Kongres mladých filatelistov v Ružomberku

Mladí filatelisti v krúžkoch končia svoju činnosť spravidla v júni na záver školského roka, ale tentoraz urobili výnimku. V polovici septembra zavítali na dva dni do Ružomberka, kde sa najlepší mládežníci aj so svojimi vedúcimi stretli v národnom kole filatelistickej olympiády. Po absolvovaní krúžkových a krajských kôl olympiády, v tomto školskom roku zameranej na tému Fauna, prišli ako finalisti ukázať čo všetko sa naučili a čo vedia z filatelie.
Kongres mladých filatelistov v Ružomberku

V piatok dopoludnia sa po príchode do Ružomberka ubytovali v Študentskom domove Katolíckej univerzity. Rozdelenie do izieb prebehlo hladko a k spokojnosti vedúcich, lebo všetky krajské delegácie boli umiestnené v blízkych izbách. Celý program kongresu, starostlivo pripravený predsedom organizačného výboru dr. Jozefom Oškom nemal žiadny sklz a bežal prakticky na minútu presne. Na otvorení kongresu, moderovanom mladou filatelistkou Veronikou Chorvatovičovou z Trnavy, privítala zástupcu Slovenskej pošty, a.s. Mgr. Martina Vanču, podpredsedu ZSF a predsedu komisie mládeže Mgr. J. Mičku, predsedov KM z regiónov p. Danielu Schmidtovú, Dr. Jozefa Oška, Ing. Jozefa Rančáka a prítomných vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Mladým filatelistom sa prihovoril aj Mgr. Viliam Weiss, predseda organizačného výboru výstavy a predseda KF v Ružomberku. Mgr. Martin Vančo v úvodnom príhovore pozdravil mladých filatelistov a zaželal im úspech v ich činnosti, pričom sľúbil podporu mládežníckej filatelii aj v ďalšom období.

Za ZSF pozdravil mladých filatelistov Mgr. Ján Mička a na záver slávnostného otvorenia vystúpil dr. Oško s organizačnými pokynmi k súťaži FO a celého podujatia v Ružomberku.

Kongres mladých filatelistov v Ružomberku

Prvou časťou súťaže bol tradične test zo znalostí poštovníctva, filatelie a tematickej časti olympiády. Po jeho skončení začali mladí filatelisti, rozdelení do dvoch miestností pracovať na úprave albumových listov podľa jednotlivých vekových kategórií. Zatiaľ dvojice vedúcich prof. Maraček a Ing. Maniaček, Ing. Rančák s D. Schmidtovou vyhodnotili testy. Prácu súťažiacich na miniexponátoch pozorne sledoval PaedDr. Jozef Oško. Delegáti kongresu, ktorí nesúťažili vo FO si zatiaľ na pódiu merali sily vo filatelistickom pexese a riešili hlavolamy s filatelistickou tematikou, ktoré pripravila Danka Schmidtová. O všetky činnosti mladých filatelistov sa živo zaujímal Mgr. M. Vančo, ktorý bol prítomný na súťaži až do záverečného vyhodnotenia, besedoval s prítomnými vedúcimi a ochotne vypomohol organizátorm vyplňovaním všetkých diplomov súťažiacich.

Hodnotenie súťažnej poroty miniexponátov v zložení Dr. Oško, Ing. Rančák a Ing. Maniaček bolo prerušené počas podávania večere a po dokončení práce poroty mohlo nastať sčitovanie bodov za testy a exponáty aby sa všetci dozvedeli definitívne výsledky finálnej časti olympiády.

Hodnotné ceny v podobe zásobníkov so zostavami slovenských známok a suvenírov zlatým, strieborným a bronzovým medailistom venovala Slovenská pošta a víťazom olympiády ich odovzdával Mgr. Vančo. Víťazi vo všetkých kategóriách dostali navyše grafické listy, venované Františkom Horniakom. Ďalší súťažiaci dostali tiež hodnotné filatelistické odmeny ako katalógy, zásobníky a iný filatelistický materiál, venovaný RNDr. Michalom Zikom a firmou ZBERATEĽ. Najlepší súťažiaci, ktorí mali najlepšie vypracované testy

a najkvalitnejšie exponáty si prevzali ešte knihy vydavateľstva Mladé letá a všetci účastníci dostali aj ďalšie suveníry POFIS, pamätné listy, poštový lístok a vedúci aj balíkový skart.

O dobrej príprave podujatia svedčí fakt, že žiaden vedúci ani účastník neprejavil svoju nespokojnosť, či protest proti výsledkom, ako sa občas stávalo. Najlepšíe výsledky dosiahli stredoslováci z Dolného Kubína a Liptovského Mikuláša, ktorých vedú p. Luptáková a dr. Oško. Na palmu víťazstva siahli aj západoslovaci zásluhou Martina Planka z Trnavy. Príjemným prekvapením boli mladí filatelisti z Bratislavy, ktorí prišli na finále prvý raz po mnohých rokoch a získali dve medailové umiestnenia.

Vyhlásením výsledkov 34. ročníka FO sa pre súťažiacich prvý deň kongresu skončil. Vedúci sa večer zišli na rozšírenom zasadnutí komisie mládeže, kde rozdiskutovali aktuálne otázky mládežníckej filatelie v regiónoch. Najviac sa hovorilo o personálnych otázkach vo zväze, starostlivosti o mládež v kluboch a o potrebe prílevu mladšej krvi do našich radov. Veľa sa diskutovalo o zameraní činnosti v budúcom školskom roku (2007/2008) – vzhľadom k tomu, že rok 2008 je rokom olympiády, rozhodla komisia mládeže o tom, že téma mládežníckej olympiády bude mať športové zameranie – Športom ku zdraviu a využitie filatelistického materiálu je obmedzené výlučne na známky a filatelistický materiál zo Slovenska, Československa aj s využitím súčasných českých poštových známok. Tvorba výstavných exponátov sa rozšíri aj olympijskú problematiku, keďže na budúci rok v júni sa uskutoční v bratislavskej INCHEBE výstava poštových známok, ktorú pripravuje SSOŠF na ktorej nebude chýbať trieda mládeže. A to je aj príležitosť, aby sa budúci kongres konal v Bratislave alebo v jej blízkosti, aby v programe nechýbala návšteva tejto výstavy.

Sobotňajší program kongresu MF bol zameraný vlastivedne. Autobusom sa účastníci previezli do neďalekého Vlkolínca, kde si porovnali skutočnosť s tým, ako bola táto podhorská dedinka zobrazená na poštovej známke. Pozreli si múzeum – roľnícku usadlosť, zvonicu a miestny kostolík. Už takmer jesenný dáždik neovplvynil pekné dojmy z prehliadky skanzenu.

Autobus zaviezol všetkých delegátov do Ružomberka, kde v Liptovskom múzeu navštívili výstavu poštových známok prvovystavovateľov. Viacerí z účastníkov kongresu tu malo vystavené svoje exponáty, preto si so záujmom prezreli všetky exponáty, zúčastníli sa palmáre výstavy. Opečiatkovali si diplomy a poštové lístky príležitostnou pečiatkou ku Dňu mládeže na výstave a to bola záverečná bodka za dvojdňovým pobytom v Ružomberku.

Osobitné poďakovanie patrí za organizáciu kongresu PaedDr. Jozefovi Oškovi, ktorý v príprave podujatia vykonal veľmi veľa preto, aby boli všetci spokojní.

Dovidenia v Bratislave v budúcom roku!

Výsledky národného kola FO 2006/2007

Kongres mladých filatelistov v Ružomberku


Autor: Ján Mička | 24. 9. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář