Na okraj VII. VZ ZSF

Hovorí sa "šťastná sedmička" a preto sa hodí posudzovať úspěšnosť nedávneho valného zhromaždenia aj z tohto pohľadu. Čo bolo šťastné? Voľba alebo rozhodnutie Rady ZSF, aby sa rokovanie uskutočnilo v Bratislave, v sídle nášho zväzu a zámer uskutočniť ho v priestoroch bratislavskej "hlavnej" pošty, dokumentujúc tak vzájomnú spoluprácu SP a ZSF. Komunikačná prístupnosť všetkým delegátom, možnosť ubytovania tých, čo prídu zďaleka, zaslanie prerokovávaných hlavných materiálov všetkým delegátom v predstihu, to predurčovalo úspěšnosť rokovania.

Samozrejme, vlastnému konaniu valného zhromaždenia predchádzali rokovania združení klubov filatelistov v Bratislave a v ostatných regiónoch Slovenska, z ktorých vzišli niektoré vcelku zaujímavé podnety, o ktorých mali delegáti rozhodovať. Teraz, keď je po tom, už možno poznamenať, že rušivý element s hlukom nezavinili organizátori zhromaždenia, aj ozvučenie s mikrofónom prišlo do sály málo neskôr, ako by sa delegátom patrilo.

Ale inak malo celé rokovanie solídny rámec a dobrý, kľudný priebeh. Nepochybne k tomu prispela tradične zodpovedná príprava materiálov a ich komentovanie tajomníkom ZSF p. Moravčíkom, aj vysvetlenie kľúčových, zásadných bodov rokovania predsedom ZSF doc. Ľ. Flochom. Za to všetko zrejme patrí poďakovanie aj predsedom združení (myslím si, že ich zhodnotenie čisto v regiónoch, námety na činnosť, obsah diskusií a potom vlastné spracovanie záznamov z regionálnych rokovaní, ako aj účasť na ich valných zhromaždeniach boli rozhodne lepšie ako pred minulým VI. VZ. Svoju činnosť vystihli aj predsedovia odborných komisií a z toho všetkého sa v príprave mohlo čerpať. Zodpovedné boli aj "kádrové" či vlastne personálne materiály s návrhmi na členov novej Rady ZSF, čo potom dokázala tajná voľba, ktorá po hlasovaní a sčítaní skončila prakticky 100% vyslovenou dôverou všetkým navrhovaným.

Vyslovím myšlienku, ktorej stav ale asi odzrkadľuje situáciu vo zväze, že aj novozvolený predseda a teda staronový predseda doc. Floch, by si skôr prial, keby sa rozhodovalo o jeho funkcii z viacerých kandidátov. Jeho voľbe (myslím aj jeho osobnému rozhodovaniu o kandidovaní predchádzalo veľa vnútorného boja aj diskusií, aj debát v Rade, s najbližšími vo vlastnej rodine, na pracovisku - lebo táto a každá funkcia vôbec prináša všade dosť komplikácií a veľa starostí.) Mnohí sme predsvedčení, že táto voľba a jej výsledok boli správnym riešením a prichodí nám p. Flochovi iba zablahoželať a želať si navzájom úspešnú spoluprácu a ďalšie úspechy pri riadení činnosti ZSF.

Diskusia na valnom zhromaždení bola vcelku bohatá, pokryla problematiku všetkých regiónov a oblastí, vrátane vystúpenia hostí, aj keď niektoré alebo najmenej jeden z príspevkov odznel trošku s nepochopením ostatných názorov diskutujúcich (vystúpenie zást. SP Ing. M. Kaducovej k príspevku MUDr. P. Osuského).

Kľučovým bodom bolo schvaľovanie úpravy členského príspevku aj keď bolo so všetkou vážnosťou včas avizované, vysvetlené a ekonomicky zdôvodnené, ešte pred konečným rozhodovaním, viacerí delegáti navrhovali iné varianty riešenia, a to až do samotného hlasovania. Ak prešla úprava tak, ako bolo navrhované, iba s nepatrnými zmenami pri študujúcej mládeži, tak to dokazuje, správnosť a nevyhnutelnosť zvýšenia členského príspevku, čo si delegáti uvedomovali, aj keď išlo o nepopulárne opatrenie.

Hodnotenie diskusných príspevkov a ich aspoň čiastočné publikovanie ponechávam na novozvolenom tajomníkovi Ing. Jantošovi, aby sa s nimi mohla oboznámiť ostatná členská základňa ZSF. Držím mu palce pri práci, aby v nich vystihol podstatu, pretože niektoré boli dosť rozsiahle. Príspevky pokryli celú škálu činnosti zväzu, nevyhli sa ani najviac aktuálnym problémom kvality slovenských známok a zmeny tlače z oceľotlače na ofset, spolupráci so SP, situácie mládeže aj dôchodcov, špecializovanému zbieraniu slovenských známok, činnostiam združení a práce v kluboch, práce niektorých odborných komisií a pod.

Účasť delegátov bola vysoká, škoda že chýbali 2 delegáti zo západoslovenského regiónu (pre zabezpečovanie podujatia v rovnakom čase ako VZ - prečo?) a preto škoda, že neboli včas zabezpečení náhradníci, právoplatne zvolení na rokovaní ZKF.

V porovnaní s predchádzajúcimi zhromaždeniami tentoraz chýbala príležitostná poštová pečiatka, ale jej prípadné používanie v hale pošty by narážalo aj tak na problémy, pretože by neostal čas na pečiatkovanie, lebo hluchých miest bolo málo - iba ak prerušenie kvôli nutnému obedu. Medzi delegátmi nebol žiaden zhon v súvislosti s ukončovaním rokovania, predčasných odchodov pred záverečným hlasovaním o uznesení. Pripravený časový program sa splnil aj pričinením diskutujúcich, ktorí plnili časové vymedzenie príspevkov od 5 minút, taktne naznačovanému predsedajúcim doc. J. Tekeľom, hádam okrem 1 - 2 príspevkov - odporúčam ich uverejnenie v Spravodajcovi ZSF. Niektoré by si zaslúžili zverejnenie v plnom znení (napr. príspevok Ing. M. Gereca alebo JUDr. Šablatúru).

VII. VZ teda skončilo. Delegáti, Rada ZSF, funkcionári klubov v spolupráci so všetkými členmi musia napľňať uznesenie činmi, hľadať cesty a nové možnosti k riešeniu akútnych problémov. Zastaviť pokles členstva, omladiť základňu, získavať mládež skvalitniť vystavovateľskú činnosť atď. Dôležitá je úloha hľadať nové cesty v ekonomickom zabezpečovaní podujatí, hľadaní zdrojov, príprave funkcionárskeho aktívu. Čo všetko vyžaduje mravčiu prácu, prekonávať bariéry nezáujmu, hľadať cesty k presvedčovaniu, odbúravať apatiu u mnohých zberateľov, predostrieť im nové možnosti zberateľstva, zvýšiť kvalitu zberateľstva. Nie je toho málo ani pre funkcionárov, ani pre radových členov. Prispeť môže však každý, kto má chuť, ochotu pracovať a pomôcť. Potom úspechy, ktoré boli, budú väčšie a problémy menšie.

Žiadne z podobných rokovaní nie je odbornou záležitosťou v zmysle prednášky či školenia, aby sme mohli o ňom hovoriť ako o prínose k obohateniu vedomostí a poznatkov, čo si ostatne ani za cieľ nekladie. Tu určité výnimky boli, veď delegáti nazreli z diskusných príspevkov takrečeno do kuchyne Slovenskej pošty a meniacich sa podmienok jej činnosti, do zmeny kompetencií MDPT SR pri vydávaní známok, do činnosti návrhovej aj realizačnej komisie MDPT, do práce niektorých odborných komisií a pod.

Suvenírom z rokovania nebude iba poštový, použitý ako delegačný lístok, ale aj filatelistické materiály z medzinárodnej výstavy NITRAFILA, a či čiernotlač ako milá pozornosť pozvaného hosťa, zástupcu SČF. Podstatne menej ako inokedy medzi delegátmi kolovali filatelistické materiály a nebol na ne čas ani cez niekoľko prestávok. To boli všetko dôkazy aktívneho prístupu delegátov k rokovaniu a za to im patrí poďakovanie.

Záverom: želal by som si, aby bratislavské valné zhromaždenie bolo bodom zvratu v našej činnosti. Veď bolo čiastočným zhodnotením doterajšej cesty, ktorú ZSF v podmienkach SR prešiel, zamyslením nad doterajším vývojom a naznačením perspektív našej organizácie.

J. Mička

Autor: ZSF | 7. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223