Na mládež nezabudli. (Nezabudli?)

Datum vydání: 13. 7. 2007


Rok 2008 je významný pre ZSF, pretože sa na jeseň bude konať už VIII. Valné zhromaždenie ZSF. V uplynulých dvoch mesiacoch mu predchádzali valné zhromaždenia v jednotlivých regiónoch Slovenska, kde pracujú združenia klubov filatelistov. V zápisniciach z rokovaní každého z nich vidno aj odraz záujmu o mládežnícku filateliu, aspoň sa tak dá hovoriť z pohľadu diskutujúcich, hoci prvoradé témy boli na programe ako výška členského príspevku a jeho očakávané zvyšovanie spolu s tradične kritizovanými vysokými nominálmi známok a využívaním (alebo zneužívaním) ofsetu pri výrobe známok.

V Bratislave, kde je sídlo ZSF ale vcelku slabá organizovanosť v krúžkoch mladých filatelistov, si uvedomili nutnosť zmeny a v novozvolenom orgáne ZKF bola preto starostlivosťou o mládež poverená p. Daniela Schmidtová. Doteraz vedie úspešný (a jediný v Bratislave, čo je dosť málo...) KMF v Petržalke.

Na VZ ZKF západoslovenského regiónu, ktorý sa konal v Galante, venovali mládeži pozornosť štyria diskutujúci. Pán Korený z Trenčína požadoval, aby ZSF inicioval na ministerstve školstva zavedenie filatelie do školských osnov. Určite je to zaujímavá myšlienka, avšak ťažko realizovateľná v tejto modernej dobe, keď pedagógovia upozorňujú na preťaženosť žiakov, mnoho učiva a situácia v školstve sa javí skôr opačne, teda aby sa z predmetov ubralo. Predseda ZSF doc. Floch navrhoval užšiu spoluprácu klubov v mestách s vysokými školami pri získaní študentov a ich zapojení do tejto zberateľskej činnosti. K tomu uvediem iba poznámku, že s vysokoškolákmi v zmysle stanov a všeobecne platných výstavných poriadkov (zrejme všetkých zväzov) možno pracovať iba v prvých ročníkoch štúdia do 21 rokov, keď prechádzajú do kategórie dospelých, nehovoriac o tom, že za mládež sa spravidla pokladajú ľudia do 18 rokov. Naproti tomu však jeden z delegátov navrhol aj opačný prístup – začať s deťmi už v materskej škole. Bez komentára.

Predseda KM ZSF J. Mička hovoril o práci s mládežou na základných školách, odkiaľ sa grupuje tradične najviac mladých filatelistov. Základňa ochotných vedúcich sa zužuje (u nás na západnom Slovensku zomreli v poslednom čase 3 vedúci krúžkov), kluby vôbec zápasia s udržaním členskej základne a personálna politika v dobrom slova zmysle takmer nejestvuje. Nevyužívajú sa možnosti vzdelávacích poukazov Ministerstva školstva pre filatelistickú záujmovú činnosť, ktoré automaticky dostáva každý žiak a každá škola. Projekt komisie mládeže na oživenie činnosti, uverejnený na www stránke ZSF aj v Spravodajcovi ZSF mnohí ani nepoznajú, nie ešte aby ho aj realizovali...

A ideme ďalej. V stredoslovenskom regióne sa v diskusii objavil zaujímavý názor, že dospelí filatelisti v KF sa musia stať jadrom činnosti pre mladých, treba ich zoznámiť so skúsenými filatelistami. Mládež treba pozývať priamo do klubov, kde sa poučia a stretnú so staršími. Do pléna padla otázka: Koľkí zostanú členmi ZSF ak ukončia činnosť v KMF? Iste sú to správne otázky. Odpovedať na ne si musia vo všetkých kluboch. Zaujímavá je často sa vyskytujúca posledná otázka: je meradlom činnosti jednej oblasti zväzu (alebo práce komisie mládeže, úspešnosti krúžkov mladých filatelistov a pod.) práve to, koľkí mladí sa stali dospelými filatelistami? Koľkí z nás sú odchovancami krúžkov MF z našich detských a školských čias? Veríte tomu, že deti vo veku 8 – 10 rokov, keď začínajú s filateliou v krúžkoch, už majú vyhranené záujmy na celý život aby sa stali filatelistami? Alebo že 18roční mladí ľudia pred maturitou a pred vysokou školou a pred naozaj vážnym vstupom do života majú ako prvoradý cieľ práve filateliu?? Nie je uspokojením už to, že v určitom období školského veku detí, mládeže im vyplníme zmysluplne ich voľný čas, čosi ich naučíme, dáme možnosť preukázať svoje vedomosti zo školy a naopak dáme mnoho takého, ktoré by sa v škole nikdy nedozvedeli? Atď., atď.

Mládež má mnoho iných možností na využitie voľného času a záujmov (to už diskutoval predseda regionálnej komisie mládeže v strtedoslovenskom regióne dr. Jozef Oško). Zdôrazňoval nutnosť zjednotenia niektorých administratívnych činností, navrhol úpravu členských príspevkov, ktoré by lepšie odrážali hmotnú situáciu členov.

Na ZKF v Poprade sa mládeže dotkli tri vystúpenia. Mgr. Sopku ako pedagóga zamrzelo, že mládež javí veľmi malý záujem o filateliu... Predseda KM východoslovenského regiónu ing. Rančák vyzval delegátov na väčšiu aktivitu pri vytváraní podmienok a na činnosti krúžkov mladých filatelistov na východnom Slovensku. Na oživenie činnosti KMF vyzval aj p. Nyéki, bývalý úspešný vedúci z Kežmarku. (V celom regióne slovenského východu pracujú iba 2 krúžky v Košiciach a v Poprade).

A sme pri konci. Len škoda, že posledne menované valné zhromaždenie pri hodnotení činnosti aj aktuálnych úlohách s mládežou „pozabudlo“ na ustanovenie komisie mládeže a jej predsedu, aj na svoj na návrh do komisie mládeže ZSF, lebo súčasného predsedu vyslali ako kandidáta do revíznej komisie ZSF. A v návrhoch na rokovanie VZ ZSF na úsporu financií navrhujú aj redukovanie najvyššieho orgánu ZSF bez zástupcu komisie mládeže. Zdá sa, že poznámky mali viac kritický obsah ako konkrétny nápomocný, konštruktívny, ktorý by pohol dianie dopredu. Málo bolo príspevkov, ktoré by mali charakter osobného prísľubu „ja to urobím“, „ja to pripravím“, „ja navrhujem a aj ukážem ako na to“ atď.

Bolo toho o mládeži dosť a či málo? Úsudok si každý urobí sám. Náš predseda ZSF doc. Ľ. Floch často opakuje tézu, že zväz bude taký, akým si ho urobíme. Rokovania valných zhromaždení združení klubov ukázali, že zväz už je takým, ako sme ho urobili. (J.M.)

Autor: Ján Mička

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz