Nabídka našeho eshopu

Digitální mikroskop Flex

DigiMicroscope Flex je ideální nástroj pro všechny, kteří potřebují prozkoumat malé předměty nebo povrchy s vysokým rozlišením a zvětšením.

 • Cena: 2487 Kč

Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy

 • poštové ceniny - rozdeľujeme na poštové známky, poštové celiny (obálky, listy, korešpondenčné lístky), poštové vzorce (sprievodky, poukážky).


 • Obr: obálky

  Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy
  Obr: korešpondenčné lístky

  Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


  Obr: sprievodky

  Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • poštová známka - je to poštová cenina vydávaná oprávneným orgánom, preto aby sa stala dokladom o zaplatení určitého poštového úkonu. Poštové známky rozdeľujeme na výplatné známky a doplatné známky.
 • výplatné známky - uhrádza sa nimi poštovné odosielateľom. Patria sem bežné výplatné známky a známky so zvláštnym poštovým určením (letecké, novinové, spešné, doručné, služobné, telegrafné, železničné, bankové, rekomandačné, potrubnej pošty a iné).
 • doplatné známky - uhrádza sa nimi poštový poplatok až po vykonaní poštového úkonu alebo sa nimi uhrádzajú iné poplatky nesúvisiace s poštovou prepravou. Patria sem aj niektoré doručné známky.


 • Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • nevydaná známka - známky, ktoré boli vytlačené, ale z najrôznejších príčin neboli dané do obehu. Tieto známky by nemali byť poštovo použité.
 • nehotové známky - známky na ktorých chýba niektorý s dôležitých výrobných úkonov.
 • delené známky - známky, ktoré majú provizórny charakter a boli použité pri nedostatku určitých hodnôt rozstrihnutím známky.
 • známky s perfínom - známka predierkovaná sústavou ihiel do podnikovej značky, toto označenie malo zabrániť použitiu známok k iným ako podnikovým účelom.


 • Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • vzorec - známky, ktoré sú určené pre Svetovú poštovú úniu alebo pre iný účel (propagačný, informačný) sú pretlačené pretlačou VZOREC (SPECIMEN) alebo prederavené.


 • Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • predbežná známka - známky, ktoré platili oficiálne dočasne bez akýchkoľvek úprav na území nového štátu a boli vydané predchádzajúcim štátom.
 • celina - druh poštovej ceniny s natlačenou známkou alebo obrazom či kresbou ju nahradzujúcou dopisnica, obálka, aerogram, zálepka a pod.).


 • Obr: aerogram

  Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • adresný záznamový lístok - žiadosť adresáta o zasielanie poštových zásielok na jeho prechodnú alebo trvalú adresu. V roku 1937 zavedený ako celina s natlačenou známkou.
 • osobitná tlač - úradná tlač s obrazom známky v bežnej alebo zvláštnej úprave, ktorá nemá poštovú platnosť.


 • Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • analogická pohľadnica (carte maxima) - pohľadnica, ktorá má obraz zhodný s obrazom poštovej známky.


 • Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • poštová celistvosť - dopis, obálka, dopisnica, poštová sprievodka, zúčtovací list pošty u ktorých je dokumentovaný poštový úkon.


 • Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • predznámkový dopis - dopis, ktorý nie je opatrný poštovou známkou a bol dopravený poštou na území, kde ešte neboli používané poštové známky.
 • výstrižok - časť poštovej celistvosti, ktorou sa spravidla dokladuje doba prepravy poštou.


 • Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • obálka prvého dňa (FDC) - celistvosť s nalepenou známkou (známkami) opatrená poštovou pečiatkou prvého dňa vydania. Obálky prvého dňa delíme na obálky opatrené denným poštovým razítkom alebo príležitostným razítkom s dátumom prvého dňa vydania nalepenej známky, obálky vydané k prvému dni vydania známky poštovou správou a obálky vydané k upomienkovým alebo darčekovým účelom (výsadné tlače obálok prvého dňa).


 • Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


  Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • denná poštová pečiatka - pečiatka potvrdzujúca prijatie zásielky k preprave poštou a slúži k znehodnocovaniu poštových cenín, môže ho používať len pošta.


 • Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • frankotyp - označenie používané poštou alebo niektorými podnikmi a zlučujúce funkciu dennej poštovej pečiatky a potvrdenia o zaplatení poštovného.


 • Čo je čo vo filatelii I. - všeobecné pojmy


 • antedatovanie - orazítkovanie poštových známok spätným dátumom spadajúcim do doby platnosti príslušnej známky.
 • predloha - spresnene prekreslený návrh slúžiaci k schváleniu konečnej podoby známky.
 • autor známky - osoba, ktorá na základe stanoveného motívu vypracuje námet, poprípade návrh aj predlohu.
 • motív - základná myšlienka, ktorá má byť vyjadrená autorom na známke.
 • námet - autorov zámer ako stvárniť zadaný motív.
 • návrh - autorom spracovaný námet, ktorý sa stal podkladom o prijatí námetu
 • rytec - výtvarník, ktorý vytvára predlohu známky rytím do podoby vhodnej pre zhotovenie molety.
 • autorská (rytecká) značka - vyrytá značka autorom alebo rytcom v obraze známky alebo pod známkou.
 • moletér - osoba, ktorá vypracováva moletu známky a prenáša pomocou zhotovenej molety otlačok na dosku.
 • falzifikát - všetko čo nie je originál. Falzifikáty rozdeľujeme ku škode zberateľov a ku škode pošty, podľa prevedenia ich delíme na úplne a čiastočné.


 • Autor: Július Fedáš | 30. 8. 2003

  Komentáře

  Nejsou žádné komentáře

  Přidat komentář


  Nabídka našeho eshopu

  Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

  Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč
  Digitální mikroskop Flex

  DigiMicroscope Flex je ideální nástroj pro všechny, kteří potřebují prozkoumat malé předměty nebo povrchy s vysokým rozlišením a zvětšením.

  • Cena: 2487 Kč