Nová odborná literatura

Datum vydání: 7. 3. 2006


Specializovaný katalog známek ČR 1993 - 2005 vydavatelství Pěnkava

Katalóg známok a celín SLOVENSKO 1939 – 45; 1993 – 2005 ERVO Bratislava

Filatelie je víc než jen známky – M. Langhammer a Pofis 2005


I když mne nikdo o recenzi nepožádal, dovoluji se vyjádřit k novým publikacím očima specializovaného sběratele už proto, že jsem tak učinil u příležitosti vydání poslední příručky Pofis v minulém Zpravodaji. Bude alespoň hodnocení spravedlivé a čtenář získá názor jednoho posuzovatele. Pokusím se být objektivní, i když závěr si musí každý udělat sám.

Začnu publikací poslední, neboť se nejedná o katalog ani příručku v pravém slova smyslu. Autor sám do vínku této knížky napsal – „Úvod do filatelie pro mladé sběratele i pro začínající filatelisty pokročilejšího věku.“ Knížka je tedy určena všem zájemcům o filatelii, kteří chtějí vědět, jak na to. I když nejde o učebnici, která by vám zaručila návod, jak se stát úspěšným a slavným filatelistou, bude se hodit mít ji po ruce vždy, když si nebudete jisti co a jak. Tato knížka vám poskytne základní orientaci ve světě moderní filatelie.

Knížka je vytištěna na kvalitním křídovém papíru a obsahuje velké množství barevných ilustrací a fotografií, takže se řadí k publikacím encyklopedického charakteru. Myslím si, že se bude líbit jak mladším čtenářům, tak zkušeným filatelistům. Je psána heslovitě, takže lze čtení kdykoli přerušit a libovolně pokračovat. Je členěna do třinácti základních oddílů, jedním z nich je malý filatelistický slovníček, ve kterém naleznete odpověď na řadu termínů, se kterými se ve filatelii setkáte. Kdo tuto publikaci nekoupil jako vánoční dárek vhodný jak pro děti, tak dědečky, ať tak učiní co nejdříve, dokud je knížka na trhu. S knížkou získáte také pěknou příležitostnou dopisnici. Pro další rozvoj filatelie by určitě pomohlo, kdyby se tato knížka dostala do školních knihoven. Osobně přeji autorovi mnoho dalších kvalitních literárních počinů.Druhým posuzovaným titulem je publikace zahraniční, ale potřebná pro všechny sběratele slovenských známek u nás. Toto zdůrazňuji proto, že je mezi našimi sběrateli stále početná skupina, která se slovenským známkám věnuje a literatura je pro nás srozumitelná. Jiné zahraniční tituly bych se hodnotit neodvážil. Jedná se o druhé aktualizované vydání katalogu tohoto vydavatele. Jsou v něm známky i celiny a pamětní listy SP včetně některých neoficiálních pamětních listů. Katalog je jen velmi mírně specializovaný, což je škoda, jinak je velmi dobře graficky zpracovaný. V porovnání s katalogy, které byly v minulosti k dispozici v ČR, souhrnný katalog Pofis nebo katalog SR Pěnkava 1993 – 2000, obsahuje podstatně více informací, i když v řadě případů nesprávných, což je hlavně ostuda Slovenské pošty, která se na vydání katalogu podílela. Kdyby vydavatelé napříště přizvali také zástupce ZSF, věřím, že by byla řada nepřesností (perforace, TF, papíry,…) včas odstraněna. Ostatně je to výzva pro další aktualizované vydání. Tento katalog obsahuje trojjazyčný text, čímž se stává cennou pomůckou také zahraničním sběratelům, navíc srovnává číslování Pofisu s katalogy Michel a Scott, což značně usnadňuje cenové srovnání na zahraničních burzách a aukcích. I přes některé publikované nepřesnosti se stává tento katalog cenným pomocníkem sběratelům generální sbírky Slovenska a Slovenského štátu. Katalog je doplněný i o vyobrazení známek společných vydání, což postrádám u některých vydavatelů našich katalogů. Osobně jsem zvědavý na recenzi slovenských kolegů, jak budou tuto publikaci hodnotit. Jsem rád, že máme alespoň tuto. Srovnání by se dalo učinit také s Netto katalogy jednotlivých ročníků vydavatelství ZBERATEL‘ Bratislava. Mám ale k dispozici jen tři roky, tak se ke srovnání vrátím tehdy, poskytne-li mi Zberatel‘ chybějící materiál.Pro dnešek poslední hodnocenou publikací je Specializovaný katalog známek ČR – Pěnkava 2005. Tento vydavatel tak pokračuje ve své řadě katalogů „lichých roků“. Je to v současné době jediný srovnatelný katalog známek a celin ČR s katalogem Pofis, proto se pokusím o jejich srovnání. I když se v tiráži obou vydavatelů objevují stejná jména, což dokládá spolupráci a vzájemné doplňování obou autorských kolektivů, rozdíly v katalozích pozorujeme. Nejprve ale porovnám, co se na katalogu povedlo vylepšit od předposledního vydání 2003 (červeného).

Hned v úvodu sdělím, že tento katalog si zachovává stejnou tvář (mění se jen barva obálky, letopočet a příslušný motiv obrázku), zcela určitě by si publikace zasloužila rozšířit název o katalog celin, neboť je podrobně katalogizuje. Aktualizované vydání je doplněné o některé perforační odchylky a VV i u známek dřívějších emisí. Chybí mi zde alespoň odkaz na rozlišení aršíků A 177, A 246, PL 253 a PL 396, které již bylo provedeno a publikováno v našem Zpravodaji. Katalog také nereaguje na nové DV vzniklé v souvislosti s výměnou tiskových válců u některých emisí výplatních známek. V oddílu společných vydání známek sice došlo k rozšíření o starší vydání, ale chybí mi zde patřičné vyobrazení většiny zahraničních známek. Jejich obrázky by neměl být problém zajistit. Změnu také zaznamenala část s celinami. Nový katalog začal rozlišovat PT a PTR (zřejmě přizpůsobení Pofisu) a zcela vypustil CDV – PP „privátní“. Uspořené místo tak zaplnili nové informace za roky 2004 a 2005, rozsah katalogu tak zůstal na stejných 212 stranách. Zda byl důvodem vypuštění oddílu CDV-PP právě zmiňovaný rozsah je předmětem otázky na vydavatele. Závěrem lze říci, že oproti vydání 2003 došlo k mírnému zlepšení obsahu. Co mi jako specializovanému sběrateli v katalogu stále chybí, je upřesnění tiskových forem a rozšíření informací o použité papíry (obecná informace v úvodu je nedostačující).Řada sběratelů se stále nemůže rozhodnout, podle kterých katalogů má vlastně uspořádat svoji specializovanou sbírku. Již v některém z minulých článků jsem napsal, že nejhůře (co se zveřejněných informací týká), dopadl katalog vydavatelství Merkur-Revue z roku 2002. Dle ověřených zdrojů se toto vydavatelství prozatím k aktualizovanému vydání nechystá, proto zbývají k posouzení katalogy Pofis a Pěnkava. Nemá význam porovnávat vydání starší, neboť v obou byly zveřejněny nepřesnosti, které se postupně napravují. Nemíním hodnotit ani cenové záznamy, neboť toto je v plné kompetenci vydavatele a současně obchodníka. Jak na mne působí obě publikace (výše hodnocený katalog a Specializovaná příručka ČR Pofis 2005 – žlutá)? Obě jsou barevné a na kvalitním papíru, cenově srovnatelné, budu posuzovat tedy obsah. Použité zkratky jsou lépe umístěny a popsány v příručce Pofis. U katalogu Pěnkava chybí vysvětlení barevných okének u jednotlivých záznamů. Vlastní vyobrazení známek je rovnatelné, u Pofisu jsou větší detaily DV, což je lepší. Výhodnější je u Pofisu také barevné odlišení podtextu, což usnadňuje vyhledávání. Použité informace u jednotlivých záznamů jsou u Pofisu obsáhlejší (TF a papíry). Katalog Pěnkava neuvádí padělky ke škodě pošty. V katalogu Pěnkava také chybí některá vyobrazení DV a TV, což sběratelům ztěžuje orientaci, neboť nevědí, jak má vada vypadat. (Toto vidím jako technický problém použitého formátu uspořádání na stránce, kde u katalogu Pofis zbývá více nevyužitého místa na úkor potřebných informací.) Výčet DV – obě publikace by si zasloužily revizi, i když se obecně doporučuje, aby si každý sbíral, co chce. Sběratelé ale potřebují nějakou rukověť, a tou jsou především katalogy, proto by mělo dojít k revizi a sjednocení výčtu DV a VV. U některých známek vady zcela chybí, některé známky vykazují příliš velký počet (mnohdy bezvýznamných) vad, u některých emisí se autoři redakčních kolektivů neshodnou. Kdyby došlo ke sjednocení názorů, mohly by vycházet publikace v jednotné úpravě, oba vydavatelé by se střídavě podíleli obrok na nákladu, cenové záznamy se stejně budou řídit tržní cenou. V části známky u mne s převahou zvítězila příručka Pofis, ale zasloužila by si komplexní revizi zveřejněných DV za rok 2004. Také oddíl ZSL je co do výčtu informací úplnější u Pofisu, katalog Pěnkava zase navíc vyobrazuje i rozložené destičky sešitků. Oddíl analogických pohlednic je přehlednější u Pěnkavy, taktéž část dopisnic se mi jeví přehlednější v katalogu. Příručka Pofis navíc vyobrazuje suvenýry ČP k anketě o nejkrásnější známku roku a přidává informace o Apostech.Mám-li učinit nějaký závěr, autoři obou publikací mají co vylepšovat. Jako sběratel známek – specialista, dávám přednost specializované příručce Pofis i přes její nedostatky. Kdybych byl sběratelem celin, určitě bych dal přednost katalogu Pěnkava, i když vypustil část CDV-PP.

Přimlouvám se za to, aby se autoři kolektivů spojili a vytvořili tým, který vyprodukuje bezchybnou kvalitní publikaci, rozšíří o jazykové mutace, jako to udělalo vydavatelství ERVO na Slovensku, čímž se zvýší prestiž českých katalogů ve světě. Pokud bude vydána jednotná publikace, stačí pak vydávat jen doplňky a celý katalog třeba každé tři roky. Ceníky si každý obchodník upraví podle své situace v regionu, v katalogu by byly cenové záznamy jen orientační. Nedovedu si představit jak by to vypadalo, kdyby si katalogy začali vydávat všichni obchodníci se známkami. Také naše SSČSZ již od vydávání příruček upustila, neboť se obsah současně dostupné literatury podstatně zlepšil. Upřednostňujeme předávání výsledků našeho bádání stávajícím vydavatelům (i prostřednictvím našeho odborného Zpravodaje) a zaměřujeme se spíše na odborné publikace monografického typu. Mojí osobní vizí je spoluúčast SČF a jeho OS na vydávání katalogů a příruček, sjednocení do jednotného (třeba rozděleného na známky a celiny) kvalitního katalogu. Připouštím, že s mým hodnocením nemusí souhlasit každý, uvítám polemiku na toto téma.

Tento materiál jsem připravil pro Zpravodaje SSČSZ SČF a SSZ, jednání OSL a internetový portál Infofila.cz a jeho edici Pomfila s tím záměrem, abych po zveřejnění získal co nejvíce názorů na kvalitu současné odborné literatury.

Poznámka redakce: Katalogy a odbornou literatu lze zakoupit i na našem Eshopu. Filatelie je víc než jen známky naléznete zde. Katalog Pěnkava tady. Katalogy POFIS, MICHEL, PHILEX a mnoho dalších naleznete v této rubrice. Pokud uvítáte i CD katalogy doporučujeme edici World Philately k zakoupní zde. Příjemné nakupování. Redakce Infofila.cz.

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz