Pedagogika v práci vedúceho krúžku mladých filatelistov IV.

Pedagogická diagnostika.

Diagnostikovanie pedagogického procesu sa robí aj testami. Na rozdiel od ústneho skúšania a preverovania sa tak deje písomne. Test je teda písomná skúška. Spravidla ide o vhodne zostavený súbor otázok alebo úloh, na ktoré má skúšaný reagovať najčastejšie formou odpovedí, a to buď doplnením správnej odpovede na príslušné miesto, alebo určením správnej odpovede výberom z viacerých alternatív. Medzi možnosťami odpovedí býva najčastejšie jedna alebo môže byť aj viac možných odpovedí. V písomnej skúške často nájdeme zaradené aj úlohy, ktoré preverujú praktické zručnosti detí, napr. meranie perforácie známok, hľadanie známky v katalógu podľa jej katalógového čísla, roku vydania známky a pod. V takomto prípade musia skúšaní dostať pomôcky na vykonanie úlohy.

Testy by mali byť primerané veku členov KMF. Testy sú spravidla orientačné (nimi si vedúci KMF overuje úroveň poznatkov detí a účinnosť použitých metód). Hodnotiace testy sa vlastne používajú na súťažiach detí, kde celková úroveň znalostí sa meria dosiahnutým počtom bodov. Takéto testy sú napr. vo filatelistickej olympiáde.

Najjednoduchšie sú testy kladu a záporu: odpovedá sa iba formou áno - nie, napr.: Je aerogram celina? áno - nie, Má kupón výplatnú hodnotu? áno - nie , Je celistvosťou každá celina? áno - nie, a tak podobne.

Niektoré testy slúžia na overenie vlastných znalostí, alebo pre zábavu. Nájdeme ich vo filatelistických časopisoch (v Mladom filatelistovi boli uverejňované pod názvom Poznaj sám seba !, v oddychovom kútiku Nitrafily ich písala Lucia a pod.) Časť otázok sa venuje základným definíciám, napr. Čo je poštová známka?, Čo je poštový hárček?, Čo udáva rozmer zúbkovania? atď. Preverovanie vedomostí môže byť priebežné, na každej schôdzke KMF, napr. nenúteným individuálnym rozhovorom s deťmi. („Tak, o čom sme minule hovorili?) Priebežné preverovanie môže byť v každej fáze činnosti KMF, pravda po absolvovaní toho, čo sme chceli ako učivo, tému prebrať. (Filatelistické vedomosti a odborné zručnosti detí môžeme zisťovať aj na rôznych podujatiach ako napr. na výstavách, na filatelistickej olympiáde, na kongresoch mladých filatelistov a pod., kde deti aplikujú získané poznatky v praxi.)

O štruktúre pedagogického procesu.

Štruktúra pedagogického procesu má dvojaký charakter: prípravu člena krúžku -jednotlivca a celého kolektívu, KMF ako celku. Je to napríklad v individuálnej starostlivosti pri príprave na krúžkové alebo krajské kolo súťaže filatelistická olympiáda, pri pomoci na tvorbe exponátu mladého filatelistu, pri jeho príprave na výstavu. Rozdielnosť v príprave jednotlivca a celej skupiny je zrejmá. Záleží od stupňa vyspelosti mladého filatelistu, i od zloženia krúžku, pretože jednotlivé KMF sú veľmi rôznorodé. Je v nich napr. rozdielny pomer počtu chlapcov a dievčat, ktorý sa nakoniec výrazne líši aj vekom, pričom najmladší majú 7 - 8 rokov, a najstarší obyčajne okolo 15, málo býva starších, okolo 18 rokov. A čo je najpravdepodobnejšie, v krúžku bude vždy veľa začiatočníkov a menej dlhoročných členov, čo núti vedúcich často pracovať metódou “stále a znovu od začiatku”.

Preto je výchovný proces v KMF zložitý dynamický jav, v ktorom vedúci musí (a aj spravidla chce) riešiť konkrétne úlohy, stanovené alebo odporúčané Zväzom slovenských filatelistov, jeho komisiou mládeže, klubom filatelistov a pod. Niektoré ciele si stanoví sám, napr. podľa požiadaviek a želaní rodičov detí, navštevujúcich KMF, podľa osobných ambícií, čo chce s deťmi dosiahnuť, s akou úrovňou práce a náplne krúžku sa uspokojí.

Sústava vedomostí, zručností a návykov, ktoré si má člen KMF osvojiť, vystupuje vo forme teoretických pojmov a pravidiel. Teoretickými pojmami sú napr. perforácia známok, katalóg, exponát, priesvitka, typ známky, platňová chyba, dosková značka, oceľotlač atď. Pravidlá sú napr. v podobe kategórií filatelistickej olympiády, zaradenia MF do príslušných vekových skupín na výstavách, rozsahu exponátov a príslušného počtu albumových listov, hodnotenia mládežníckych exponátov a pod. Pravidlami sú aj základné dokumenty, napr. Stanovy ZSF, Výstavný poriadok, poštové tarify a pod.

Vedomosti, zručnosti a návyky nemajú mať iba teoretickú povahu. Musia byť v súlade s praxou, v jednote s ňou a v praxi ich treba uplatňovať. Napr. teoretické zásady tvorby exponátu treba dodržať pri jeho zhotovovaní, treba dodržiavať odporúčané zásady, ako sú napr.: dbať na jednotnú úpravu listov a popisu, nepoužívať na jednom liste v exponáte mladého filatelistu použité známky s nepoužitými, nerobiť výstrižky z celín, neprekrývať časti FDC iným filatelistickým materiálom, nepoužívať v exponáte suveníry, pohľadnice (ich obrazovú časť) a pod.

Súčasťou práce v KMF je aj nácvik niektorých činností deťmi. Napríklad pri preberaní témy o perforácii známok a jej jednotlivých druhoch sa nezaobídeme bez zúbkomeru a teda aj praktického merania rozmerov zúbkovania. Nestačí iba nadiktovať a zapísať definíciu rozmeru zúbkovania známok. Podobne musí vedúci precvičovať prácu s filatelistickou nálepkou, podkladaním známok čiernym papierom, rysovať rámiky, strihať havidky a pod. Niektoré z týchto činností sa dajú nahradiť prácou na PC.

Aby boli takéto cvičenia, alebo časti hodín efektívne, je potrebné mať primerané materiálne vybavenie ( pravítka, nožnice, katalógy známok, albumové listy, havidky, zúbkomery), ktoré si donesú členovia krúžku alebo ich obstará podľa možností vedúci.

Ešte prednedávnom bolo vrcholom používanej techniky v KMF písanie na stroji alebo sledovanie televízie. Ani použitie zúbkomera u väčšiny zberateľov, ktorí sa uspokoja iba so základom zbierky, nie je bežné. Dnes už môžeme vidieť v exponátoch mladých filatelistov, že píšu texty na osobných počítačoch. Tento trend bude ďalej pokračovať. ( V zahraničí je už na výstavách zriadená trieda filatelistickej literatúry, v ktorej sú exponáty - počítačové programy so zameraním na filateliu ), katalógy známok sú na CD, disketách a pod. Z toho dôvodu treba činnosť v KMF obohacovať aj o tieto nové prvky a prostriedky. Do práce KMF je potrebné zavádzať aj nové progresívne formy a metódy činnosti. Ako vidno z ponukových katalógov niektorých firiem, možno už využívať nielen UV lampy, mikroskopy, perfometre, ale aj premietať vhodné dostupné filmy, na videokazetách sú medailóny našich tvorcov známok (napr. Martina Činovského), na videu si možno pozrieť otvorenie filatelistickej výstavy, reportáž z uvedenia niektorej novej slovenskej známky, z osláv Dňa poštovej známky a pod. Blízkou, niekde už reálnou perspektívou sú počítače, internet a e-mailová pošta.

Takéto technické prostriedky viac priblížia preberanú látku, teoretický výklad spestria obrazom a zvukom, oživia suché slovo prednášateľa. Učivo v krúžku (naše témy tak predsa možno označiť) sa tak stane zrozumiteľnejšie, filatelia príťažlivejšia.

Podobne možno využiť niektoré filatelistické hry a kvízy, napr. filatelistické koleso šťastia, filatelistickú športku, PEXESO, modifikovaný „Milionár“ a pod.

K zvýšeniu metodickej úrovne vedúcich prispieva aj vzájomná výmena skúseností. Organizujú ju viaceré komisie ZSF aj odborné spoločnosti. Výmena poznatkov medzi vedúcimi môže byť osobná, na aktívoch vedúcich KMF v regiónoch, alebo písomná, na základe individuálnych požiadaviek vedúcich. A s tým súvisí aj publikovanie vlastných skúseností z práce úspešných vedúcich krúžkov v odborných časopisoch alebo v zborníkoch.

Niektoré rysy psychickej štruktúry členov KMF.

Členmi KMF sú najmä žiaci, navštevujúci základnú školu, t.j. vo veku do 15 rokov, alebo navštevujúci prvé roky stredných škôl. Vo veľmi malej miere sú členovia krúžkov z učilíšť alebo z osobitných škôl, pritom by stálo za pokus organizovanie krúžkov aj v týchto zariadeniach, napr. aj v špeciálnych zariadeniach, kde sú deti pre chorobu na lôžkach.

Deti a mládež v tomto veku majú dostatok energie, ktorý vybíjajú v množstve hier, záľub a pri realizácii najrozličnejších záujmov. Tieto záujmy trvajú niekedy veľmi krátko, pretože pozornosť detí sa prenesie na iný predmet.

Pre vedúceho KMF je preto dôležité konať tak, aby udržal aktivitu členov krúžku na tom predmete záujmu, ktorý si zvolili, teda na filateliu. Činnosť KMF je spoločenskou aktivitou. Aktivita detí je od počiatku ovplyvnená ich výberovou činnosťou. Ďalej sa bude viesť, usmerňovať a rozvíjať pod vedením vedúceho KMF v súlade s jeho vlastnými predstavami, možnosťami a zámermi členov, ale aj KF, komisie mládeže alebo zväzu.

V prvom rade je prejavom aktivity pravidelná dochádzka do krúžku a aktívny podiel na podujatiach, ktoré KMF prostredníctvom svojho vedúceho organizuje. K ďalším prejavom aktivity bude patriť účasť detí na podujatiach materského klubu filatelistov, medzi ktoré patria výmenné schôdzky - burzy známok, akcie s príležitostnými poštovými pečiatkami, návšteva výstav, oslavy Dňa slovenskej poštovej známky, uvedenia nových známok Slovenskej pošty, filatelistické zájazdy a výlety a pod. Málo využívané je vytváranie vlastných tradícií, napr. výročia založenia klubu, jubileum KMF a pod.

Medzi najhodnotnejšie prejavy aktivity patrí aj zapojenie sa do filatelistickej olympiády, ktorú každoročne organizuje ZSF so zameraním na významnú štátnu, spoločenskú, kultúrnu alebo športovú udalosť, alebo pri konaní významného podujatia. Nepochybne je prejavom aktivity KMF tvorba exponátov a účasť jeho členov na filatelistických výstavách doma alebo v zahraničí. Doplnkovými prejavmi aktivity sú výtvarné a literárne súťaže, ktoré organizujú rôzne organizácie a inštitúcie so zameraním na detské návrhy poštových známok a iné témy. Často pri nich spolupracuje Slovenská pošta, Technická ústredňa pôšt, základné umelecké školy atď. Niektoré z nich (napr. v Detve, alebo organizované Kalokagatiou

- CVČ v Trnave, DOMINO CVČ Nitra, Košice) majú už vybudovanú tradíciu a dobrú úroveň. Niektoré návrhy Slovenská pošta využila aj na vydanie poštovej známky alebo celiny. Týchto súťaží sa zúčastňujú deti z mnohých KMF na Slovensku . Nedostatkom však býva spravidla slabá informovanosť o výsledkoch.

Pedagogika v práci vedúceho krúžku mladých filatelistov IV.

Zaujímavá býva aj literárna súťaž, každoročne vyhlasovaná Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie (UPU). Jej víťazi sú odmeňovaní na medzinárodnej a celoštátnej úrovni. Informovanosť o tomto podujatí býva rôzna.

Charakteristickou črtou mladého človeka je aj záujem o všetko nové a rýchle vzplanutie pre niečo príťažlivé a zaujímavé. S tým súvisí pochopiteľne aj možná zmena orientácie z poštových známok na iný zberateľský odbor. Zmysel pre nové uplatňuje vedúci informáciami o novinkách zo sveta známok, novými trendami vo filatelii, napr. zbieranie známkových krajín, u nás aj zbieranie analogových pohľadníc, s niektorými zmenami tradičného poňatia exponátov, zmena estetických požiadaviek pri úprave albumového listu, zavedenie nových tried na výstavách, ako sú jednorámové exponáty, otvorená trieda (OPEN Class) a pod.

Typickým rysom mládeže v tomto období je aj sklon k priateľstvu. Ten treba v krúžkoch využiť pomocou pri vzájomnej výmene známok a ostatného materiálu. Členov KMF spája spoločný záujem a vzájomné porozumenie. To sa prejavuje pri ukážkach zbierok, pri niektorých zložitejších a náročných činnostiach pre začiatočníkov (napr. rysovanie, strihanie havidiek), kde je potrebná pomoc starších a skúsenejších členov. Usmerňujúcu úlohu tu samozrejme zohráva vedúci KMF.

Autor: Ján Mička | 7. 6. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223