Čo je čo vo filatelii VI. - tlačiarenské pojmy

 • matrica - doštička so zrkadlovým obrazom známky.
 • patrica - prvý otlačok matrice
 • moleta - zakalený kovový valček, do ktorého bola vyrytá rytina doštičky vyrobenej rytcom známky, slúži k preneseniu rytiny na dosku.
 • štočok - reliéfna doštička, ktorá sa používa v technike tlače z výšky, zhotovuje sa chemickým, alebo elektrochemickým leptaním, mechanickým rytím alebo razbou do dreva.
 • zostava - zostava pomocných tlačí vyrobených zo štočkov
 • prípravná zostava - potrebný počet pomocných tlačí vyrobených z pérového štočku a usporiadaných na kartóne.
 • pomocná zostava - upravená prípravná zostava pre inú hodnotu rovnakej kresby (upraví sa napr. hodnotový údaj).
 • sadzba - spôsob vysádzania príslušnej známky.
 • stereotypia - spôsob rozmnožovania sadzby. Sadzba alebo štočok sa vtlačí do preparovaného papiera, po vysušení papiera a odstránení sadzby alebo štočku vznikne matrica a do nej sa vlieva roztavená literina, odliatok tak vytvorí potrebnú kópiu. Pri vysušení sa matrica nepatrne zmrští.
 • galvano - štočok alebo doska vyrobená pomocou galvanoplastickej metódy elektrolýzou roztoku, ktorý obsahuje kovy. Tak je možné na matrici z vosku alebo z iného materiálu, do ktorého bol originál otlačený, vyrobiť dvojníka sadzby alebo štočku.
 • skúšobná tlač - tlač slúžiaca k odhaleniu chýb kresby, ktoré môžu vzniknúť v prípravnom období aj behom výroby. Robí sa vo všetkých fázach výroby.
 • výsadná tlač - tlačiarenský výrobok známky, ktorý má za motív vydanú známku a líši sa v úprave od konečnej podoby známky alebo známkového celku, zhotovuje sa v malých nákladoch, spravidla pre darčekové a upomienkové účely.
 • sútlač - tlačový celok skladajúci sa z dvoch alebo viacerých častí, ktoré sú spoločne vytlačené na tlačovej forme. Delíme ich na doskovú sútlač - otlačok dosiek známok rôznych hodnôt, ktoré sú oddelené medziarším a spravidla v takejto úprave neprišli do predaja, známkovú sútlač - známky rôznych hodnôt tvoriace súčasť rovnakého prepážkového listu.
 • tlačové skúšky - rôzne tlače pred zahájením aj v priebehu vlastnej tlače, v pôvodných farbách, poprípade v čiernej farbe.
 • čiernotlač - pomocný kontrolný otlačok tlačových štočkov známok alebo celých dosiek v čiernej farbe. Robí sa to kvôli kontrole štočkov či nie sú poškodené.
 • tlačová forma - forma zložená z jednej alebo viacerých dosiek usporiadaných tak, aby sa hlavne vhodne využilo tlačiarenského stroja.
 • doska - usporiadanie určitého počtu štočkov známky. Dosky označujeme podľa značiek výrobcov (písmena, čísla arabské, rímske alebo iné označenie).
 • rozlišovanie dosiek - dosky rozlišujeme: a.) podľa doskových značiek, b.) podľa charakteristických znakov počítadla, c.) podľa výrobných značiek v ochranných lištách, d.) podľa polohy rozmeriavacích bodov, e.) podľa polohy a veľkosti sútlačových krížikov, f.) podľa polohy nápichových bodov a krížikov, g.) podľa umiestnenia kontrolných farebných značiek, h.) podľa umiestnenia a rozsahu farebných testovacích stupníc, i.) podľa zistených doskových odchyliek.
 • tlačový hárok (list) - otlačok celej tlačovej formy v tom štádiu ako opustil tlačiarenský stroj. Okraje bývajú opatrené rôznymi evidenčnými údajmi (dosková značka, počítadlo, kontrolné farebné značky a pod.). Počet známkových polí v tlačovom lise je rôzny. Minimálny rozmer tlačového hárku je formát A4.
 • priehradkový list (hárok) - časť tlačového listu (hárku), ktorý je v predaji, tlačový hárok môže byť niekedy aj priehradkovým hárkom.


 • Čo je čo vo filatelii VI. - tlačiarenské pojmy


  Čo je čo vo filatelii VI. - tlačiarenské pojmy


 • známkové (aršíkové) pole - pole vyjadrujúce umiestnenie známky (aršíku) v liste (hárku). Poradie známkových (aršíkových) polí sa čísluje priebežne na celom priehradkovom liste (hárku) postupne vo vodorovných radoch zľava doprava, začínajúce na hornou radou.
 • pretlač - ďalšia, dodatočná tlač na známke (text, skratka, číslo, letopočet, hodnotový údaj a pod.), ktorý sa vykonáva prevažne zmenou pôvodnej známky na inú. Z hľadiska pôvodu rozdeľujeme pretlače na oficiálne a súkromne.


 • Čo je čo vo filatelii VI. - tlačiarenské pojmy Čo je čo vo filatelii VI. - tlačiarenské pojmy Čo je čo vo filatelii VI. - tlačiarenské pojmy


 • nátlačok pečiatky - otlačok pečiatky rôzneho druhu a tvaru, ktorými boli opatrené známky pred daním do predaja.
 • prítlač - tlač na známke, ktorou sa nemení pôvodný charakter známky a hodnota.
 • novotlač - otlačok pôvodnej dosky, štočku, rytiny použitý v dobe keď výroba známok tohto druhu už bola zastavená, novotlače nemajú spravidla výplatnú hodnotu.
 • makulatúra - všetky akýmkoľvek spôsobom vzniknuté pomocné tlače známok. Rozlišujeme pomocnú makulatúru a výrobnú makulatúru.
 • pomocná makulatúra - tlač, ktorú si tlačiareň zhotovuje zámerne, aby na nich skontrolovala a vyskúšala vhodnosť použitej tlačovej techniky, účelnosť použitia farieb, ohodnotenie papiera a pod. Do predbežnej makulatúry patria predbežné tlače, pomocné tlače.
 • predbežná tlač - všetka tlače slúžiace k prevereniu kvality a presnosti tlače pred vlastným začatím výroby.
 • pomocná tlač - otlačok východzích štočkov potrebnej veľkosti k zhotoveniu pripravovanej zostavy.
 • výrobná makulatúra - nepodarené tlače vzniknuté bez vonkajšieho zásahu.
 • zvláštna tlač - úradná tlač s obrazom známky prevedená v bežnej alebo zvláštnej úprave (odchylná farba, preškrtnutá hodnotová číslica, pretlač VZOREC a pod.), ktoré nemajú poštovú platnosť.


 • Autor: Július Fedáš | 19. 10. 2003

  Komentáře

  Nejsou žádné komentáře

  Přidat komentář

  Související články