Lupa MacroCam s fotoaparátem – konkretní využití Metalografika na bankovkách - makrometalografika

Datum vydání: 3. 9. 2014


Jako metalografické kompotenty, používané na bankovkách za účelem zvýšení jejich ochrany proti padělání, označujeme veškeré ochranné prvky, které v sobě nesou stopy kovu, nebo jsou z kovu vyrobené zcela. Původní význam metalografiky na bankovkách odpovídal tzv. kovovému prachu, který v méně či více kompaktní podobě tvořil na bankovce určité obrazce (Sběratelství a studium bankovek; 15.10.2009). Obecně lze konstatovat, že veškerý kovový materiál se při výrobě bankovek používá Asamostatně (v podobě kovových ochranných proužků a jiných struktur; viz níže) nebo v Bkombinaci s tiskařskou barvou ( v tomto případě je přítomný kov způsobující tzv. kovový lesk).

Metalografické prvky na bankovkách lze rozdělit do dvou základních kategorií; jednak se jedná o makrometalografiku (hologram, kinegram, okénkový proužek) a jednak o mikrometalografiku (ta může být nedílnou součástí uvedených příkladů makrometalografiky) a také se vyskytuje samostatně (iridiscence, kovový prach, mikrometalografický goniochromismus). Jak v případě makro- tak také v případě mikrometalografiky se jedná o použití tzv. kovového pigmentu. Podle plochy, na které je kovový pigment použitý, se rozdělují metalografické prvky obecně na kompaktní (hologram, kinegram) a difuzní (kovový prach). Kovové pigmenty, z převážné části hliník (do 35%) či bronz (až 65%)1, se používají jako složky tiskových barev a vytvářejí povrch vyznačující se kovovým leskem. Kovová barva není zajišťovací barvou v úzkém smyslu slova, neboť je volně dostupná pro použití v kterékoli komerční tiskárně. Kovová barva je ovšem typickou barvou používanou pro zamezení kopírování, neboť v kopii (ani v kopii vytvořené počítačovou technikou) nelze zachovat původní kovový efekt.

V poslední době se věnujeme ve spolupráci s některými zahraničními sběrateli moderních bankovek studiu kovových součástí bankovek z hlediska výše uvedené klasifikace a také z pohledu morfometrických dat.

Jak jsme uvedli, do kategorie makrometalografických prvků zařazujeme hologramy, kinegramy a okénkové kovové proužky. Z toho hologram a kinegram můžeme detekovat jako monochromatický (zpravidla v barvě šedé či černé) nebo multichromatický (celá barevná škála). Tradičně nejpoužívanější typ difrakčního opticky proměnlivého obrazového prvku, sloužící jako zajišťovací prvek, je hologram. Existuje množství odlišných efektů, kupř. 2D hologramy (dvourozměrné hologramy) se změnami struktury a barvy, 3D hologramy s různými vyobrazeními, hologramy s kinematickými efekty (kombinace holo- a kinegramu, která je v současné době nejčastěji používanou) apod. Podstatnou vlastností hologramu, na rozdíl od kinegramu, je ta skutečnost, že hologram obvykle ukazuje volumetrický obraz. Kinegram je v podstatě počítačem vytvořený hologram, který je z mikroskopického pohledu schopný generovat složené obrazce o vysokém rozlišení. Kinegram obsahuje zvláštní typy počítačem vytvořených difrakčních optických elementů, jež nesou na povrchu symetrické i asymetrické reliéfy (mřížky). Tyto mřížky jsou většinou uspořádány formou vektorové grafiky a lze je sestavit různými způsoby tak, aby vytvářely kinematické efekty, efekty změny barev či převrácení kontrastu a další zvláštní efekty. Dvojice (chemicky odlišných) barev, které lze obtížně rozpoznat v jednom druhu osvětlení, ale v jiném druhu osvětlení, případně pod odlišným úhlem, nebo při pohledu přes filtr, obvykle červený, vykazují značný barevný kontrast. Čtyřbarevnými systémy reprodukce (ofsetový tisk, barevné kopírky, inkoustový tisk atd.) nelze metamerické (= kinematické) efekty kopírovat. Výsledkem kopírování jsou buď identické čtyřbarevné reprodukce (ale zcela zmizí metamerické efekt), nebo jsou metamerické barvy (které v normálním světle vypadají podobně) zobrazeny ve dvou odlišných barvách, z čehož jasně vyplývá, že se jedná o reprodukci.

Velice jednoduše lze říci, že pokud hologram ukazuje volumetrický obraz, zatímco když se z různých úhlů podíváme na kinegram, ten prioritně mění barvy (transluminiscenční efekt). Kinegram může být z pohledu přítomnosti či absence zpravidla nominálu konkretní bankovky numerický nebo nenumerický. Za prvé použití kinegramu v bankovnictví je považována bankovka Rakouska z roku 1988 (print 4.1.1988) o nominální hodnotě 5000 šilinků (Pick # 153) s vyobrazením Wolfganga Amadea Mozarta a se stejným motivem lokalizovaným v kinegramu.


5000 šilinků;Rakousko;1988;kinegram; Pick#15

Pokud jde o 1kovový (okénkový) ochranný proužek, jedná se o kovový nebo pokovený plastový proužek šířky zpravidla 2 – 4 mm, který je zapracován do hmoty papíru při jeho výrobě. Může být zcela skryt v bankovním papíru, nebo může prostupovat papírovinou střídavě na povrch; potom hovoříme o tzv. okénkovém ochranném proužku. Pro přesnější rozdělení je užíváno značení ochranný okénkový proužek kompaktní (zpravidla zcela skrytý) a proužek přerušovaný (viditelný). Jednotlivé viditelné sloupky proužku mohou mít tvar pravidelného obdélníku nebo také kosoúhelníku. Proužek může případně obsahovat negativní mikrotext nebo např. holografický vzor . Okénkový proužek je hodnocen jako vyšší stupeň ochrany a zpravidla se skládá z jednotlivých článků. Samostatnou kapitolou v rámci makromatalografiky (mikrometalografiky se týká vyjimečně) je reliefní ražba, rovněž označovaná jako sleporažba (blind embossing); bezbarvá ražba obrazců nebo textu. Reliéfní ražba zahrnuje ražbu písmen, motivů nebo jiných obrazců pomocí vysokého tlaku.


okénkový proužek přerušovaný ;obdélník
Malawi 500 kwacha ; R ; Pick#48Aa ;2003
dtto ; detail
1 – R ;2 – B ; 3 – M
Reserve Bank of Malawi
okénkový proužek přerušovaný ;kosoúhelník
Madagaskar 10000 franků ; A ; Pick#79; 1995
okénkový proužek přerušovaný ;kosoúhelník
Madagaskar 25000 franků ; A ; Pick#82; 1998 ; detail

Jak je uvedeno výše, nejčastěji používaný makrometalografický prvek na bankovkách je hologram2. Jako příklad můžeme poukázat na hologram u bankovky Ghany, 20000 cedis, Pick#36 a – c (2002 – 2006); na obrázku vpravo dole.


Hologram je poměrně složitý, obsahuje několik úrovní textu včetně vnitřního mikrotextu. Jeho šíře je 18.7 mm ( 1 ), vnitřní šířka od patrného kruhového textu je 11.6 mm ( 2 ). Šířka obvodu k vnitřnímu textu je pouhých 2.3 mm ( 3 ) a šíře kruhového textu 0.6 mm ( 4 ). Z úhlu pohledu 45° je hologram multichromatický, obsahující numerické vyjádření nominálu a zkratku emitora bankovky (BG - Bank of Ghana). Kolorizace se se změnou úhlu pohledu z části mění (cf snímky níže)


profilometrie hologramu;Ghana 20000 cedis;Pick#36a (2002


multichromatický hologram ( 45° )


( 25° )

20000 – nominální hodnota bankovky; BG - Bank of Ghana

Jako další překrásný příklad hologramu (na obrázku vlevo u středu) uvádíme bankovku Ghany, 100 dalasis; Pick#29 z roku 2006. Hologram je šestihranný, na rozdíl o předešlého monochromatický.pohled 90°; A – 21,3 mm;B – 18,0 mm; C – 19,9 mm


pohled 45°


pohled 90°; A – 8,6 mm;B – 6,9 mm; C – 10,7mm

Definici kinegramu3 jsme již uvedli. Zbývá snad doplnit, že kinegramy se mohou vyskytovat ve třech základních variantách; průhledný, metalizovaný a demetalizovaný (částečně či zcela) kinegram.


Zambie 10000 kwacha; Pick#46e; 2008; A (šipka – kinegram)


kinegram; a – pohled 90°; b,c – pohled 45° ; obrazu dominuje (b,c) orlovec říční (žlutě)

Velice krásný kinegram je použitý u bankovek Burundi z roku 2008 (2000 a 5000 franků). Jako příklad uvádíme bankovku o nominální hodnotě 2000 franků; Pick#47. Kinegram je lokalizován na A bankovky.


Burundi;2000 franků;Pick#47;2008;A

Na rozdíl od zmíněné bankovky Zambie je možné na kinegramu Burundi dobře rozlišit mikrotext s označením emitenta a také nominální hodnotu konkretní bankovky. Kinegram je výrazně multichromatický.


a,b – kolmý pohled s menším a nepatrně (3x) větším zvětšením

úhel pohledu 45° ; totéž při větším zvětšení; úhel pohledu 30°
2000 – nominál; BRB - Banque de la République du Burundi

Kinegram je možné u některých bankovek pozorovat jako poměrně masivní kovový proužek, o šířce 8 – 12 mm. Jako příklad můžeme poukázat na bankovky Sudánu (Pick#62 & 63; 2002), Alžíru (Pick#142a; 1998), Botswany (Pick#32; 2009), Maroka (Pick#72; 2009) a mnohých dalších. Klasickým příkladem pruhového kinegramu jsou také kovové proužky na pravé straně ( na A ) eritrejských bankovek o nominální hodnotě 5 – 100 nakfa (10, 20, 50 ) z roku 1997 a nově u nominálních hodnot 50 a 100 nakfa z roku 2004. Jediná bankovka postrádající tento ochranný prvek je bankovka o nominální hodnotě 1 nakfa. Níže poukážeme na bankovku vydanou v roce 2004 (100 nakfa;Pick#8).

Šířka kinegramu u bankovky Pick#8 z roku 2004 je 10.9 mm ( + 1.6 mm na rozdíl od téže bankovky z roku 1997). Pouhým okem je tento rozdíl téměř nezjistitelný. Ostatní komponenty ( 2 – 4; 2 - vyjádřenou slovně 3 - nakfa ) jsou shodné až na postavy velbloudů ( 4 ). Ty na rozdíl od kolmého pohledu u Pick#6 z roku 1997 jsou barevnější s převahou modré barvy.


Eritrea 100 nakfa; 2004; Pick#8; kinegram pruh vlevo; A
kinegram; Pick#8; A
1 – 10,9 mm; 2 – nominál; 3 – slovní označení nominálu; 4 – velbloud

Dobře patrný rozdíl je při pohledovém levém úhlu 45° (dole). Na rozdíl od kinegramu Pick#6 je tento kinegram výrazně multikolorický s převahou barvy velbloudů do žluta až oranžova. Ostatní atributy ( nominály ) jsou shodné.


V závěru tohoto příspěvku pouze poukážeme na některé překrásné kinegramy pruhového charakteru u států, které jsme zmínili výše.
1) na vzájemném poměru hliníku a bronzu, případně mědi (viz dále) závisí u multichromatických metalografik jejich barevnost a sytost jednotlivých odstínů
2) kinegram s převahou bronzu
3) kinegram s převahou hliníku

Autor: Miloš Kudweis

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz