Nitrafila 2003

NITRAFILA 2003 - Medzinárodná filatelistická výstava

Medzinárodná filatelistická výstava NITRAFILA 2003 sa uskutoční pri príležitosti desiateho výročia vzniku Slovenskej republiky a desať rokov jej známkovej tvorby. Bude nadväzovať na celý rad významných výstav, ktoré sa v minulosti na Slovensku uskutočnili. Predstaví nielen desaťročnú známkovú tvorbu Slovenskej republiky, ale aj celú históriu poštovníctva na Slovensku. Výstava bude podujatím, ktoré priblíži slovenskej a medzinárodnej verejnosti súčastný stav filatelie a naznačí jej budúcnosť.

Budúcnosť filatelie záleží od počtu a kvality mladých filatelistov, ktorí túto záľubu pestujú a budú ju rozvíjať aj v tomto storočí. Naša spoločnosť má nepochybne záujem odpútať pozornosť mládež od negatívných trendov konzumnej spoločnosti. Filatelia má vo svojej podstate predpoklady k tejto činorodosti.. Zväz slovenských filatelistov sa podiela na tejto činnosti prostredníctvom krúžkov mladých filatelistov. Výstava priblíži verejnosti a najmä mládeži možnosti tejto ušľachtilej záľuby a prostredníctvom vybraných exponátov umožní rozšírenie zberateľov a členskej základne.

Medzinárodnej filatelistickej výstavy NITRAFILA 2003 sa zúčastnia svojími exponátmi členovia filatelistických zväzov organizovaní v medzinárodných filatelistických organizáciach FEPA a FIP, ale najmä filatelistické zväzy krajín V4 - Českej republiky (SČF), Maďarskej republiky (MABÉOSZ), Poľskej republiky (PFS) a Slovenskej republiky (ZSF). Budú tiež pozvaní vystavovatelia svojími exponátmi z Európy a zo zámoria o ktoré bude mať záujem organizačný výbor výstavy. Organizovaním sprievodných podujatí posilníme spoluprácu medzi krajinami V4 pri ich integrácii do európskych a svetových štruktúr.

Nitrafila  2003


I R E X

1.ORGANIZÁTOR

1.1.Zväz slovenských filatelistov
1.2.Slovenská pošta, š.p.
1.3.Mesto Nitra

2.MIESTO A DÁTUM KONANIA

2.1.Agrokomplex Nitra, Výstavná ulica 4, Nitra
2.2.Výstava sa uskutoční od 11. júna do 15. júna 2003

3.ZÁŠTITA

3.1.Záštitu nad výstavou prevzal prezident Slovenskej republky J. E. Rudolf Schuster

4.ÚČASTNÍCI

4.1.Vystavovatelia filatelistických zväzov krajín V4.
4.2.Pozvaní vystavovatelia z ostatných európskych a zámorských krajín organizovaných v FEPA a FIP.
4.3.Účasť v nesúťažných triedach s osobným pozvaním organizačného výboru výstavy.
4.4.Exponáty v súťažných triedach musia mať minimálne striebornú medailu na národnej úrovni.
4.5.Mládežnícke exponáty v súťažných triedach musia mať minimálne veľkú postriebrenú medailu na národnej úrovni.
4.6.Súťažné exponáty v otvorenej triede musia mať minimálne 50 % filatelistického materiálu.
4.7.Vystavovateľ musí byť vlastníkom exponátu a môže vystavovať iba pod vlastným menom.

5.PRIHLÁŠKY

5.1.Vystavovateľ je povinný postúpiť predbežnú prihlášku s úvodným listom priamo národnému komisárovi.
5.2.Prihláška musí byť vyplnená strojom alebo tlačeným písmom.
5.3.Prihlášky s úvodným listom v anglickom jazyku predstavujúci koncepciu exponátu musia byť doručené organizačnému výboru do 31. marca 2003.

6.AKCEPTÁCIA A VYROZUMENIE

6.1.Oznámenie o prijatí respektívne neprijatí exponátu zo strany organizačného výboru bude odosla- né národnému komisárovi do 15. apríla 2003.
6.2.Exponát bude definitívne prijatý vtedy ak organizačný výbor obdrží do 30. apríla 2003 výstavný poplatok.

7.VÝSTAVNÉ POPLATKY

7.1.Výstavné poplatky v súťažných triedach :
a/Filatelistické exponáty za jednu výstavnú plochu t.j. 16 listov je 10 Euro.
b/Trieda filatelistickej literatúry je 10 Euro za každý titul.
c/V otvorenej triede, triede mládežníckej filatelelie a jednorámových exponátov sa výstavné poplatky neplatia.
7.2.Výstavné poplatky sa nevracajú.

8.PRAVIDLÁ HODNOTENIA

8.1.Súťažná časť sa riadi Výstavnými pravidlami IREX, Generálnym výstavným poriadkom GREX, Všeobecnými pravidlami pre hodnotenie súťažných exponátov GREV a Špeciálnymi pravidlami pre hodnotenie exponátov SREV Medzinárodnej filatelistickej federácie /FIP/.
8.2.Exponáty v otvorenej triede budú hodnotené špeciálnou výstavnou porotou a budú platiť nasle- dujúce pravidlá hodnotenia:
a/Exponát nemusí mať kvalifikáciu z národnej výstavy pre medzinárodnú výstavu. Kvalitu exponátu potvrdí národný komisár.
b/Exponát musí byť usporiadaný tak, aby sa dal vystaviť na štandardných výstavných listoch /pozri bod 11.1 a 11.2./. Počet výstavných plôch je stanovených na dve.
c/Podmienkou účasti je zaslanie predbežnej prihlášky do 31.3.2003.
d/O prijatí exponátu rozhodne organizačný výbor výstavy.
8.3.Jednorámové exponáty vystavovateľov ZSF budú hodnotené špeciálnou výstavnou porotou a budú platiť nasledovné pravidlá hodnotenia :
a/Exponát musí byť usporiadaný tak, aby sa dal vystaviť na štandardných výstavných listoch.
b/Vystavovateľ podľa Pravidiel musí rátať s tým, že za ohodnotený exponát obdrží ocenenie, diplom podľa drahých kovov.
c/Kritéria a body :
názov - plán 9 - 6 bodov
spracovanie témy 10 - 8 bodov
filatelistický význam - štúdium 7 - 10 bodov
stav a vzácnosť materiálu 6 - 8 bodov
prezentácia - úprava 8 - 8 bodov
Prvý stĺpec bodov je pre námetové exponáty a druhý stĺpec bodov je pre nenámetové exponáty.
d/Ohodnotenie podľa dosiahnutých bodov :
20 - 26 bodov smaragd
27 - 33 bodov rubín
34 - 40 bodov diamant

9.EXPONÁTY


9.1.Exponáty musia byť správne zaradené do výstavných tried. Organizačný výbor si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť zaradenie. Definitívne zaradenie exponátu do súťažnej triedy je vyhradené výstavnej porote.
9.2.V prípade nevhodnosti obsahu exponátu si organizačný výbor vyhradzuje právo vylúčiť exponát z výstavy.
9.3.Každý akceptovaný exponát bude uvedený vo výstavnom katalógu podľa názvu uvedeného v prihláške.

10.VÝSTAVNÉ TRIEDY

A.Nesúťažné triedy: I. Oficiálna trieda - pozvané exponáty
II. Čestná trieda - exponáty poštových správ a múzeí
B.Súťažné triedy : III. Tradičná filatelia - národná trieda : exponáty Slovenska a Československa
teritoriálna trieda : exponáty ostatných štátov
IV. Námetová trieda
V. Trieda poštovej histórie
VI. Trieda poštových celín
VII. Trieda aerofilatelie
VIII. Trieda modernej filatelie
IX. Trieda filatelistickej literatúry
X. Trieda mládežníckej filatelie
XI. Otvorená trieda
XII. Trieda maximafilie
XIII. Jednorámové exponáty /len pre vystavovateľov ZSF/


11.ROZMERY VÝSTAVNÝCH PLÔCH - RÁMOV

11.1.Rozmery výstavných plôch sú 89 cm na šírku a 119 cm na výšku. Na výstavnej ploche je umiestnených 16 štandardných výstavných listov usporiadaných v 4 radoch po 4 listoch.
11.2.Albumové listy musia byť vzadu hore očíslované poradovým číslom a vložené do priehľad- ných albumových obalov. Albumové listy bez ochranné obalu nebudú vystavené ani hodno- tené.


12.PRÍJEM A NÁVRAT EXPONÁTOV

12.1.Exponáty doručené poštou, letecky alebo osobne musia byť doručené organizačnému výboru do 7. júna 2003. Výnimky sú možné len po dohode s organizačným výborom a týkajú sa expo- nátov doručených národnými komisármi alebo vystavateľmi.
12.2.Zahraničné exponáty zaslané poštou alebo prepravované osobne musia byť doprevádzané riad- ne vystaveným a vyplneným ATA karnetom v zmysle platných medzinárodných a slovens - kých colných predpisoch.
12.3.Výstavné obálky a tlačivá pre súpis exponátu budú zaslané vystavovateľom prostredníctvom národných komisárov.
12.4.Exponáty musia byť doručené vo výstavných obálkach a v prvej výstavnej ploche musí byť vyplnení inventárny súpis exponátu.
12.5.Náklady na doručenie exponátu poštou alebo lietadlom hradí vystavovateľ. Návrat exponátov poštou hradí organizačný výbor. Náklady za exponáty doručené národným komisárom hradí vysielajúci národný zväz.
12.6.Prebratie exponátov písomne potvrdí vystavovateľ alebo národný komisár.

13.MONTÁŽ A DEMONTÁŽ EXPONÁTOV

13.1.Montáž a demontáž exponátov uskutoční organizačný výbor spolu s národným komisárom.
13.2.Exponáty budú demontované najskôr dve hodiny po ukončení výstavy.


14.FILATELISTICKÁ LITERATÚRA

14.1.Exponáty v triede filatatelistická literatúra musia byť zaslané v dvoch exemplároch z každého titulu, zväzku alebo článku.
14.2.Exponáty musia byť organizačnému výboru doručené do 30. apríla 2003, aby sa mohlo usku- točniť ich predbežné posúdenie.
14.3.Exponáty v triede filatelistickej literatúry sa nevracajú vystavovateľovi.

15.POISTENIE A BEZPEČNOŤ

15.1.Exponáty zaslané poštou alebo lietadlom poisťuje vystavovateľ. Exponáty zaslané národným komisárom poisťuje vysielajúci národný zväz.
15.2.Organizačný výbor urobí všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti exponátu pokiaľ bude v jeho držbe.


16.COLNÉ VYBAVENIE

16.1.Organizačný výbor urobí všetky kroky, aby uľahčil a zjednodušil postup colného vybavenia exponátov, ktoré vstúpia do Slovenskej republiky.

17.CENY A HODNOTENIE

17.1.Exponáty v súťažných triedach bude hodnotiť výstavná porota zložená zo zástupcov nomino- vaných národných zväzov krajín V4.
17.2.Hodnotenie exponátov sa uskutoční podľa odborových smerníc FIP a v súľade so štatútom FEPA.
17.3.Výstavná porota udeľuje exponátom jednotnú medailu a diplomy rozlíšia jednotlivé stupne medailí podľa FIP predpisov : diplom na zlatú medailu
diplom na veľkú pozlátenú medailu
diplom na pozlátenú medailu
diplom na veľkú striebornú medailu
diplom na striebornú medailu
diplom na veľkú postriebrenú medailu
diplom na postriebrenú medailu
diplom na veľkú bronzovú medailu
diplom na bronzovú medailu
diplom o účasti
17.4.Výstavná porota môže exponátom , ktoré majú mimoriadnu filatelistickú hodnotu alebo sa vy- značujú mimoriadne zaujímavým spracovaním udeliť blahoželanie alebo vecnú cenu.


18.DODATOČNÉ USTANOVENIE

18.1.Organizátori ani ich zamestnanci, členovia organizačného výboru ani jeho spolupracovníci, členovia výstavnej poroty a dobrovoľný pracovníci nezodpovedajú za škody , straty a ďalšie ujmy na exponátoch či majetku. Pokiaľ by sa taký prípad vyskytol, bude sa riešiť podľa platných zákonov SR.
18.2.Organizačný výbor výstavy si vyhradzuje právo urobiť prípadné zmeny a doplnky tohto výstavného poriadku po konzultácii s generálnym komisárom výstavy.


19.ZÁVÄZKY

19.1.Vystavovateľ podpisom na prihláške potvrdzuje, že súhlasí s Výstavnými pravidlami pre Medzinárodnú filatelistickú výstavu NITRAFILA 2003.


20.NÁRODNÍ KOMISÁRI

20.1.Organizačný výbor Medzinárodnej filatelistickej výstavy NITRAFILA 2003 bude posudzovať činnosť národných komisárov podľa ustanovení článkov 28, 29, 30 Generálneho výstavného poriadku - GREX.


21.ADRESY

21.1.Organizačný výbor :
NITRAFILA 2003
Medzinárodná filatelistická výstava
P.O. BOX 1E
949 01 NITRA 1 , Slovenská republika
Tel.:++421 37 6530400
Fax : ++421 37 6530 379
M ++421 903 724 070
e-mail: narsik@plastika.sk


21.2.Národní komisári : MVDr.Václav Svoboda
Vršovců 21
430 01 CHOMUTOV, Česká republika
Tel.: ++420 42 474620053
M ++420 606 205105


Poznámka redakce: aktuální informace naleznete na www.nitrafila.sk


Autor: Redakce | 25. 5. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář