Čo je čo vo filatelii III. - doskové odchylky

Datum vydání: 9. 9. 2003


 • dosková odchýlka - odchýlka, ktorá vznikla zásahom rytca, úpravára, retušéra alebo moletára do obrazu známky pred tlačou známky, v priebehu prípravy tlače alebo behom vlastnej tlače. Doskovou odchýlkou je typ, podtyp, retuš a pod.
 • typ - podstatné a pravidelne sa opakujúce vzniknuté rozdiely v kresbe známky rovnakého druhu a hodnoty. Typ môže vzniknúť opravou alebo úpravou, môže byť charakteristický pre celý list známok, alebo sa môže vyskytovať ojedinele. Typ môže vzniknúť - pri ručnom rozkresľovaní alebo rytí dosky, pri chybnej práci úpravára, pri oprave chybnej kresby pred tlačou.
 • podtyp - skupina známok rovnakého typu odlišujúca sa od iných známok tohoto typu ďalšími charakteristickými značkami.
 • spojené typy - minimálne dve spolu súvisiace známky rovnakej hodnoty ale s iným typom.
 • retuš - oprava nedokonale vyrobenej, poškodenej alebo veľmi opotrebovanej dosky novým prerytím závady. Retuše rozoznávame primárne, sekundárne. Z hľadiska techniky retuše poznáme pozitívne (doplnenie známky) a negatívne (odstránenie vady z dosky).
 • primárna retuš - retuš zahŕňajúca všetky úpravy pred tlačou bez ohľadu na to, kedy boli vykonané. Ak vznikne pri primárnej retuši zmena kresby známky vytvorí sa typ.
 • sekundárna retuš - retuš vykonaná v priebehu tlače. O vykonaní tejto retuše musí byť známkový doklad to je známka s chybou a s odstránenou chybou.
 • chybotlač - vzniká pri tlači známky chybou výrobcu a týka sa ktorejkoľvek výrobnej zložky alebo materiálu. Ak vznikne chybotlač mala by byť zadržaná kontrolou. Chybotlače rozlišujem a.) chybná tlač známky - ak je nesprávne vytlačená časť známky, b.) farebná chybotlač - ak je v celom liste jedná známka inej hodnoty, alebo ak je známka vytlačená ne nesprávnom papieri inej farby, c.) chybná pretlač - ak je vykonaná pretlač na známke inej hodnoty ako bolo ustanovené alebo ak je v inej farbe, d.) chybná tlač na papieri s priesvitkou, ktorý pre túto známku nebol určený, e.) chybné zúbkovanie, f.) chybná tlač na papieri s odchylným lepom.


 • Autor: Július Fedáš
  fedas@inmail.sk

  Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz