Námětová filatelie XXIV.

Několik rad na závěr

Řadu měsíců jsme se setkávali na naší webové stránce INFOFILA s problematikou námětové filatelie. Závěrem bych rád udělal malé praktické shrnutí, které by mohlo být jednoduchým návodem na vytvoření tematického exponátu.

Každý si může sbírat co chce a jak chce. Každý si může uspořádat sbírku dle svého vkusu a možností. Může sbírat svůj oblíbený námět do libovolných zásobníků na známky, alb nebo albových listů, anebo si to vše ukládat do krabic, a tak různě. Pokud se však filatelista rozhodne pro předvedení své sbírky (správněji řečeno předvedení svého exponátu), musí respektovat daná pravidla Českého svazu filatelistů, které vycházejí z mezinárodních pravidel. Pravidla platné pro všechny vystavovatele zajišťují tak hodnotitelnost exponátů. Pokud se chceme filatelistické soutěže účastnit a obstát, je nutno daná pravidla respektovat. K tomu několik praktických poznámek:

Všeobecně:
Dobré téma objevíme relativně rychle, vychází z naší sběratelské vášně. První rozčleněnní nám pak bude nějaký čas trvat (týdny nebo i měsíce). Sestavení dobrého exponátu pak trvá ještě déle. A to nehovoříme o době dozrávání takového exponátu od výstavy k výstavě, pokud nemíníme ustrnout.
Pokud přistupujeme k celému projektu od samého začátku, tedy teprv jsme si zvolili nějaké nám blízké téma, pak si nejprve stanovíme hrubé členění takového exponátu (nebo i celé sbírky). Následuje doba sbírání a zařazování známek a dalšího filatelistického materiálu do sbírky (v této etapě nelze ještě s určitostí ríct, že tvoříme exponát). V určité etapě sbírání (která může být různě dlouhá), tedy ve fázi shromažďování známek a dalšího materiálu, dochází k podrobnějšímu rozčlenění plánu exponátu.
Před námi se otevírá prostor pro vytvoření exponátu – snad jako když malíř stojí před prázdným plátnem, ale již má námět a míchá barvy (těmi barvami jsou v našem případě známky a ostatní filatelistický materiál zvoleného námětu).

Volba témy a cíl:
Volíme téma, které zaujme, vyvolá zvědavost u pozorovatele (návštěvníka výstavy)
Sběratel by již měl mít jisté znalosti o tématu, aby nevstupoval na neznámou půdu
Na začátku je nutno položit si otázku: Lze téma filatelisticky vyjádřit?
Promysleme základní myšlenku, důležité souvislosti a pozadí tématu.
Nezvolme si příliš široké téma – široký záběr.
Buďme originální, ale ne za každou cenu.
Téma musí být přesně ohraničené, obsahově vyvážené, srozumitelné od začátku do konce, bez nevyváženého zabíhání do některých podrobností.
Myslete na to, že jste autorem díla, které má váš rukopis, odráží vaše tvůrčí přístupy. Nikdy však nezapomínejte na zásady tvorby tematického exponátu – na pravidla filatelistické soutěže.

Obstarání vhodného materiálu:
Počínaje výměnnými schůzkami klubů filatelistů, přes inzerci, aukce, filatelistické obchody až ke vzájemné výměně mezi příznivci stejného námětu
Nezbírejme vše, na co natrefíme. Sbírejme to, co se nám hodí do konceptu sbírky či exponátu. Stejný obrazový motiv přece nebudeme potřebovat na deseti různých poštovních známkách.

Nezapomínejme, že nejen poštovní známky, ale též známkové sešítky, poštovní razítka na celsitvostech i na výstřižcích, celistvosti, dopisy, aerogramy, maxikarty (analogické pohlednice), poštovní formuláře, služební pošta osvobozena od poštovného, FDC, atd., tedy materiály vydané pro poštovní účely, patří do tematického exponátu. Dokonce je žádoucí dosáhnout různorodost materiálu.
Při získávání známek a ostatního filatelistického materiálu nezapomínejme na jeho kvalitu. Nejvhodnější jsou známky nepoužité nebo s kruhovým razítkem, které nezakrývá motív známky, razítka dobře čitelné, materiál nepoškozený, atd.
Celistvosti mají mít správnou výši frankatury (poštovného)
Vyhýbejme se komerčním vydáním známek ze zemí, které nemají nic společného s námětem na vydaných známkách a dalším filatelistickém materiálu, rovněž pozor na soukromá vydání.
Do exponátu nepatří spolu celé série známek.
Tematická informace musí být srozumitelná ve spojení známkového i neznámkového materiálu s textem.
Vhodně použité vzácnější známky a materiál v exponátě se hodnotí.

Osvojit si základní znalosti:
Základní znalosti o zvoleném tématu jsou nevyhnutelné
Totéž platí o filatelistických znalostech
Oba okruhy znalostí lze získat jak z odborné, tak z filatelistické literatury, internetu, atd.
Čerpejte informace z námětových sekcí, pokud pro váš námět takové existují
Všímejte si na filatelistických výstavách, jak na to šli jiní, úspěšní vystavovatelé, ale „neopisujte“. Originalita se hodnotí.

Tvoříme exponát:
Název – titulní list: název musí dobře vystihovat obsah exponátu, nesnažme se volbou vzletného názvu dospět k názvu matoucímu - zavádějícímu
Plán exponátu má mít srozumitelné členění, kterého se pak držíme
Rozčlenění má být přehledné, mají to být de facto názvy jednotlivých kapitol vašeho filatelistického pojednání. Kapitoly si očíslujeme
Vyhýbejme se nenadálému odbočení od tématu, i když nás k tomu láká nějaký vzácný exemplář poštovní známky, celistovsti, razítka, apod.
Plynulost pojednání a logická návaznost kapitol činí z našeho exponátu ucelené dílo – ucelené pojednání o zvoleném tématu

Finalizace exponátu:
Osvědčilo se, když si sběratel seřadí filatelistický materiál podle nastíněného plánu exponátu do velkého zásobníku tak, jak jej později bude ukládat na albové listy
Exponát nutno umístit na albové listy předepsaného formátu
Počet listů je rovněž stanoven svazovými pravidly
Každý albový list má mít svůj nadpis, který koresponduje s plánem exponátu
Nezapomeňme si opatřit plastové obaly na jednotlivé listy exponátu
Dbejme na dobrou grafickou úpravu. Celkový dojem je nezanedbatelný. Dnes nám k tomu vydatně pomáhá výpočetní technika – PC.
Albové listy nepřeplňovat materiálem a textem. Stejně nedobře působí poloprázdné listy.
Tematický text nebrat na lehkou váhu, dodává exponátu srozumitelnost. V současnosti nám platná pravidla nabízí též možnost filatelistického komentáře (k této možnosti nutno velmi zodpovědně přistupovat, abychom nenapáchali víc škod než-li užitku)
Vhodné rozložení materiálu a textu na jednotlivých listech rozhoduje o clekovém dojmu a srozumitelnosti

Toto není úplný návod, jak na exponát Ke každé odrážce hledejte podrobné vysvětlení z různých zdrojů. Mnohé si je zapotřebí podstatně hlouběji ozřejmit a správně interpretovat.

Tak mnoho radosti z tvorby exponátu!

Autor: Jaroslav Tomandl | 13. 6. 2009

Komentáře

Záver? To snáď nie!

Práve naopak

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223