Pedagogika v práci vedúceho krúžku mladých filatelistov VII.

Rozvíjanie pozitívnych vlastností filateliou.

Nemožno postaviť hierarchicky pred vedúceho KMF vlastnosti, ktoré a v akom poradí sa v práci krúžku budú rozvíjať. Ich zaradenie v tejto kapitole je iba ilustratívne, preto v činnosti rôznych KMF môžu mať rozličnú podobu a iný význam s inou úrovňou dôležitosti.

Domnievam sa, že na jednom z prvých miest, ktoré filatelia rozvíja, bude rozvoj estetického vnímania a estetickej tvorivosti. Estetické prvky sú v popredí nášho koníčka, súvisia napr. s vnímaním vydávaných poštových známok, so všeobecne prijatými zásadami tvorby mládežníckych exponátov a úpravy zbierok, pritom však nie sú záväznou schémou, ktorá by viedla k šablónovitosti. O tom sa možno presvedčiť na akejkoľvek výstave pri prehliadke vystavených exponátov, kde vidno rozličné usporiadanie materiálu na albumových listoch, rozličné postupy pri tvorbe exponátov, rôzne druhy popisov textu a pod.

Prijaté zásady však neobmedzujú tvorivú iniciatívu detí, ktorú im ponechávame pri voľbe spracovávanej témy, pri voľnom výbere použitého filatelistického materiálu, kde vedúci zasahuje až vtedy, keď je výber nefunkčný alebo nesprávny.

Filatelia prispieva na jednej strane k zvýšeniu odborných znalostí mladého človeka a ku skvalitneniu úrovne všeobecne - odborných vedomostí a rozvíjaniu tých poznatkov, ktoré žiaci získali v škole. To sa týka takmer všetkých vyučovacích predmetov, pokiaľ sa stotožňujú s predmetom zbierania: napr. zemepis a dejepis, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda s prírodopisom, hudobná výchova aj telesná výchova a pod.

Práca v KMF poskytuje dosť príkladov pôsobenia vedúceho krúžku na emocionálnu sféru detskej osobnosti - na čestnosť, pravdivosť, prežívanie radosti a úspechu a iné.

Veľký význam má vôľa, schopnosť riadiť a usmerňovať svoje správanie a konanie, prekonávať prekážky. Veď koľko námahy dá mladému filatelistovi niekoľkonásobné prepracovanie albumového listu v exponáte alebo rozšírenie exponátu pri prechode do vyššej kategórie, úprav exponátu pri získaní nového materiálu. Koľko trpezlivosti vynaloží mladý filatelista, než konečne získa vhodnú chýbajúcu známku do série alebo do svojho exponátu! Takáto húževnatosť a vytrvalosť v práci, ktoré dieťa získa vo filatelii, sa iste uplatnia aj v bežnom živote.

Pracovitosť, koordinácia činností a dobre organizovaná práca sú nemysliteľné najmä u starších členov KMF. Mladý filatelista sa pri práci nezaobíde bez poriadkumilovnosti. Zvyšovanie náročnosti, rozsahu zberateľskej činnosti si vyžaduje udržovať v poriadku, v čistote a s prehľadom všetky pomôcky mladého filatelistu, ako sú písacie a rysovacie potreby, lupu a zúbkomer, zásobníky so známkami, FDC a ostatné celistvosti. Tu sa v praxi prejaví rozumná miera potreby organizovanosti práce nielen vedúceho KMF ale aj jeho členov.

Nielen ako zaujímavé, ale aj ako dôležité (napr. pre dokumentáciu vlastnej činnosti alebo mládežníckej aktivite v rámci ZSF), sa môže javiť rozvíjanie vlastných tradícií krúžku, ktoré slúži ako významný zdroj motivovania jeho členov. Prehliadka vydaných materiálov, fotografií, listovanie v kronike krúžku, poukázanie na to, čo dosiahli členovia pred nami, na akých výstavách sa zúčastnili, koľko mládežníckych exponátov vytvorili a s akými výsledkami, to môže byť stimulom pre mnohých, ktorí práve s prácou v krúžku začínajú.

Príprava vedúceho na schôdzku KMF.

Vo výchovnej a vzdelávacej činnosti vedúceho krúžku je dôležitá jeho príprava na schôdzku. Bez prípravy, a to dôkladnej, nemôže rátať s úspechom v práci. Všeobecná príprava vedúceho krúžku mladých filatelistov v sebe zahŕňa predovšetkým štúdium a znalosť základných zväzových dokumentov, ako sú Stanovy ZSF, Organizačný poriadok ZSF, Výstavný poriadok a odborové poriadky pre tvorbu a hodnotenie exponátov, osobitne mládeže. Žiada sa predovšetkým znalosť tých ustanovení, ktoré sa týkajú mládeže.

Základné dokumenty, spolu so znalosťou teoretických aj praktických poznatkov pri organizovaní záujmovej činnosti, tvoria sumu odbornej prípravy.

Bezprostredná príprava vedúceho KMF na schôdzku závisí od obsahu námetu konkrétnej hodiny a náplne plánovanej schôdzky krúžku. Pri nej si vedúci KMF ujasní tému, ktorú chce v krúžku prebrať, stanoví si vyučovacie metódy, organizáciu práce a časový rozvrh, ktorý chce jednotlivým zložkám prisúdiť.

Dôležitú úlohu má aj materiálne zabezpečenie práce. Vedúci často zlyhá so svojím úmyslom, aj keď je dobre teoreticky pripravený, avšak nemá vhodné názorné pomôcky, alebo keď si ich včas nezabezpečí.

Keďže vedúci KMF je dobrovoľným výchovným pracovníkom a spravidla nie je profesionálom (a to ani pedagógom, ale ani filatelistom), nik od neho nemôže žiadať dôkladnú písomnú prípravu, na ktorú ostatne spravidla ani nemá čas. Okrem toho je vedúci KMF často aj funkcionárom klubu alebo v ZSF s ďalšími povinnosťami. Odporúča sa však v každom prípade pripraviť sa aspoň formou osnovy, podobnej bodovému scenáru činnosti, pretože zabúdanie je normálna ľudská vlastnosť a teda oprieť sa o písomné poznámky nikomu neuškodí.

V takejto písomnej príprave si môže vedúci KMF vyznačiť predovšetkým tému, ktorú bude s deťmi preberať a cieľ, ktorý chce splniť, čomu chce deti naučiť. Napíše si zvolenú metódu a nezabudne na pomôcky, ktoré chce pri tom použiť.

Ďalej si môže vyznačiť štruktúru hodiny s prípadnými časmi ( v minútach alebo v reálnom čase), formy opakovania, utvrdenia a preverovania jednotlivých tém alebo častí hodiny. Na záver si poznačí prípadné uloženie úloh na “doma” ako samostatnú prácu detí.

Dobré je uviesť jednu poznámku: robte si záznamy o tom, ktorému z detí ste čo a kedy požičali, prípadne kedy ste sa dohodli na vrátení. Prax je taká, že váš katalóg sa nemusí vrátiť sám od seba, že často budete musieť požiadať o pomoc pri vrátení vecí spolužiakov alebo učiteľa školy. A keďže obmena detí v krúžku počas školského roka môže byť dosť veľká, razom by ste sa mohli ocitnúť bez svojho podporného materiálu, ktorý vám môže poslúžiť aj v ďalších rokoch.

Ostatné časti v písomnej príprave ponechávame na samotnom vedúcom. Platí totiž: potrebné je napísať si to, čo každému osobne vyhovuje, čo je nutné pre vedúceho podľa vlastnej úvahy a presvedčenia, čo jemu pomôže v prvom rade.

Je preto pochopiteľné, že skúsený vedúci, ktorý postupuje rutinovane, má prípravu stručnejšiu, a neskúsený vedúci, ktorý s prácou s mladými začína, si ju robí podrobnejšie. A opäť uvediem, že ani tu niet jednotného receptu, pretože nakoniec bude dôležitý výsledok a predchádzajúce riadky k tomu môžu, ale nakoniec ani nemusia prispieť. To závisí od každého z nás individuálne.

Autor: Ján Mička | 31. 10. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223