Dni mládežníckej filatelie a finále 38. roč. filatelistickej olympiády

Nech vás to nemýli: Doteraz sa na Slovensku, tak ako predtým spoločne s mladými filatelistami v Čechách aj na Morave, konali na záver školského roka kongresy mladých filatelistov. Kongresy bývali 2-3 dňové, podľa toho, ako stačili peniaze v rozpočte zväzu. Keď ich nebolo, uspokojili sme sa aj s jednodňovým podujatím, ktorého hlavnou náplňou bolo národné finále FO. V tomto roku prišlo k tomu, že záverečné podujatie filatelistickej mládeže Komisia mládeže ZSF ho označila ako je vyššie uvedené. A tak v piatok 15. júna o 10. hod. sa v Púchove na železničnej stanici „vysypali“ z vlakov tri desiatky mladých filatelistov so svojimi vedúcimi, aby potom autobusom pokračovali do Belušských Slatín. Tu sa vďaka porozumeniu a ochote vedenia Slovenskej pošty, a.s., vo Vzdelávacom centre SP konali Dni mládežníckej filatelie. Miesto konania nebolo určené náhodne. Filatelistická olympiáda mala zvolené zameranie na činnosť a prevádzku pošty a priestory vzdelávacieho centra aj jeho vybavenie spolu s nádherným horským okolím na 100% predurčovali úspešnosť podujatia. Pretože mladí filatelisti z krúžkov pôsobiacich v jednotlivých regiónoch Slovenska po celoročnej príprave so svojimi vedúcimi si prišli preveriť svoje vedomosti aj zašportovať, a vzájomne sa aj poučiť a vzdelávať zo svojho zberateľského záujmu.

Program dní bol starostlivo organizačne pripravený predsedom KM ZSF PaedDr. Jozefom Oškom, ktorý po otvorení a privítaní mladými filatelistami Máriou Kubíkovou z Trnavy a Lukášom Oškom z L. Mikuláša na začiatku zoznámil účastníkov s organizačnými pokynmi.

Tradične sa v prvý deň uskutočnil test odborných znalostí z filatelie a poštovníctva, ktorý vyhodnotila porota zložená z prítomných vedúcich KMF. Bolo možné konštatovať, že viacerí mladí filatelisti vypracovali test nadmieru dobre – bez chyby a k spokojnosti alebo len s minimálnou stratou bodov. Kým porota opravovala, mladí filatelisti mali možnosť využiť športoviská vzdelávacieho centra, bazén alebo uskutočniť turistickú vychádzku do okolia. Večer sa uskutočnila výtvarná súťaž všetkých účastníkov na návrh poštovej známky na voľnú tému. Predchádzala jej prednáška Mgr. Viliama Weissa z KF Ružomberok, ktorý hovoril o skúsenostiach z práce so študentmi Priemyselnej školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku s ukážkami ich návrhov známok. Prítomnosť p. Mgr. Weissa využili účastníci Dní mládežníckej filatelie aj k zablahoželaniu k jeho životnému jubileu – 80 rokov, ako i k tomu, že stále pracuje v KF aj s mládežou.

Výtvarné návrhy mladých filatelistov ako autorov známok hodnotila komisia na čele s vedúcou KMF Bratislava Danielou Schmidtovou.
Večer využili vedúci KMF s členmi komisie mládeže na aktív, v ktorom preberali aktuálne otázky mládežníckej filatelie:
Registrácia krúžkov MF v jednotlivých regiónoch (žiaľ, konštatoval sa pokles krúžkov, spojený s nedostatkom vedúcich alebo nezáujmom škôl aj detí o túto záujmovú činnosť), kritika praxe v centrách voľného času s platbami dochádzajúcich členov.
Príprava na výstavu POPRADFILA
Registrácia KMF a vyhodnotenia činnosti za školský rok 2011/12.
Odporúča sa nezabúdať na propagáciu činnosti v ZŠ, písať do miestnej a regionálnej tlače, využívať rozhlas, internetové stránky ZSF, POFIS, Infofila.cz, vyhlasované súťaže detí, školské nástenky. Organizovať podľa možností stálu aj priebežnú propagačnú činnosť, využívať dotácie obecných a mestských úradov na činnosť mládeže.
Kroniky KMF, stačí jednoduchá forma zápisov o účasti na výstavách, burzách, inaugurácii známok, príprave na FO a pod.
Vzhľadom na situáciu v mládežníckej filatelii dočasne upraviť (zjednodušiť?) konanie olympiád a iných súťaží detí, kongresy nahradiť organizovaním Dní mládežníckej filatelie pri konaní významných výstav, zberateľských dní a pod.
Aktualizovať udeľovanie Odznaku odbornej zdatnosti Mladého filatelistu, najmä III. stupňa, ktorý treba udeľovať mladým filatelistom za účasť vo FO, na výstavách, lebo tým dokazujú svoju vyspelosť testom, činnosťou pri tvorbe exponátu a pod.
V práci s mladými vystavovateľmi zdôrazňovať význam každého hodnotenia exponátu, nepokladať bronzové medaily za menejcenné, pri rozhovoroch s členmi porôt pripomínať dôležitosť udržania mladých filatelistov v činnosti KMF hlavne pozitívnym prístupom.
Inovácia otázok testov, zjednodušenie, lebo niektoré sú podľa názorov vedúcich KMF „príliš“ odborné (a nevedia ich často ani dospelí filatelisti!). Tu je dôležité pripomenúť, že k zverejneným otázkam FO nemali vedúci KMF pripomienky a niektoré problémy pred súťažou nepostrehli.

Ku všetkým otázkam sa prítomní vedúci KMF na aktíve vyjadrili svojimi názormi a pripomienkami, ktorými sa KM ZSF bude zaoberať a podľa možností ich vo svojej činnosti využije.
V sobotu sa po uskutočnila druhá časť olympiády, a to tvorba miniexponátov na danú tému FO. Súťažiaci využili nielen tradičnú časť FO s určeným počtom známok, FDC a albumových listov podľa kategórií, ale aj inováciu v podobe väčšieho rozsahu miniexponátu s použitím väčšieho počtu celistvostí, FDC , ktorým možno lepšie vyjadriť určenú tému FO.
Porota pod vedením predsedu KM ZSF miniexponáty vyhodnotila, pritom mnohé z nich mali výborne poňatú tematiku aj estetickú a odbornú úroveň, ktorá dáva predpoklady k ich rozšíreniu na mládežnícky exponát a k ich následnému vystaveniu. PaedDr. Jozef Oško dôkladne rozobral klady aj nedostatky vytvorených exponátov a odpovedal na individuálne dopyty súťažiacich.
Vystavené miniexponáty si so záujmom prezreli žiaci školy v prírode, ktorí boli vo Vzdelávacom centre SP, čo splnilo ďalšiu časť poslania a propagácie mládežníckej filatelie. Vyhodnotenia výsledkov sa zúčastnila za Slovenskú poštu, a.s., Mgr. Monika Podolská z úseku obchodu a marketingu POFIS Bratislava, ktorá pozdravila účastníkov a odovzdala im hodnotné ceny - zásobníky a sety s ročníkom známok, celiny a FDC.
Diplomy s vecnými odmenami (knihy z produkcie SPN Bratislava) prevzali aj mladí filatelisti, ocenení vo výtvarnej súťaži na známky, ktoré p. Mgr. Podolská prevzala k propagačnej výstavke na bratislavský POFIS. Ako najlepší návrh známky bola ocenená práca Márie Kubíkovej z Trnavy s tematikou knihy k 85. výročiu Knižnice Juraja Fándlyho. Sobotňajší program lebo pokračoval posedením pri táborovom ohni a opekaním špekáčikov a slaniny. (Bohužiaľ bez gitary a obvyklého spevu táborákových pesničiek) .
V  nedeľu po raňajkách nastalo balenie a odchod autobusom do Trenčína,  prehliadka Trenčianskeho hradu s výhľadom na mesto a pekné okolie. Cestu autobusom spestril dr. Oško svojím výkladom, približujúcim pamätihodnosti miest aj prírodných krás, ktorými sme prechádzali.

Autobus ešte zaviezol účastníkov na železničnú stanicu, odkiaľ rýchliky odviezli mladých filatelistov do Trnavy, Malaciek, Bratislavy, Nitry, Svitu, Popradu a Liptovského Mikuláša. Trojdňové Dni mládežníckej filatelie sa skončili. Bezpochyby boli spokojní súťažiaci i ich vedúci. Výborné bolo ubytovanie, strava a celý program. Vďaka za to patrí Komisii mládeže ZSF a najmä jeho predsedovi Dr. J. Oškovi (jednotka s hviezdičkou!), vedeniu Slovenskej pošty, a.s., zamestnancom Centra vzdelávania a  POFISu Bratislava za prekrásne ceny, ktoré obohatia mládežnícke zbierky. S tým, ako sa slovenská filatelistická mládež prezentovala, vyslovil svoje pozitívne hodnotenie aj  člen Rady ZSF Ing. Jozef Vangel, CSc.
Organizátori podujatia a účastníci ďakujú POFIS Bratislava za zásobníky so známkami, p. Danke Schmidtovej za knižky, Ing. M. Bachratému za balíčky známok a Zväzu slovenských filatelistov za nálepné listy. Všetky boli použité ako odmeny súťažiacim a spolu s vkusnými diplomami zostanú trvalou  spomienkou na chvíle strávené v Belušských Slatinách.
A nakoniec sa hádam patrí spomenúť aspoň takto bez titulov aj krstných mien všetkých vedúcich, ktorí sa Dní mládežníckej filatelie so svojimi mládežníkmi zúčastnili: Gelinger, Chorvatovičová, Jelačič, Maniaček, Mička, Oško a Schmidtová. Patrí im za to poďakovanie.

Výsledky Národného kola 38. ročníka Filatelistickej olympiády:

Dni mládežníckej filatelie a finále 38. roč. filatelistickej olympiády

Dni mládežníckej filatelie a finále 38. roč. filatelistickej olympiády

Dni mládežníckej filatelie a finále 38. roč. filatelistickej olympiádyAutor: Ján Mička | 26. 6. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223