Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

 • Cena: 999 Kč

Čo je čo vo filatelii X. - výrobné chyby

 • výrobná chyba - vzniká dôsledkom chybného materiálu alebo dôsledkom závad pri vlastnej výrobe známok. Poznáme tieto druhy výrobných chýb: doskové chyby, chyby tlače známok, chyby vzniknuté chybami papiera alebo zlou manipuláciou s ním, chyby lepu, zúbkovania, farebné odchýlka.
 • doskové chyby - chyby, ktoré vznikli na tlačovej doske rôznymi spôsobmi: a.) chemickým spôsobom (fotografickým prenosom, leptaním a pod.), b.) mechanickým spôsobom (nárazom, opotrebovaním dosky a pod.) c.) nesprávnou moletáciou. Doskové chyby sa môžu určovať: rôzne známkové pole jednej dosky, rovnaké známkové pole dvoch a viacerých dosiek, rovnaké známkové pole jednej dosky, avšak z rôznych období tlače. Podľa výskytu môžu byť doskové chyby: typické (dosková chyba sa vyskytuje v celom náklade alebo v jeho väčšej časti), náhodné (vyskytuje sa v menšej časti nákladu). Podľa výrobného štádia, v ktorom môžu vzniknúť doskové chyby ich rozdeľujeme: primárne doskové chyby, sekundárne doskové chyby a terciárne doskové chyby.
 • primárna dosková chyba - dosková chyba, ktorá vznikla vo východzom materiály spoločne pre viac hodnôt.
 • sekundárna dosková chyba - dosková chyba, ktorá vznikla vo východzom materiály pre tlač známok určitej hodnoty, z ktorého sú prenesené do všetkých dosiek rovnakej hodnoty.
 • terciárna dosková chyba - dosková chyba, ktorá vznikla až priamo v jednotlivých doskách behom tlače, je to dôsledok poškodenia.
 • chyby tlače známok - náhodné chyby, ktoré vznikajú vo všetkých štádiách tlače ako dôsledok poruchy alebo nesprávneho chodu stroja respektíve zlej manipulácie. Medzi chyby tlače známok patria napr.: nedotlač, obtlač, dvojitá tlač, vynechaná tlač, zliata tlač a pod.
 • nedotlač - náhodná chyba, ktorá vznikla neprevedením časti tlače známky.
 • obtlač - otlačok časti alebo celého obrazu známky na strane s lepom. Rozlišujeme obtlač strojovú a archovú. Strojová obtlač vzniká tak, že pri chode stroja na prázdno prejde otlačok dosky na tlakový valec, pri ďalšom postupe sa otlačí farba z dosky na lep, preto sa obraz známky presne kryje s obtlačou. Archová obtlač vzniká prenesením ešte mokrej farby z tlače z jedného listu na druhý vlastným zaťažením.
 • bledá tlač - tlač vzniknutá pri použití riedkej farby alebo pri nadmernom zotretí nánosu farby.
 • zliata tlač - tlač vzniknutá pri zlom stieracom zariadení alebo pri nevhodnom zložení farby.
 • tlač na lepe - tlač, ktorá vznikla obráteným vložením listu do stroja stranou s lepom alebo vložením listu papiera s obojstranne naneseným lepom.
 • dvojitá tlač - dvojnásobné otlačenie obrazu známky. Podľa spôsobu vzniku rozlišujeme dvojitú tlač vzniknutú opakovaným vložením listu do tlačiarenského stroja a dvojitú tlač vzniknutú moletovaním časti alebo celej známky ešte raz.
 • vynechaná tlač - tlač, ktorá vznikla pri viacnásobnej tlači, kedy nie je vytlačená jedna alebo viacej farieb.
 • šmyková tlač - vzniká mimoriadnym pohybom alebo nárazom a čiastočným pritlačením tlačového archu k doske.
 • slepá tlač - tlač vzniknutá poruchou farbiaceho zariadenia, kedy nezafarbená doska otlačí na papier len slabý reliéfový, bezfarebný otlačok.
 • chyby spôsobené chybami papiera - náhodné chyby vznikajúce vo všetkých štádiách tlače. Medzi tieto chyby patrí napr.: preložka, záložka, zložka, nastavený papier a pod.
 • preložka - vzniká prehnutím okraja papiera na líc pri jeho vložení do stroja. Na preloženej časti vzniká tlač na lepe a pod preloženou časťou je vynechaná tlač.
 • záložka - vzniká prehnutím okraja papiera na rub pri jeho vložení do stroja. Prehnutá časť je nepotlačená a na líci sa v mieste prehnutia objavuje výraznejšia tlač.
 • zložka - vzniká pri výrobe alebo pri nesprávnej manipulácii s papierom. Po rozložení takto zloženého potlačeného papiera sa objavy plocha bez tlače.
 • zvrásnenie papiera - nepatrná zložka prejavujúca sa malým prerušením kresby.
 • nastavovaný papier - vzniká použitím papiera spojeného lepom.
 • chyby lepu - vznikajú následkom zlej práce stroja alebo zlej manipulácii pri práci. Môžu vzniknúť tieto chyby: vynechaný lep, nerovnomerne nanesený lep, škvrnitý, pruhovaný lep, lep na líci listu, lep na okrajoch listu.
 • chyby zúbkovania - vznikajú následkom nesprávneho alebo nepresného chodu stroja alebo nepresnej práce pri zakladaní papiera. Medzi tieto chyby patrí napr.: nečisté zúbkovanie, dvojité zúbkovanie, posunuté zúbkovanie, vynechané zúbkovanie, vynechané perforačné otvory, slepá perforácia.
 • nečisté zúbkovanie - spôsobené tupými ihlami.
 • dvojité zúbkovanie - vzniká pri poruche zúbkovacieho zariadenia alebo pri opätovnom vložení už ozúbkovaného listu do perforačného zariadenia.


 • Čo je čo vo filatelii X. - výrobné chyby


 • posunuté zúbkovanie - prejavuje sa posunom zúbkovania vzhľadom k obrazu známky, zasahuje do obrazu známky.


 • Čo je čo vo filatelii X. - výrobné chyby


 • vynechané zúbkovanie - vzniká neprevedením zúbkovania na niektorej strane známky.


 • Čo je čo vo filatelii X. - výrobné chyby


 • vynechaný perforačný otvor - vzniká následkom zlomenia alebo poškodenia perforačnej ihly.
 • slepá perforácia - vzniká ak perforačná ihla neprenikne úplne papierom a vytvorí len náznak otvoru.
 • farebné odchýlky - vzniká z rôznych dôvodov: zmenou farby tlače (v priebehu tlače je dodaný iný odtieň farby alebo je farba nedopatrením zmenená), pri tlači vplyvom akosti papiera, vplyvom nerovnomerného roztierania farieb.


 • Autor: Július Fedáš | 16. 11. 2003

  Komentáře

  Nejsou žádné komentáře

  Přidat komentář


  Nabídka našeho eshopu

  PHILALUX3 - SAFE 9865

  PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč
  Albové listy A4 Československo (1945-1992), nezasklené, zvýhodněný komplet (742), 10x desky, 10x archivní box,

  Československo 1945-92, zvýhodněný komplet-plná verze (742 listů) + 10 ks desek se zlatotiskem a archivními boxy (zaplatíte pouze 9 ks desek a archivních boxů a 1 desky a 1 arch.box získáváte zdarma)

  • Cena: 12143 Kč

  Související články