačové techniky, Deň poštovej známky
19. Zaujímavosti na známkach, doskové chyby, typy

II. 20. Zbierky známok a ich delenie
21. Zberateľský plán, príprava miniexponátu
22. Pečiatky denné a príležitostné, príprava výstavky
23. Odtlačky výplatných strojov a ich miesto v exponáte

III. 24. Skart, R nálepky, letecké smerovky
25. Filatelistické časopisy, literatúra, charakteristika čsl.známok 1918-39
26. Filatelistická olympiáda, krúžkové kolo
27. Poštové známky Protektorátu a Slovenského štátu 1939 - 45

IV. 28. Výstavy známok v Československu
29. Známková tvorba 1945-53-60
30. Námetová filatelia, motívová filatelia, príprava výstavky
31. Známková tvorba 1960-1992

V. 32. Slovenské známky a celiny od r. 1993
33. Filatelistická olympiáda, krajské kolo
34. Pohovor s uchádzačmi OOZ III.st.
35. Filatelistická výstavka

VI. 36. Zhodnotenie celoročnej práce, vyhodnotenie aktivity
37. Filatelistický výlet (výstava)


VII. Letný tábor mladých filatelistov

Opakovanie a preverovanie vedomostí - pravidelne na každej schôdzke, mesačne test s hodnotením aktivity, dochádzky a pod. v rámci celoročnej súťaže.
Na každej schôdzke využívať pomôcky - albumy, katalógy, zúbkomer a zaraďovať filatelistické hry, kvízy a zábavy .


LITERATÚRA


Vladimír Jůva: Úvod do pedagogiky, SPN Praha, 1984
Ján Velikanič: Výskumné metódy v pedagogike a pedagogicko-psychologická
diagnostika, UK Bratislava, 1970
Ján Velikanič a kol.: Pedagogika, SPN Bratislava, 1978
Kolektív: Vojenská pedagogika, NV Praha, 1975
Josef Šolc: Filatelista, Smena, Bratislava, 1985
Peter Sekanina: Filatelista - pre žiakov 3. - 8. ročníka ZŠ, Smena, Bratislava 1984
Dana Kollárová: Hra - tvorivá dramatika - škola. In: Informačný bulletin prakticko-
odborného seminára Tvorivá dramatika vo výchovno -
vzdelávacom procese, vydaným Školskou správou v Trnave, 1996
Jitka Fenclová: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky,SPN Praha, 1984
a iné (časopisy, zborníky, state, spravodajcovia).

Pedagogika v práci vedúceho krúžku mladých filatelistov VIII.


Autor: Ján Mička | 19. 12. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223