Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - František Kysela I.

Datum vydání: 1. 2. 2023


František Kysela (nar.4.9.1881 - †20.2.1941) bol významným československým maliarom, grafikom, pedagógom, priemyselným a scénickym výtvarníkom (obr. 1.). Študoval v Prahe na Umeleckopriemyselnej škole a na Akadémií výtvarných umení, na ktorej sa stal v roku 1917 profesorom a neskôr aj rektorom. Bol všestranným výtvarníkom, v jeho dielach sa prelínajú štýly národného dekorativizmu, secesie a art deco. Venoval sa veľmi širokému spektru umenia od maľby, návrhu textílie, gobelínov, šperkov, mozaiky, plagátov, exlibris, diplomov až po návrhy poštových známok. [1] 


 Obr. 1. Fotografia Kyselu z roku 1920 [4]


 Asi najzaujímavejším jeho počinom pre nás filatelistov, bolo zapojenie sa do tzv. I. súťaže pre poštové známky novovzniknutej republiky. Táto súťaž sa konala 24.1.1919 v budove Ministerstva pôšt a telekomunikácií v Prahe. Porota z ôsmych zástupcov poštových úradníkov a filatelistov, na čele s Maxom Švabinským v tejto súťaži vyberala návrhy, ktoré boli doporučené a aj finančne ocenené. Na skene č.2. je krátky výňatok z článku Jaroslava Šulu o tejto súťaži a jej výsledkoch.


 Obr. 2. Informácia o súťaži z článku [2]


 Na obr. 3. sú zobrazené „ocenené a poctené“ návrhy autorov z užšieho výberu súťaže, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Poštovom múzeu v Prahe.


 Obr. 3. Výsledky I. súťaže - tlače nalepené na kartóne [3]


 Existujú aj spoločné sútlače návrhov z I. súťaže na jednom liste, ktoré boli realizované hĺbkotlačou. Na obr.4. sú na sútlači označené bielymi šípkami návrhy Františka Kyselu. Uvádza ich aj Monografia [5] v súvislosti so skúškou tlače 50 h Hradčan. S najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z tlačiarne Českej grafickej Únie v Prahe.


 Obr. 4. Hĺbkotlačová sútlač návrhov z I. súťaže


 Návrhy poštových známok Františka Kyselu boli v tejto súťaži veľmi úspešné. Dva návrhy boli poctené cenou (obr. 5.) a tri jeho návrhy boli dokonca doporučené k prevedeniu (obr. 6.). Medzi tie najzaujímavejšie, môžeme považovať predovšetkým víťazný návrh Pro našu vec (knieža Václav), taktiež návrhy Aby nás pán Boh miloval a Štyria junáci.


 Obr. 5. Porotou „cenou poctěno“ – I. cena a III. Cena  


 Obr. 6. Porotou „doporučené k provedení“


 Podľa informácie z článku Českého filatelistu č.2., I. súťaž nepriniesla návrhy, ktoré by plne a dokonalou formou vyjadrovali nového ducha republiky. Preto aj návrhy vtedajšieho profesora Akadémie výtvarných umení, nikdy neboli použité k návrhu oficiálnych poštových známok a ostali v pozabudnutí. Napriek tomu ich zaujímavé prevedenie a vysoká výtvarná hodnota, určite zaujmú filatelistov a špecializovaných zberateľov ČSR I aj v súčasnosti. Aj napriek uvedeným neúspešným návrhom poštových známok, František Kysela významne prispel československej známkovej tvorbe ako pedagóg. A to prostredníctvom svojich žiakov, medzi ktorých patrili Václav Fiala, Jaroslav a Cyril Boudové, Petr Dillinger a Karel Vik.


 Pre potešenie zberateľov pripájam tri čiernotlače jeho nezrealizovaných súťažných návrhov z roku 1919 (obr. 7.).  


 74c O4 – Knieža Václav – Pro naši věc 35a – Zemské znaky - Aby nás Pán Bůh miloval !


 74b O3 – Lipová ratolesť

Obr. 7. Čiernotlače súťažných návrhov [3]


 Nižšie uvedený článok v zahraničnej tlači opisuje tri nevydané návrhy vtedajších žiakov profesora Kyselu. [6]Tieto návrhy (obr. 8.) žiakov Umeleckopriemyselnej školy v Prahe pochádzajú z nižšie zobrazenej spoločnej sútlače.


  Obr. 8. Sútlač študentských návrhov


V ďalšom pokračovaní edície neprijatých návrhov československých známok sa budem venovať autorovi Aloisovi Mudruňkovi.  


Literatúra:

[1] František Kysela – Wikipedie (wikipedia.org)

[2] Ing.Jaroslav Šula, Porota o soutěži na nové známky republiky Československé, Český filatelista 2/1919, Praha, 1919

[3] Říha Martin, Kramář Ján, 100 let 435 autorů, Pofis 2018

[4] Taťána Součková, František Kysela a jeho smetanovská scénografie, Musicalia, 2012

[5] Kvasnička Z., Kubát F. a kol, Monografia československých známok, Díl I, Praha, 1968

[6] článok Circa Essays 1919 z časopisu Czechout č.4, Londýn, 2001

Autor: Miroslav Češelka

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz