Miroslav Bachratý – Odtlačky výplatných strojov v tematickej zbierke a exponáte

Datum vydání: 15. 2. 2010


Uplynulý rok (2009) bol pre slovenskú filateliu výnimočný. Aspoň v publikačnej oblasti ako v jednej zo stránok života zberateľov. Po predošlom roku, kedy vyšlo niekoľko knižiek týkajúcich sa poštovej histórie Bytče alebo Považskej Bystrice z pera JUDr. Otta Gáťu alebo pošty v Trnave od Hadriána Radvániho, mohli slovenskí zberatelia siahnuť po knižných novinkách mapujúcich Vysoké Tatry na známkach Rastislava Ovšonku alebo Históriu Trnavy na filatelistických dokumentoch od MVDr. J. Molnára . Aj 40-ročnica ZSF bola dôvodom vydania Pamätnice a to ešte nespomínam vydanie výstavných katalógov v tom roku a takmer pravidelné publikačné novinky Košičanov.

Jedinečným dielom medzi publikáciami pre slovenských zberateľov bola brožúra Miroslava Bachratého, spomínaná v titule, ktorú si zberatelia iste uložia v knižnici ku katalógu odtlačkov výplatných strojov Slovenska rokov 1939 – 1945 J. Marenčíka. (Ja ju mám popri vynikajúcej príručke Ing. I. Leiša – Výplatní otisky). V príspevku sa chcem sa viac zamerať na Bachratého dielo, lebo zberateľstvu odtlačkov výplatných strojov sme na Slovensku dosť dlžní a v tomto smere mu metodická knižka, vydaná ZKF Bratislava môže výrazne napomôcť. Na 80 stranách textu sa autor venuje histórii používania odtlačkov výplatných strojov vo svete (ďalej len OVS), ich skladbe a triedeniu, používaniu v tematickom exponáte. Autor sa podrobne venuje i faktorom, ktoré ovplyvňujú filatelistickú hodnotu celistvostí s OVS , o ich filatelistickej kvalite a s tým súvisiacim aj posudzovaním kvality OVS. Knižka je prospešná aj preto, že obracia pozornosť na zbieranie tohto plno hodnotného filatelistického a využívaného materiálu užívateľov poštových služieb, avšak u nás na Slovensku nie veľmi rozšíreného zberateľského odboru. Čo je na škodu, ani nie veľmi využívaného domácimi vystavovateľmi . A tu sa dá povedať, že pre svoj široký výskyt a nízku cenu tohto filatelistického materiálu je vhodný najmä pre mládež, len im treba ukázať možnosti zbierania OVS a ich zaujímavosti aj tematickú pestrosť.

Dovolím si však v niektorých prípadoch oponovať autorovi napr. tvrdeniu v úvode, že predmetom práce... je tento pomerne bežne využívaný filatelistický materiál... Myslím si opak, že jeho výskyt je najmä v exponátoch našich vystavovateľov skôr výnimočný.

Ako Trnavčan by som rád doplnil autora, že v knižke spomínaný a všeobecne známy OVS firmy WALDES/Koh-I-Noor s „druckerom“ v oku herečky E. Coyensovej (autori maliar František Kupka a Vojtech Preeissig) je možné využiť okrem ním uvedených viacerých tematických oblastí aj v oblasti olympizmu, nakoľko v drese WALDES Praha pôsobil zápasník -Trnavčan Jozef Herda, ktorý získal na OH v Berlíne za Československo v r. 1936 striebornú medailu!

Texty sa nevyhli výskytu niekoľkých málo gramatických chýb, ktoré by pri pozornejšej korektúre mohli byť pred tlačou odstránené. Aj napriek týmto (možno kritickým) poznámkam však možno tvrdiť, že ide o ojedinelé dielo, ktoré by nemalo chýbať v knižnici slovenských zberateľov práve pre svoje špecifické tematické zameranie, ktoré výborne dopĺňa knižnicu dnes už nevydávaných Statí ZSF. Pritom orgány zväzu nemali eminentný záujem na vydaní diela, čo ukazuje na neradostnú finančnú situáciu...) a tak len môžeme ďakovať úsiliu samotného autora a vydavateľa ZKF Bratislava, že dielo vôbec bolo vyšlo na prospech veci. Nie je pritom chybou, že z veľkej časti sa autor venuje práve OVS s tematikou automobilizmu, čo je pochopiteľné v súvislosti s jeho profesijným zameraním aj zberateľským záujmom. Jeho informácie sú analogicky využiteľné aj v iných oblastiach nášho zberateľského záujmu. A to je dobre. Vzhľadom na rozsah ilustrácií je v knižke pomerne málo OVS zo slovenskej proviniencie, čo však vzhľadom na prioritne tematické zameranie diela (prevyšuje tu automobilizmus) je pochopiteľné.

Autorovi treba za napísanie jeho priekopníckeho diela pogratulovať a dúfať, že vydanie publikácie splnilo nielen deklarovaný cieľ (vzdelávanie námetových zberateľov a vlastná potreba ZKF), ale že uspokojilo potreby filatelistov aj mimo Bratislavy a to nielen námetárov, ale napr. aj regionálnych zberateľov alebo mladých filatelistov, na ktorých nám v súčasnosti tak veľmi záleží.Autor: Ján Mička

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz