O nejstarší filatelistické literatuře (5)

V 5. a současně posledním díle našeho seriálu si budeme povídat o nejstarší specializované literatuře ve francouzském, německém a anglickém jazyce.

Chtěl bych hned v úvodu upozornit mladé filatelisty, že i mezi zkušenými filatelisty je dost zakořeněný názor, že teprve v současné době vychází opravdu kvalitní specializovaná literatura a že kdysi vydávaná specializovaná literatura nedosahovala kvalit dnešní. Tento názor je minimálně diskutabilní. Je sice pravda, že vychází řada specializovaných titulů, jež řeší problematiku, která v minulosti nebyla publikována, a tudíž tyto nové poznatky jsou obohacením filatelie jako takové, ale je také pravdou, že řada poznatků kdysi zcela běžných se postupně zapomíná, vytrácí se zcela nenápadně z odborných publikací nebo je z důvodu malého dochování se kdysi vyšlých titulů v nízkých nákladech již těžce dohledatelná anebo je dokonce nenávratně ztracena. Nemluvě o tom, že zkušení filatelisté často své poznatky vůbec nepublikovali, koneckonců podobně je tomu i dnes. Axiom o zapomínání poznatků neplatí jenom pro filatelii, platí např. pro celou řemeslnou a uměleckou výrobu, léčitelství.

V našem přehledu nebudu příliš uvádět specializovanou literaturu k dílčím filatelistickým státům (obdobně jako jsem v 3. dílu neuváděl katalogy dílčích zemí). Důvody jsou dva: jednak náš seriál bez tohoto omezení by se neúnosně rozrostl, jednak dnes začínají vycházet ve velkém tzv. specializované katalogy jednotlivých zemí – běžným katalogům zemí říkáme generální nebo všeobecné –, které kvalitou ve většině případů předčí starší specializované katalogy. Proto se spíš soustředím na ukázky zajímavé specializace. Specializací zde nerozumím komerční specializaci, v níž se za specializaci – obvykle z důvodu neschopnosti nabídnout sběratelům zajímavé a kvalitní zboží – vydávají běžné výrobní vady známek (chybějící perforace; různé bezvýznamné tečky, čárky; rozmazané barvy; přeložky, posuny přetisků apod.).

Jako tradičně začneme literaturou vydanou ve francouzském jazyce. To, že lakomí chytrolínci a jejich falza nejsou jenom rysem naší doby, ilustruje titul De la Falsification des Timbres-Poste od J. B. Moensa, vydaný v Bruselu v roce 1862. V roce 1863, vychází již v 2. vydání v Marennes od H. Boyera Historie du Timbre-Poste et en particulier du Timbre Français. V roce 1867 druhé vydání Essai sur les Filigranes od Dr. Magnuse. V roce 1874 v Paříži Monographie des Timbres Fiscaux Mobiles de la France. V roce 1875 vydává v Bruselu Samuel Koprowski Les Timbres-Postes Ruraux de Russie (Zemstva). Taktéž v Bruselu vydává C. H. Coster v roce 1885 Les Postes Privées des Etats-Unis d’Amerique.

Německy psaná specializovaná literatura je velmi bohatá a pestrá. Dokladem časné komercionalizace filatelie je Adreßbuch europäischer Markenhändler od Chr. Manna vydaný v roce 1864 v Lipsku. Ani literatura o průsvitkách není objevem nové doby, dokladem je titul vydaný v Drážďanech v roce 1871 A. Moschkauem Die Wasserzeichen auf den Briefmarken. Tentýž nakladatel vydává v Lipsku v roce 1875 Handbuch für Essaissamler. Dr. P. Kloß vydává Verzeichnis und Beschreibung aller Postkarten v roce 1880. V několika dalších vydáních vyšel v roce 1887 poprvé vydaný Katalog sämtlicher bis 1887 herausgegeben deutschen Privatpostwertzeichen od A. E. Glasewalda. Zemstva lákaly od jejich prvopočátků, dokladem toho je i titul H. Lübkerta Handbuch aller Postwertzeichen der Ruralposten in Rußland vydaný v roce 1882 ve Vídni. A opět tituly pro producenty falz: Die Kantonal Marken und deren Fälschungen od A. de Reuterskiölda vydaný v roce 1890 v Mnichově a titul Das Schwarze Buch der Philatelie od P. Lietzowa z Lipska v roce 1879. Na přelomu století již se začaly objevovat i specializované tituly o razítkách, na ukázku opět alespoň dva tituly: Der Spezialsammler von Bayern nach Abstempelungen od A. Chelise, vydaný v Mnichově v roce 1900 a Die Abstempelungen der Marken Österreicher-Ungars und der Lombardei von 1850-1858 od Hanse Kropfa vydaný v Praze v roce 1898. Když už jsme zmínili Prahu tak ještě jeden titul odsud a dokonce i od stejného autora Die Postwertzeichen der Österr.-ungar. Monarchie, rok vydání je 1902. Die Aushülfsmarken von Tsingtau vydali bratří Senfové v Lipsku v roce 1903. K dějinám vyšel v Lipsku v roce 1879 titul velmi aktivního nakladatele A. Moschkaua Zur Geschichte der Philatelie. Pozoruhodným titulem je Leitfaden der Philatelie od A. Suppantschitsche vydaný taktéž v Lipsku v roce 1880.

To, že i základním učebnicím byla věnována značná pozornost, dokumentují např. tituly Lehrbuch der Philatelie od Dr. H. Brendicka z roku 1889 vydaný v Berlíně, Vadamecum des Philatelisten od G. Finka vydaný v Quackkenbrücku v roce 1889 a Praktischer Wegweiser durch das Reich der Philatelie od. K. Becka, vydaný v Berlíne v roce 1899.

Běžně vycházely i soupisy filatelistických časopisů a filatelistické literatury. Dokumentují to např. tituly: Katalog aller existierender Briefmarkenzeitungen od H. Mittelmanna, vydaný v Moravské Ostravě v roce 1889, Bibliographie der deutschen philatelistischen Literatur od A. Suppantschitsche z roku 1892, vydaný v Mnichově a Chronologische Tabelle der deutschen philatelistischen Literatur od H. Fraenkela z roku 1894, vydaný v Berlíně.

Filatelisté chtěli o sobě navzájem vědět. Tuhle skutečnost nám dokumentují hezky dva tituly: W. Bruder: Erstes philatelistisches Weltadreßbuch z roku 1896, vydaný ve Frankfurtu a W. Gießmann: Internationales Philatelistisches Adreßbuch z roku 1896, vydaný v Lipsku.

Pokud se jedná o starší literaturu psanou v anglickém jazyce není až tak pestrá jako v německém jazyce, ale určitě není nezajímavá. Na ukázku alespoň několik titulů: Thomas Dalston: How to detecd Forged stamps, Gateshead, 1865; Chas. H. Coster: The United States Local, New York, 1877; John K. Tiffany: The Philatelical Library, St. Louis, 1884; John K. Tiffany: History of the Postage Stamps of the United States of America, St. Louis, 1887; Martin Wears: The History of the Mulready Envelope, Ipswitch, 1886; H. L’Estrange Ewen: A History of Railway letter stamps, Londýn, 1901.

Pro získání podrobnějších informací (nejen) o starší filatelistické literatuře lze doporučit monografické dílo Carlricharda Brühla Geschichte der Philatelie. Titul vyšel ve dvou dílech v roce 1985 (I. díl) a 1986 (II. díl) v Hildesheimu a má celkem 1250 stran. Jeho cena se dnes v antikvariátech pohybuje kolem 200 €. V této monografii je např. vyobrazena i řada titulních listů zajímavých starších filatelistických publikací. Zcela zásadním fundamentálním dílem je dlouhodobě vydávaná 5 dílná monografie: Dr. Manfred Amrhein: Philatelic Literature. Zatím vyšly 4 díly (Volume I až IV). Volume IV se prodává za 142 €.

Seriál o nejstarší filatelistické literatuře tímto končí. Věřím, že alespoň několik z vás, mladých filatelistů, zaujal a přesvědčil , že i starší odborná filatelistická literatura k filatelii patří a hlavně, že skrze ní se lze dopátrat zajímavých poznatků. Přeji vám, aby se vám časem podařilo obohatit svou odbornou knihovnu některým z titulů uvedených v našem seriálu. Pokud se vám to povede, bude to stejný sběratelský úspěch jako obohacení sbírky vzácnou známkou či celistvostí. A pokud se jedná o mě, budu vám upřímně závidět. A nedivte se mi, držet v rukou starý filatelistický titul např. v krásném knižním provedení v zachovalém stavu je nejen sběratelským, ale i velikým estetickým zážitkem. A o tom filatelie především je.

O nejstarší filatelistické literatuře (5)

Text k obrázku:

Přebaly zatím jednoho z nejkomplexnějších monografických děl o historii filatelie z roku 1985 a 1986, Carlrichard Brühl: Geschichte der Philatelie.

Autor: Dušan Polanský | 20. 2. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223