Deviata schôdzka

Dnešná schôdzka bude výnimočná. Vyše polovica členov vystavuje prvý raz svoj exponát a napriek tomu, že sa o termíne výstavy vie už dlho, práca viazne. Pri vlastnom programe schôdzky nie je potrebný kľud pre „vzdelávanie“ začínajúcich a pokročilých súčasne a tak sme sa dnes zišli v sobotu. Ostatne podobná situácia nastala i pred krajským kolom filatelistickej olympiády, keď naši delegáti v rámci zodpovednej prípravy absolvovali filatelistický dril len preto, že k jeho odloženiu o jeden rok nedošlo.
Načo zameriame teda naše úsilie? Predovšetkým na veci nevyhnutné, u ktorých je možnosť v KMF len naučiť a doma dokončiť. Teda:

Zoznam listov a ocenenie exponátu. Objasnenie pojmov – známka, celistvosť, FDC, výstrižok. Buď nie je treba vysvetľovať, alebo to zásadne vysvetlíme na ukážke listu a vzornom vyplnení príslušného formuláru. Katalógové ceny sa spravidla od cien, za ktoré mladý filatelista nakupoval, príliš nelíšia. Ak aj áno (ide o vzácnu známku), uvedieme cenu pri kúpe. Nie je treba dodávať, že pri darovaných celistvostiach uvedieme katalógové ceny známok. Pre naše výstavy pri použití našich známok uvádzame ceny v korunách, pri zahraničných prepočítavame ceny za použitia cudzích katalógov podľa existujúceho kurzu príslušnej cudzej meny alebo Euro. (Ešte nedávno sa používal prepočítavací kurz podľa katalógových cien na ZuFr, YvFr alebo MiM). To zistíme dotazom u niekoľkých zberateľov alebo prehliadkou výberových zošitkov, prípadne u predajcov známok. Ide o porovnanie, vedúce k zisteniu hodnoty exponátu pre jeho poistenie pri jeho preprave poštou a potom pri vystavovaní.(Niektoré výstavy, a to domáce aj zahraničné, exponáty nepoisťujú, ale vykonávajú určité opatrenia na zabezpečenie ochrany exponátov počas výstavy.) Halierové hodnoty zaokrúhľujeme ne celé koruny. Z formuláru so zoznamom materiálu si urobíme kópie. Nabudúce sa to vyplatí, sme bez práce pri s vyhľadávaním známok v katalógu a pri zmenách a prepracovaní exponátu podľa starej kópie vykonáme úpravy a zmeny. Staré súpisy je treba časom likvidovať, lebo pri ich zámene môže dôjsť k chybám a stratám času.

Definitívna prihláška. Všetko, čo bolo napísané už skôr, alebo bolo povedané na aktívoch vedúcich je platné. Prikazujte členom – vystavovateľom, aby vyplňovali úhľadne, paličkovým písmom alebo šablónkou, na písacom stroji alebo počítačom. Buďte dôslední, práca s tým trvá len chvíľu. Objasnite zvlášť tým „chytrým“ rozdiel medzi vekom filatelistu (počíta sa k 1.1. daného roku ), čo je rozhodujúce pre zaradenie do príslušnej vekovej skupiny a vekom podľa skutočného dátumu narodenia. Pri absolvovaných výstavách uvádzame maximálne tri posledné, hlavne tie, kde exponát získal kvalifikáciu, blahoželanie poroty alebo vecnú cenu. Vedúci KMF potvrdzuje nielen že vystavovateľ je členom KMF, že mu exponát patrí, ale zodpovedá aj za to, že je všetko tak ako má byť. Pozrie správnosť údajov v prihláške, skontroluje, či je v zozname (aj v exponáte!) naozaj 32 listov a nie práve 31. Pozrie exponát zbežným prelistovaním (videl ho často pri úprave), u slabších v gramatike sa nevyhne prečítaniu textu popisu a (ak je ešte čas) zaisteniu kvalitnej a včasnej opravy. Vyhľadávajte pri tejto oprave aj chybne upevnené známky a celistvosti! Predídete tomu, že potom pri výstave nebudú doslova nasypané za sklom v dolnej časti rámu alebo v obale, alebo budú dokonca chýbať. V poslednej dobe sa žiada na medzinárodné výstavy zasielať aspoň titulný a úvodný list v niektorom z jazykov UPU, spravidla v angličtine, ako sprievodný list. Alebo sú tieto listy dvojjazyčné, prípadne je dvojjazyčný celý popis. To je požiadavkou medzinárodnej poroty.

Číslovanie listov sa robí úhľadne na prednú stranu, aby sa s listom pri jeho inštalácii nemuselo otáčať, najlepšie vľavo dolu v rohu ceruzkou. Vyplatí sa označiť listy na rube pečiatkou s adresou, hoci aj vedúceho KMF alebo pripísaním mena a sídla krúžku. (Mne sa osvedčilo vkladanie nakopírovaných lístkov s menom a adresou a číslom listu, ktoré vkladáme do obalu zozadu.) Exponát patrí do pevného obalu, v ktorom sa dajú listy donášať aj na krúžok. Stojí to za to. Pri mladších vystavovateľoch je rozhodne na mieste, aby ich exponáty odoslal poštou spoločne vedúci KMF. Je to nielen lacnejšie ale aj spoľahlivejšie. Aj keď pre vás pracnejšie. Ak je to možné, exponáty sa dajú zaniesť na organizačný výbor výstavy aj osobne, príslušný funkcionár ich po kontrole prevezme na potvrdenie. Aj keď pre vás časovo náročnejšie.

A keď je všetko zabalené, môžeme sa zahrať.
Všeobecne možno povedať, že neorganizovaní mladí filatelisti sú v KMF viac pútaní známkami, vydanými v zahraničí než doma. Tento jav sa prenáša na kratšiu dobu či dlhší čas i do nášho KMF. Pripravíme si preto xeroxové zväčšeniny formátu 24x30 cm alebo A4 našich vybraných známok. Súťažiaci, zhromaždení pred vami sú s obrazom na fotografii zoznamovaní prostredníctvom výrezu veľkosti 5x5 cm v tuhom papieri, za ktorým je zväčšenina známky skrytá. (Podobne ako v súťaži „Fragment“, ktorú niekedy uverejňoval Mladý filatelista.) Keď nik známku nepozná, posunieme fotografiu za našim okienkom na iné miesto. To sa opakuje dovtedy, kým niekto známku nerozozná a označí ju. Získa 1 bod do súťaže KMF. A niekedy to môžete skúsiť aj stranovo obrátene alebo „ hore nohami“.

Jaromír Jeřábek

(Metodický materiál pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov Pre potreby vedúcich KMF ZSF preložil a upravil Mgr. Ján Mička)

Autor: Ján Mička | 4. 12. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223