Kritický názor VV SSČSZ k tzv. 'edičnímu plánu monografie'

(předloženému v dopise Ing. J. Běloubkovi – SČF Ing. F. Benešem ml.)

Dopis F. Beneše ml. ze dne 22. 10. 2003, adresovaný Ing. Josefu Běloubkovi, členu VV SČF, a jím e-mailem odeslaný na sekretariát SČF, byl předložen členům předsednictva SČF jako součást materiálů pro zasedání tohoto předsednictva dne 22. 11. 2003.

Tento dopis obsahuje tzv. "ediční plán Monografie", který byl vypracován ve společnosti POFIS s.r.o. a je v kontextu dopisu prezentován tak, jakoby byl předem daným pro veškeré instituce a filatelistickou veřejnost. Svaz českých filatelistů je lakonicky tázán, zda se chce podílet na vydávání "Monografie" (je tím myšlena "Monografie československých známek" – dále jen MČSZ), a to bez jakékoliv zmínky o možnosti vzájemného dojednávání koncepce dalších dílů, zejména ze strany příslušných odborných společností SČF, které se čs. známkou dlouhodobě zabývají, např. SSČSZ. V dopise uvedený "ediční plán" si POFIS s.r.o. (resp. F. Beneš) vytvořil zřejmě zcela izolovaně a ve formě, která je v mnoha směrech nepřijatelná.

Daná situace je bohužel důsledkem toho, že SČF trestuhodně zanedbal péči o další osud zbývajících dílů MČSZ – tohoto nejvýznamnějšího odborného edičního projektu v dějinách čs. filatelie, nepověřil např. SSČSZ vypracováním další koncepce včetně návrhu autorských kolektivů a neprojevil energicky svou vůli hrát roli koordinátora edice dalších dílů (svazků). Každý další svazek MČSZ by měl být dílem odborných autorských kolektivů, nikoliv jednotlivců, jak je bohužel uvedeno v "edičním plánu" F. Beneše, v němž ze 7 nových dílů (dva z nich jsou dokonce dvousvazkové) figuruje u 3 svazků jediné jméno (Beneš, Malovík, Aksamit). Důsledkem individualistického a subjektivního zpracování může totiž být nekvalitní publikace podobná např. nedávno vydané příručce (katalogu) POFIS ČSR II.

Ostatně skladba autorského obsazení svědčí o naprosté "soběstačnosti" společnosti POFIS s.r.o., neboť vedle F. Beneše ml. (dokonce 3x) a F. Beneše st. tam figurují většinou jen další spolupracovníci "Filatelie ... koníček i investice!" (Malovík, Aksamit). Nic proti tomu, pokud by to byli jediní vhodní autoři pro zpracování daných témat na území ČR, ale i ze zahraničí, což však – jak známo - samozřejmě neplatí.

Způsob, jak jsou tématicky rozděleny jednotlivé díly v zatím nenaplněném rozmezí 6. – 12. dílu, je podle názoru členů VV SSČSZ zcela nepřijatelný, konkrétně z těchto důvodů:

 1. Věnovat samostatný díl tématu "Označení tiskových desek a forem" je neuvážené a téměř nesmyslné. Jde o zcela specifickou součást specializace ČSR I a II, která již je obsažena v předchozích dílech MČSZ v rámci popisu jednotlivých emisí ČSR I (a bude podrobně obsažena i ve svazcích pro ČSR II). Pokud autor V. Malovík chce vydat svou práci, která již byla po částech zveřejněna ve "Filatelii", znovu či s doplňky, nechť tak učiní ve vlastní samostatné publikaci a nehledá "zastřešení" v MČSZ, kde by de facto šlo o výraznou duplicitu.
 2. Vymezit JEDINÝ svazek (8. díl) známkám ČSR II je možno chápat jen jako nepodařený žert. Je to nejrozsáhlejší období v historii známek ČSR (některé emise jsou dokonce z hlediska zvláštností, počtu tiskových desek, složité typologie atd. pro zpracování velmi náročné na odbornost i rozsah!) a tudíž bylo vždy v odborných kruzích jednoznačně předpokládáno jeho zpracování v několika dílech (možná i vícesvazkových), věnovaných charakteristickým obdobím ČSR II (poválečné emise, emise do měnové reformy, emise do 60. let, emise ČSSR, ČSFR apod.).
 3. Rovněž celiny ČSR II by zasloužily nejméně dvoudílné (dvousvazkové) zpracování vícečlenným odborným kolektivem.
 4. Nevhodný je při velmi "skoupém" přidělení pouhých dvou dílů předchozím tématům zároveň záměr vyčleňovat 10. díl obálkám prvního dne (FDC) (!) Jde zřejmě opět o "zastřešení" záměru dalšího autora "Filatelie" vydat svou práci. Zde platí totéž, co bylo řečeno v odst. (1): FDC budou zdokumentovány v rámci popisu jednotlivých emisí ČSR II a není třeba jim věnovat samostatný díl. Nechť svou shrnující práci autor vydá – má-li zájem – samostatně, jako to např. učinil kolektiv autorů monografie "Ocelotisk z plochých desek".
 5. Zcela absurdní a zcestný je záměr zařazovat do souboru "Monografie ČESKOSLOVENSKÝCH známek" popisy či monografie známek Protektorátu ČM, Terezína a Slovenského štátu. Jde totiž o uzavřené samostatné známkové oblasti z doby nesvobody, z válečných let 1939-1945, kdy Československo v důsledku nacistické zvůle a okupace a slovenského separatismu přestalo existovat. Tento ediční záměr v rámci MČSZ je tudíž nejen z hlediska historicko-právního, ale i hlediska politického nepřijatelný. Tím samozřejmě není řečeno, že nemohou být vydány samostatné monografické práce o známkách Protektorátu či Slovenského štátu. "Pošta v ghettu Terezín" nechť vyjde – považují-li to autor a autorka za nezbytné a žádoucí – jako samostatné II. vydání, nikoliv však jako součást MČSZ. Lze se obávat, že jako v předchozích kritizovaných případech deskových značek a FDC jde o pokus zajistit těmto pracím pod pláštíkem MČSZ mnohem větší prodejnost (snad spekulace, že majitelé MČSZ ji budou chtít mít kompletní a tudíž koupí cokoliv). Nepřekvapuje to zvláště u "Terezína", kdy tato práce bez ohledu na její kvalitu a atraktivnost se stala prakticky neprodejnou a skončila za zlomkovou cenu ve výprodejích levných knih.
 6. Nové poznatky k obsahu dílů 1 až 4 by mohly být zpracovány souhrnně do závěrečného samostatného dílu "Dodatky".
 7. Rovněž záměry monografického zpracování známek ČR a SR od roku 1993 by měly vyústit do samostatných svazků dalších monografií mimo rámec MČSZ.

Nutno se zmínit i o tom, že se objevila a dokonce realizovala snaha tzv. "aktuálně pozměňovat" původní název MČSZ, což je nepřípustné a měla by tomu být učiněna přítrž. Jako příklad uvádíme díl 15. nazvaný "Monografie česko-slovenských známek" (pomlčka !) a díl 20. dokonce s názvem „Monografie československých a českých známek".

ZÁVĚRY:

Doporučujeme a žádáme vedení SČF (tj PSČF a VV SČF) nepřistoupit na kooperaci při vydávání dalších svazků MČSZ s firmou POFIS s.r.o., pokud by trvala na svém vlastním nepříliš promyšleném "edičním plánu" a neúčasti jiných než jejích odborníků na tvorbě koncepce a realizace MČSZ. Tato firma by se v žádném případě neměla stát hegemonem při další realizaci tohoto stěžejního projektu odborné čs. filatelistické literatury, i když její participaci při uzavření a dodržení solidních smluvních podmínek nikdo nemíní vyloučit. Je ovšem třeba připomenout, že lze s úspěchem zpochybnit právní a tudíž i ediční kontinuitu této firmy s dřívějším vydavatelem MČSZ bez ohledu na shodnost jmen POFIS a tím také zpochybnit absolutní právo firmy na pokračování edice MČSZ pouze podle vlastních představ, záměrů a partikulárních zájmů.

Problematika "Monografie československých známek" je příliš závažná na to, aby její řešení bylo jen formálně odsouhlaseno na SČF, vzato na vědomí nebo dokonce přecházeno mlčením! Proto je nezbytné, aby se vedoucí orgány SČF k jejímu všestrannému řešení energicky postavily, a to co nejdříve. Přitom je naprosto nepominutelné komplexní vyjádření a následující aktivní spolupráce příslušných odborných společností a komisí SČF.

AKTUÁLNÍ POZNÁMKA:

Bezprecedentní aroganci a pohrdání míněním kohokoliv dokumentuje firma "POFIS s.r.o." jednou ze svých nejčerstvějších nabídek v č. 12/2003 "Filatelie ... koníček i investice!", když na titulní straně a na 2. straně obálky inzeruje právě vydaný tzv. "11. díl – II. svazek" dosud neznámé "Monografie", která chce aspirovat na souvislost s dosavadní MONOGRAFIÍ ČS. ZNÁMEK označením "Monografie československých a českých známek a POŠTOVNÍ HISTORIE" s podtitulem "Pošta v ghettu Terezín". Cena (jen pro členy "Klubu filatelie") pouhých 398 Kč včetně přílohy s předem přiděleným číslem PT17 (jde o otisk rytiny známky Pof. č. 1618 z roku 1967, Staronová synagoga v Praze).

Uvedená publikace je v přímém a diametrálním rozporu se vším, co bylo výše řečeno v kritickém vyjádření VV SSČSZ. Zcela logicky v této souvislosti vyvstává celá řada závažných otázek:

 1. Odkud a po dohodě s kým si "POFIS" s.r.o. (přesněji Ing. Beneš ml.) přisvojuje právo přidělení nového čísla dílu a svazku do řady původní MČSZ a očíslovat jím II. vydání své "Pošty v ghettu Terezín", která v MČSZ nemá co dělat?
 2. Kdo tomuto vydavateli dal právo svévolně změnit původní dlouhodobě respektovaný název MČSZ na nepatřičně, až krkolomně prodloužený název v titulu publikace, kterým chce zřejmě do původního obsahového okruhu MČSZ implementovat nejméně další dvě odlišné oblasti filatelie? Jakou další změnu názvu můžeme ještě čekat, neučiní-li se tomuto "konání" přítrž?
 3. Proč Ing. Beneš svou již dlouhodobě neprodejnou publikaci (I. vydání) vnucuje do Monografie jako II. vydání, ač do MČSZ jednoznačně nepatří? Proč ji nevydá samostatně nebo případně jako součást nějakého dalšího jím iniciovaného souboru či separátní monografie?
 4. Protože v titulu se uvádí neuvěřitelné tvrzení, že publikace je vydána mj. "ve spolupráci ... se Svazem českých filatelistů", zákonitě se ptáme, kdo z funkcionářů SČF vydal souhlas k takové "informaci"? Je naprosto jisté, že souhlas nedal vrcholný orgán, tj. předsednictvo SČF, které prokazatelně nikdy o něčem podobném nejednalo a rovněž nedostalo informaci, že by něco podobného schválil VV SČF. Jde-li o soukromý akt jednotlivce z vedení SČF, měl by se tento člověk zodpovídat ze zneužití pravomoci.
 5. Jak je možné, že publikace obsahuje otisk rytiny oficiálně vydané známky (populárně nazývaný "černotiskem"), když před časem bylo orgány České pošty rozhodnuto, že ČP nadále nebude takové služby poskytovat pro soukromě vydávané publikace (došlo k tomu po aféře s přílohou pro publikaci "Ocelotisk z plochých desek ...", I. díl, kdy Ing. Beneš si na ČP vynutil vydání podobného otisku rytiny známky ČSR L36 pro svůj katalog českých známek)? Což publikace Ing. Beneše není soukromým vydáním, zejména s ohledem na to, co bylo řečeno výše? Nebo představitelé ČP změnili názor a pro významné publikace (byť soukromě vydané) budou ochotni "černotisky" vydat? Nebo má být tento akt prostředkem k uznání "oficiálnosti" Benešovy publikace a tím i počátkem uznání jeho soukromé "koncepce" vlastní monografie?

Vzhledem k závažnosti nastolených otázek bude VV SSČSZ v zájmu celé české filatelie vyžadovat od jmenovaných kompetentních orgánů podrobnou a jednoznačnou odpověď a případný zákrok vůči podobným nesolidním a obecně nekonsensuálním pokusům o vydávání dalších svazků MČSZ.

Autor: VV SSČSZ | 16. 1. 2004

Komentáře

Co se to děje s filatelii?

Když zpochybnit, tak zpochybnit

Bez názvu

....

...

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223