TemaFórum - historie

Co předcházelo vydávání zpravodaje TemaFórum?

Před rokem 1989 bylo v Československu nemálo sběratelů, kteří na výstavách vystavovali filatelistické exponáty věnované ve větší či menší míře "historii". Byly to exponáty věnované buď přímo dějinným událostem (např. exponáty Ing. Brendla "Francie válek a revolucí", "Z temna k národnímu probuzení"; Ing. Waltra Müllera "Univerzita Karlova"; J. Karoly "Osud trůnu habsburského" a "Osud trůnu Hohenzollernů"; "Osvobození slovanských národů" J. Koštejna; "Národ sobě" V. Slámy a mnoho dalších), jakož i exponáty které se nepřímo k historii vztahovaly (např. z historie výtvarného umění, literatury a hudby).

Z toho důvodu byl v roce 1982 v tehdejším západočeském krajském výboru Svazu československých filatelistů (dále SČSF) přijat návrh, aby v kraji byla ustavena námětová sekce "Historie", jejímž vedením byl pověřen Václav Stašek a Ing. Lumír Brendl. Návrh byl odsouhlasen vedením Komise námětové filatelie SČSF a tak došlo k ustavení nové sekce.

Téhož roku byl vydán informační bulletin, kterým se vedení nové sekce obrátilo na všechny sběratele, kteří se ve svých exponátech historií zabývali a informovali je o založení sekce a vydávání zpravodaje. První číslo zpravodaje "Historie" bylo vydáno v roce 1983 a bylo přijato s velkým uspokojením. Sekce měla celkem 58 členů, mezi kterými byli významní čeští a slovenští námětáři. Namátkou jmenuji Ing. Brendl, Ing. Müller, profesor Anger, Dr. Zrubec, Dr. Gáťa a mnoho dalších.

Sekce pracovala až do konce roku 1989. Za dobu své existence vydala celkem 17 čísel stejnojmenného zpravodaje. V roce 1990 v důsledku reorganizace Komise námětové filatelie SČSF a Svazu vůbec přestala sekce existovat a další čísla již vydávána nebyla.

Zrod zpravodaje TemaFórum

Vzhledem k tomu, že sekce "Historie" ve své činnosti byla bezesporu úspěšná a její zpravodaj oblíbený, bylo rozhodnuto v krajském výboru ve vydavatelské činnosti pokračovat. Bylo založeno "Západočeské sdružení námětových sběratelů" a pod patronací plzeňského klubu filatelistů KF 03-13 v roce 1991 bylo započato s vydáváním zpravodaje "námětových filatelistů" pod výše uvedeným názvem.

Od svého prvního čísla si zachoval zpravodaj záhlaví bez podstatnějších změn; v roce 1997 (od čísla 20) se změnil pouze formát z A4 na A5.

Redaktoři a autoři

Vedením zpravodaje byl pověřen Václav Stašek, tisk zajišťoval ing. Lumír Brendl. Kromě nich patřili do redakční rady ještě Karel Pech a Vladimír Váňa. Zpočátku nový zpravodaj nahrazoval zaniklý zpravodaj "Historie"; TemaFórum však mělo poněkud jiný cíl: nechtělo se zaměřovat pouze na historii, ale námětové sběratelství vůbec. Cílem bylo přinášet úvahy a články, včetně ukázek zaměřených na vývoj námětového vystavování a sběratelství u nás i ve světě. Mělo být rádcem i pomocníkem všem filatelistům a sběratelům, kteří hledali pro svoji činnost radu a pomoc.

I okruh přispívatelů zůstal v podstatě stejný: do zpravodaje přispívali kromě ing. Brendla a V. Staška i prof. Anger, ing. Kijonka, Dr. Gáťa, z nových autorů ing. Rotport, J. Horák a další. Ve zpravodaji se stále častěji objevovaly články ryze teoretické a zásluhou ing. Brendla i překlady názorů předních světových námětových filatelistů a funkcionářů např. G. Morolliho, předsedy Komise námětové filatelie FIPu, a ukázky exponátů, které získali na světových výstavách nejvyšší ocenění.

Tím ovšem TemaFórum přestávalo být pouze záležitostí Západočeského kraje a nabývalo stále více "celorepublikového významu" a tak se od 5. čísla vydaného v roce 1993 mění i podtitul zpravodaje, nejsou to již "Západočeské listy námětových filatelistů", ale pouze "Listy námětových filatelistů". Současně s rozdělením republiky se od roku 1993 objevuje v záhlaví první známka České republiky. Zájem o zpravodaj projevila i Česká námětová společnost SČF, a ta se také objevuje dále mezi vydavateli místo KF 03-13 Plzeň.

V souvislosti s narůstajícím funkčním zatížením ing. Brendla přecházelo vydávání zpravodaje stále ve větším měřítku na Václava Staška, který se od roku 1995 stal prakticky jediným redaktorem i vydavatelem zpravodaje.

Současnost

Víceméně z tradice zůstal v podtitulu zpravodaje text "Západočeské sdružení námětových filatelistů" a zpravodaj se stále více stával pouze orgánem České námětové společnosti SČF. Proto bylo také rozhodnuto od roku 2001 uvádět v podtitulu pouze ČNS, SČF Praha.

Po vydání 32. čísla zpravodaje se vzdal další činnosti ve vydávání p. Václav Stašek a jeho povinnosti převzal Ing. Schiller.

Od 35. čísla dochází ke změně záhlaví časopisu. Důvodem je postupný přechod na využití výpočetní techniky při sestavě tohoto zpravodaje, s následnou možností zveřejnění ukázek obsahu i na těchto www stránkách.


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223