Hodnocení jednorámových exponátů na výstavách pořádaných SČF po 1. 1. 2010

Dnem 1. 1. 2010 nabyla platnosti a účinnosti Směrnice pro hodnocení jednorámových exponátů na soutěžních výstavách Svazu českých filatelistů a doporučení pro jejich budování (dále jen Směrnice), kterou schválil výkonný výbor Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) 19. 09. 2009 a předsednictvo SČF 14. 11. 2009. Úzce navazuje na obdobnou směrnici Mezinárodní filatelistické federace (dále jen FIP), kterou schválil kongres FIP v Bukurešti v červnu 2008. Tím jednorámové exponáty opustily experimentální třídu a byly v rámci FIP i SČF přiřazeny k soutěžním exponátům ostatních výstavních tříd.

Ve své první části se Směrnice snaží pomoci vystavovatelům při tvorbě soutěžních jednorámových exponátů, v druhé části stanoví členům výstavních jury, jak hodnotit jednorámové exponáty na soutěžních výstavách pořádaných SČF.

Soutěžní jednorámový exponát lze tvořit v každé soutěžní třídě FIP, s výjimkou třídy filatelistické literatury a třídy mládeže. Sestavuje se podle platných pravidel příslušné výstavní třídy. Musí být vytvořen pouze z vhodného filatelistického materiálu, nefilatelistický materiál v něm není přípustný. Jeho podstatou je představení rozvinutého úzkého objektu, zpracovaného ve své úplnosti pouze na ploše 16 listů formátu A 4 (1 m2). Vhodným předmětem soutěžních jednorámových exponátů je zpracování např. jedné známkové, celinové či fiskální emise, jednoho poštovního spoje, kosmického letu, velmi úzkého tématu ap.

Exponáty, které svým pojetím nesplní výše uvedenou podstatu jednorámového exponátu – např.: budou prezentovat široké téma nebo předloží výběr ze stávajícího vícerámového standardního exponátu – podléhají penalizaci, která může být důvodem pro nedosažení kvalifikace pro vyšší kategorii soutěžní výstavy.

Při hodnocení jednorámových exponátů se jury bude řídit následujícími kritérii a jim přiděleným maximálním počtem bodů, a to shodně pro exponáty tematické i netematické:

Hodnocení jednorámových exponátů na výstavách pořádaných SČF po 1. 1. 2010

Na výstavách všech kategorií bude jury udělovat jednorámovým exponátům pouze diplomy na medaile s výslovným označením „jednorámový exponát“, a to i v případech, kdy exponáty ostatních soutěžních tříd obdrží medaile. Pro přiznání diplomu na medaili platí následující minimální počet bodů:

Hodnocení jednorámových exponátů na výstavách pořádaných SČF po 1. 1. 2010

Počínaje dnem 1. 1. 2010 se na jednorámové exponáty vztahují veškerá ustanovení Výstavního řádu SČF. Jednorámové exponáty, poprvé vystavené po 1. 1. 2010, se již musí podrobit předepsané kvalifikaci podle čl. 12 Výstavního řádu SČF, shodně s exponáty ostatních výstavních tříd. Analogicky se budou započítávat i lhůty pro přiznání kvalifikace.

Exponátům, které byly vystaveny do 31. 12. 2009, zůstávají v platnosti přidělené body, a to nezávisle na kategorii výstavy, na níž byly získány. To znamená, že po 1. 1. 2010 mohou být do soutěže na regionální výstavy přijaty exponáty, které již obdržely nejméně 65 bodů, na národní výstavy 70 bodů. Kvalifikaci pro výstavy pořádané pod patronátem, záštitou nebo uznáním FIP nebo FEPA splňují exponáty, které získaly nebo získají 80 bodů.

Autor: Walter Müller | 25. 3. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223