Kongres mladých filatelistov a finále olympiády v Nitre

Každoročné stretnutie mladých filatelistov, ktorého hlavnou časťou bolo národné finále filatelistickej olympiády, sa konalo 9. a 10. júna v Nitre. V Dome Matice slovenskej sa konala výstava poštových známok I. a II. stupňa NITRA 2006 a kongres s filatelistickou olympiádou boli jej sprievodnými podujatiami. Komisia mládeže ZSF vyhlásila na začiatku školského roka 2005/2006 filatelistickú olympiádu mládeže s názvom Symboly Slovenska a formovanie štátnosti Slovenskej republiky cieľom podnietiť národné povedomie našej mládeže. Dôvodom takéhoto zamerania bolo aj vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra Maticou slovenskou.

Mladí filatelisti v krúžkoch so svojimi vedúcimi sa pripravovali na súťaž výberom vhodných známok, ktoré by boli základom exponátu na tému, ktoré najlepšie vyjadria symboliku slovenskej štátnosti. Vo finále súťažilo celkom 20 mladých filatelistov, ktorí sa po príprave v krúžkoch stretli v regiónoch západného, stredného a východného Slovenska na regionálnych kolách súťaže a najlepší z nich postúpili do národného finále. Mladí filatelisti z Bratislavy sa do súťaže nezapojili ani v základných kolách, ani vo finále FO v Nitre.

Súťaž prebiehala v piatich vekových kategóriách, ktorých účastnici vypracovali osobitné testy a v časovom limite spracovali miniexponáty s rozsahom 1 až 3 albumové listy. Exponáty hodnotila trojčlenná porota, zložená z predsedov krajských komisií mládeže, ktorým predsedal Dr. Jozef Oško. Ďalšími členmi poroty boli Ing. Josef Rančák za východoslovenský región a Mgr. Margita Nevrlová za región západného Slovenska. V programe kongresu bola v prvom súťažnom dni aj beseda s PhDr. Štefanom Kollárom, PhD, vedúcim Poštového múzea v Banskej Bystrici, ktorý zaujímavo rozprával o poslaní tohto jedinečného múzea na Slovensku a priblížil deťom a vedúcim krúžkov jeho činnosť. Predseda poroty J. Oško na večernom aktíve vedúcich KMF vykonal rozbor kvality vytvorených súťažných exponátov a poukázal na pozitíva aj negatíva, ktoré sa v nich vyskytli.

Vyhodnotenie olympiády so záverom kongresu sa uskutočnili v sobotu. Ceny víťazom a poštové suveníry všetkým účastníkom osobne odovzdali riaditeľka Domu MS Drahomíra Pechočiaková a za Slovenskú poštu, a.s. vedúca POFIS ing. Mária Kaducová.

Hostia si ešte predtým pozreli vystavené práce detí a pochvalne sa vyjadrili o dosiahnutých výsledkoch vo finále olympiády. Najlepší účastníci dostali diplomy, grafický list ak. mal. Rudolfa Cigánika s potrétom Ľudevíta Štúra. Ako ceny boli zásobníky so známkami, FDC aj analogickými pohľadnicami, ďalší filatelistický materiál, suveníry Slovenskej pošty, filatelistické pomôcky a knihy, ktoré budú všetkým účastníkom pripomínať úspešný pobyt v Nitre.

Za organizáciu kongresu patrí vďaka v prvom rade ing. J. Maniačkovi st., ktorý bol dušou celého kongresu a KF v Nitre.

Po vyhlásení výsledkov olympiády sa účastníci presunuli do Domu MS, aby si pozreli vystavené exponáty a zúčastnili sa slávnostného vyhlásenia výsledkov. A to bola bodka za vydareným podujatím. V budúcom roku bude kongres mladých filatelistov na strednom Slovensku, so zameraním olympiády na Faunu na slovenských známkach.

Kongres mladých filatelistov a finále olympiády v Nitre


Kongres mladých filatelistov a finále olympiády v Nitre

Kongres mladých filatelistov a finále olympiády v Nitre

Kongres mladých filatelistov a finále olympiády v Nitre


Autor: Ján Mička | 26. 6. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223