Informace SČF 2/2004: Zpráva o průběhu výstavy Ostropa 2003 v Jíhlavě

2. česko-německá výstava poštovních známek OSTROPA 2003 se konala v Jihlavě ve dnech 24. – 27. 4. 2003. Výstavu připravoval a realizoval 20 členný kolektiv našeho KF za pomoci několika dalších členů klubu a celé řady externích spolupracovníků. Gestorem a koordinátorem za SČF byl místopředseda SČF Ing. Vít Vaníček a za BDPh pan Michael Adler – víceprezident německého svazu filatelistů a viceprezident FEPA – což je Evropská federace filatelistických svazů.

Výstavy se zúčastnilo celkem 155 vystavovatelů ze 6 zemí střední Evropy se 178 exponáty – z toho:
86 vystavovatelů z ČR se 101 exponáty,
57 vystavovatelů ze SRN se 63 exp.,
6 vystavovatelů ze Slovenska se 6 exp.,
4 vystavovatelé z Rakouska se 6 exp.,
1 vystavovatel z Maďarska s 1 exp.,
1 vystavovatel z Polska s 1 exp.


v tom ve třídě mládeže bylo celkem 28 vystavovatelů s 29 exponáty – z toho:
20 vystavovatelů z ČR s 21 exp.,
5 vystavovatelů ze SRN s 5 exp.,
3 vystavovatelé ze Slovenska se 3 exp.

Do soutěže o nejlepší literární práci byla předložena 1 povídka a do výtvarné soutěže celkem 158 exponátů. Výstava se konala pod záštitou primátora města Jihlavy Ing. Vratislava Výborného a hejtmana kraje Vysočina Ing. Františka Dohnala. Společenskou záštitu udělil výstavě i místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda. Organizátorem a podporovatelem výstavy byl SČF, BDPh, Česká pošta, Německo-český fond budoucnosti a celá řada drobných sponzorů. Provedením byl pověřen Klub filatelistů 06-40 Vysočina Jihlava.

Ze sponzorů je nutné jmenovat:
Krajský úřad Vysočina Jihlava 250 tis. Kč
Magistrát města Jihlavy 100 tis. Kč
Česká pošta, s.p. asi 126 tis. Kč – zejména vybavením pro dětskou poštu, příležitostnými razítky, poštovní přepážkou, tiskovými pracemi, drobnými suvenýry atd.
SČF 72,6 tis. Kč
Německo-český fond budoucnosti 60 tis. Kč
Automotive Lighting spol. s r.o. 40 tis. Kč
Jihlava – Pávov dodatečně 20 tis. Kč
Pozemní stavby Jihlava 5 tis. Kč
VHS Vysočina 5 tis. Kč
Jihlava Jihlava 5 tis. Kč
Tesla Jihlava 3 tis. Kč
NOVAKO Jihlava 5 tis. Kč
VaS Jihlava 5 tis. Kč
Agrostav Hruškové Dvory 5 tis. Kč
Horácká s.r.o. – Filatelie 10 tis. Kč
Filatelie Klim Brno 7,5 tis. Kč
Knihkupectví Otava 5 tis. Kč
Filatelie Burda 3 tis. Kč

Věcně podpořili výstavu zejména:
M-soft Jihlava – počítače,
Mitech Jihlava – tiskárna,
Pivovar Jihlava,
Lapek Jihlava,
Vikospol Jihlava,
Tiskárna Jihlava,
Tiskárna Havlíčkův Brod,
ÚVS Jihlava,
Policie ČR,
HZS kraje Vysočina,
Velkoobchod Heva Jihlava,
Narpex Jihlava.

Věcné dary poskytli:
SČF,
Ing. Rubišar,
BDPh,
Svaz rakouských filatelistů,
Firma Pytlíček,
KF A. Muchy Brno,
Primátor města Jihlavy,
Německá pošta,
Hejtman kraje Vysočina,
Obl. komise mládeže JM kraje,
Karlovarský porcelán,
Karel Pech, Plzeň.

Výstavě předcházela téměř tříletá práce již dříve zmiňovaného 20 členného org. výboru, tisková konference na Krajském úřadu Vysočina Jihlava spojená se křtem známkových sešitků vydaných k výstavě a prezentaci 1. personalizované české známky – Růže nad Prahou – kde byl přitištěn znak kraje Vysočina a znak města Jihlavy za hudební podpory ZUŠ Jihlava.

V předvečer výstavy se uskutečnilo přijetí významných hostů, org. výboru, vystavovatelů, představitelů SČF, BDPh, České pošty, opět za podpory ZUŠ Jihlava u primátora města Jihlavy.

Slavnostnímu zahájení výstavy předcházelo vypuštění poštovních holubů a dále již následovala celá řada doprovodných programů – sázení stromů v sadech u městského nádraží, dětská pošta, dostavníková pošta a večer potom přátelské posezení v Pivovarské restauraci.

V pátek se uskutečnil pro zájemce zájezd do Telče a okolí, probíhaly různé semináře, ve spolupráci s Aeroklubem Jihlava se uskutečnily vyhlídkové lety, jízda parního vláčku a den byl zakončen společenským večerem v divadelním sále DKO, na kterém se podílely – ZUŠ Jihlava, Střední průmyslová škola textilní Helenín, taneční skupiny Sokola Bedřichov, Pěvecký smíšený sbor Foerster Sokola Jihlava, folklorní soubor Vysočan a moderováním Český rozhlas Region.

V sobotu probíhala různá setkání jurymanů s vystavovateli, sběratelů československých a českých známek, odborných skupin SČF a BDPh. Opět jízda parního vláčku, vyhlídkové lety a dostavníková pošta. Odpoledne na Masarykově náměstí předvedly své vystoupení jihlavské mažoretky a následně probíhala ukázka činnosti Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Večer byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků soutěže vystavovatelů, spojený s předáním diplomů na získané medaile a získaných věcných cen v hotelu Gustav Mahler opět s vystoupením ZUŠ Jihlava. Během dne to bylo ještě slavnostní vyhlášení výsledků soutěže mládeže a soutěží dětské pošty.

Všichni vystavovatelé obdrželi mimo již uvedených diplomů a věcných cen i výstavní medaile autora pana Vitanovského v provedení Mincovny Kremnica. Během výstavy, v sobotu, se uskutečnila autogramiáda tvůrců českých poštovních známek Mistrů Martina Srby, Bedřicha Housy a Jaromíra Knotka. Souběžně probíhala i výstava rytin Mistra Srby v Grandhotelu Jihlava.

Po celou dobu výstavy probíhala výměnná schůzka sběratelů známek a byly v provozu stánky filatelistických obchodníků. Na výstavě měly své obchodní stánky Česká pošta, s.p. a poštovní správy Německa, Slovenska a OSN Vídeň. Velkou pozornost poutalo i pracoviště České pošty - OZ DOS Praha, kde si zájemci mohli většinou na počkání nechat zhotovit přítisk na kupon tzv. personalizované známky.

Z významných hostů výstavy je třeba uvést zejména předsedu SČF Ing. Lumíra Brendla, prezidenta BDPh pana Dietera Hartiga, náměstka gen. ředitele České pošty, s.p. Ing. Miroslava Špačka, ředitele České pošty, OZ Jižní Morava Ing. Mariana Pavelku a jeho náměstka Ing. Miroslava Otáhala, čestného prezidenta BDPh a víceprezidenta FEPA Michaela Adlera, prezidenta Asociace filatelistických novinářů pana Otto Hornunga z Londýna, čestného předsedu FIP Ing. Ladislava Dvořáčka a další.

Magnetem výstavy byl dopis z Hirošimy odeslaný v den svržení atomové bomby, který je v držení německého svazu filatelistů a byl na výstavu zapůjčen, dále potom exponáty – Rarity ČSR - pana Pytlíčka, Čs. mněnová reforma – pana Dražana, Pošta v Habsburské monarchii pana Fritze Puschmanna, Objevování vesmíru – pana Matejky, Jihlavský jazykový ostrov – pana Günthera Rubanta, Polská knížata a králové – pana Jana Malíka.

Přehled získaných medailí - VZ (3), Z (11), VPZ (32), PZ (41), VS (23), S (8), PS (4), B (2)
Celkem 130

Jednorámové exponáty - diamant (3), rubín (14), smaragd (7)
Celkem 25

Otevřená třída - výborný (3), chvalitebný (3), dobrý (3)
Celkem 9

Výstava se setkala vesměs s kladnými ohlasy a se spokojeností odhadem téměř 8 tisíc návštěvníků z české i německé strany, Slovenska a Rakouska. Velmi nás potěšilo i ocenění městské rady a udělení Ceny Rady města Jihlavy organizačnímu výboru výstavy za přípravu a realizaci této akce. Dále je to udělení Čestného diplomu SČF klubu Vysočina Jihlava za dlouholetou aktivní činnost. Výstava však byla i přínosem pro pořádající KF. Během výstavy byl navázán kontakt a uzavřena dohoda o přátelské spolupráci s filatelisty z družebního města ve SRN – Heidenheimu. Prvním krokem k rozšíření spolupráce byla pozvánka a účast 4 členné delegace našeho KF na 33. přátelském setkání v Heidenheimu ve dnech 10. -12. 10. 2003 při příležitosti oslav 90. výročí založení jejich klubu filatelistů za účasti delegací spřátelených klubů z bývalé NDR, Belgie, Francie, Velké Británie, Rakouska a Chorvatska.

Velká pozornost při výstavě byla věnována mládeži, která se i významnou měrou podílela na programu výstavy. Dětská pošta probíhala plně v režii těchto mladých filatelistů pouze za dozoru jednoho člena org. výboru. Pro mládež zde byla organizována výtvarná soutěž, zhotovených i zaslaných návrhů poštovních známek. Dále probíhalo setkání mládeže s výstavní jury, se zástupci německého svazu BDPh, seminář a beseda o tvorbě exponátu, promítání dětských filmů, jízda parním vláčkem a samostatné vyhlášení výsledků získaných ohodnocení výstavních exponátů třídy mládeže. Mladí filatelisté se rovněž významně podíleli na provozu dostavníkové a vlakové pošty.

Snad jediným záporem je, že se dosud nepodařilo uzavřít financování výstavy. Tento stav vznikl ze třech příčin. První je, že se nám nepodařilo přesvědčit kulturní komisi města o významu této česko-německé výstavy, pro samotné město. Kulturní komise nepochopila význam a dopad této mezinárodní akce a při svém rozhodování o finanční podpoře upřednostnila momentální osobní zájmy a nikoliv celospolečenský význam. Nedoporučila tedy zastupitelstvu města poskytnout původně přislíbenou podporu. Druhou příčinou byl Pamětní list k 80. výročí založení našeho klubu, pro který nám vypracoval Mistr Martin Srb šestibarevnou ocelorytinu obrazu Antonína Chitussiho "Jihlava 1885-86". Pro jeho pracovní zaneprázdnění se však nepodařilo tuto náročnou rytinu zpracovat do výstavy a pamětní list tak byl dokončen až v srpnu 2003. I když se jedná o ojedinělou a dle posudku odborníků velice hezkou a zdařilou práci, je tento pamětní list vzhledem k jeho ceně těžko prodejný. Rada města Jihlavy, aby nám nějak pomohla v rámci svých možností a pravomocí, odkoupila část těchto pamětních listů v hodnotě 50 tisíc Kč. Třetí příčinou finančního neúspěchu byl malý prodej výstavního katalogu OSTROPA – "Průvodce výstavou". Bylo to způsobeno zejména nedostatečnou nabídkou na výstavě a pravděpodobně i jeho vysokou cenou – 150 Kč. I když byl posléze nabídnut všem KF v ČR, je o něj velice malý zájem. Při této příležitosti je nutné upozornit, že tento katalog získal významné ocenení – Velkou stříbrnou medaili na Mezinárodní výstavě filatelistické literatury TEMEX 2003, která se konala ve dnech 9. - 13. prosince 2003 v Argentině (v Buenos Aires). Ocenění získal za vysokou úroveň, převažující filatelistické odborné náplně. Prodejnosti katalogu nepomohla ani příloha – černotisk PT 17 s přítiskem OSTROPA 2003.

Pro vaši představu je třeba uvést, že rozpočtované výdaje na tuto výstavu činily 1.301.000 Kč.

Josef Novák
předseda org. výboru

Mgr. Jaroslav Maleček
tajemník SČF


Autor: SČF | 18. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář