Zpravodaj 02/2009: Výplatní poštovní známky s kupony určenými pro přítisk

Datum vydání: 17. 4. 2012


V minulém čísle zpravodaje jsem informoval o zajímavostech, které vznikly při tisku přítisku č. V0000000114 a V0000000115 u výplatní poštovní známky Brána s pávem (kat. 544). Katalog Pofis známky o odlišné hustotě rastrové mřížky zařadil do typů. V tomto článku se proto chci věnovat zejména důvodům, které umožnily použití odlišné hustoty rastrové mřížky u známky Brána s pávem.

I. Rozdílné postupy tisku

Na základě dostupných informací a studiem jednotlivých UTL jsem došel k závěru, že u všech dosud vydaných známek s kupony určenými pro přítisk byly využívány tři různé výrobní postupy. Tyto postupy se liší tím, že známky a kupony jsou buď tištěny současně (jednou TF) nebo že je tisk prováděn postupně (lze rozlišit dva odlišné způsoby viz body 2a, 2b). Nyní ale podrobněji:

1) Tisk z jedné tiskové formy:
Tento způsob tisku je standardně využíván při tisku základní varianty, tzn. na kuponech UTL je oficiální přítisk. V těchto případech je v tiskárně Victoria Security Printing, a.s. celý UTL vytištěn vícebarevným ofsetem najednou tzn. z jedné TF (známky a kupony jsou vytištěny současně). Z uvedeného důvodu je rastr u známek a kuponů daného UTL shodný. Všechny UTL s „oficiálními“ přítisky se od těch „privátních“ navíc liší tím, že uprostřed horního okraje není vytištěno logo České pošty, s.p. a v dolním okraji není uvedeno pořadové číslo přítisku.
Tisk z jedné tiskové formy byl nestandardně použit při výrobě přítisku č. V0000000114 a V0000000115 s tématikou ke Světové výstavě Praga 2008. V tomto případě nebyl tedy použit postup, který uvádím pod bodem 2a). Rastr u známek a kupónů na UTL je z důvodu použití jedné TF shodný.
U žádného dalšího přítisku řady V, který jsem měl k dispozici, jsem tisk UTL z jedné tiskové formy nezjistil. To však neznamená, že tento postup nebyl použit u dalších UTL. Navíc, ani rastr o stejné hustotě a velikosti bodů u známek a kuponů nemusí být dokladem toho, že UTL byl tištěn z jedné tiskové formy. Tak tomu zřejmě je u přítisku V000000001 a V0000000002 (OSTROPA 2003, Jihlava), kde je jak u známky, tak i u kuponů použit jemný rastr. Osobně se domnívám, že v tomto případě byly použity dvě tiskové formy.

2) Postupný tisk:
V případech, kdy se nejedná o oficiální přítisk a přítisk je tedy tištěn na základě objednávky, je tisk UTL zpravidla prováděn postupně, a to ve dvou fázích. V první fázi je tiskárnou Victoria Security Printing, a.s. proveden tisk známek a kuponu v pravém horním rohu vícebarevným ofsetem (viz obr. 1 – počítačová montáž z původního UTL).

4331a01.jpg, 55kB
obr. 1

Na tento „polotovar“ je následně, ve druhé fázi, podle zadání zákazníka dotištěno zbývajících 11 kupónů, a to buď vícebarevným ofsetem (přítisky řady V), nebo laserovou tiskárnou (přítisky řady P). Zároveň je dotištěno do horního okraje logo České pošty, s.p. A do dolního okraje pořadové číslo.

2a) Postupný tisk ze dvou tiskových forem pro ofset (přítisky řady V):
Postupný tisk ze dvou tiskových forem je využíván u zakázek, kdy je zákazníkem objednán vyšší počet UTL. Známky a kupon v pravém horním rohu (1. tisková forma) a následně i zbývajících 11 kupónů, logo a pořadové číslo (2. tisková forma) jsou tištěny tiskárnou Victoria Security Printing, a.s vícebarevným ofsetem.
Použití dvou tiskových forem pro ofset lze v některých případech odvodit z odlišné hustoty rastrové mřížky známek a kuponů. U dosavadních UTL je u známek včetně jednoho kuponu používán jemný rastr, kdežto u 11 dotiskovaných kupónů je většinou hrubější rastr. Dalším vodítkem pro doložení skutečnosti, že UTL byl tištěn dvěmi tiskovými formami je zjištění, že u stejných UTL není vzdálenost mezi známkami a kupony vždy stejná.

2b) Postupný tisk z tiskové formy/ofset a laserovou tiskárnou (přítisky řady P):
Postupný tisk z tiskové formy (ofset) a následně laserovou tiskárnou je využíván u zakázek, kdy je objednán malý počet UTL. Není to ale pravidlem. Přítisk čísla P0000032134 (viz oddíl II tohoto článku) byl na 600 UTL vytištěn firmou Česká pošta, s.p. - POSTFILA laserovou tiskárnou.
Při tomto postupu tiskárna Victoria Security Printing, a.s. vytiskne vícebarevným ofsetem UTL, který obsahuje všech devět známek a pravý horní kupon. Teprve na základě objednávky zákazníka dotiskuje Česká pošta, s.p. - POSTFILA na laserové tiskárně zbývajících 11 kupónů, logo pošty a pořadové číslo.  Pro přehlednost jsem výše uvedené postupy zapracoval do tabulky:

4331a05.jpg, 33kB
tab. 1

II. Brána s pávem (10,- Kč; kat. 544) s přítiskem ke světové výstavě Praga 2008

Neocenitelným zdrojem informací je internet. Zde jsou na webových stránkách České pošty, s.p. (www.ceskaposta.cz) k některým přítiskům uvedeny základní informace. U přítisků s tématikou Světové výstavy Praga 2008 jsou k dispozici následující údaje:
UTL s pořadovým č. V0000000114 + V0000000115
Náklad 600 + 300 UTL, datum vydání 13. 8. 2008 + 29. 9. 2008, kupující Česká pošta, s.p. OZ Střední Čechy
UTL s pořadovým č. P0000032134
Náklad 600 UTL, datum vydání 12. 9. 2008, kupující Česká pošta, s.p. OZ Střední Čechy

Ze shora uvedených informací vyplývá, že bylo vytištěno celkem 900 UTL s hrubým rastrem (tzn. 8.100 známek II. typu). Jedná se poměrně o velmi nízký počet UTL. Navíc nemalý počet známek byl zajisté návštěvníky Světové výstavy Praga 2008 ihned použit k vyplacení dopisů. To tedy může cenu UTL s hrubým rastrem finančně velmi zhodnotit. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že tisk přítisků není dosud ukončen, a proto v současnosti lze o „vzácnosti“ známek II. typu pouze spekulovat. Dalším faktorem, který v budoucnu může mít určitý vliv na tisk známek, je změna vlastníka tiskárny Victoria Security Printing, a.s., ke kterému došlo zřejmě v prvním čtvrtletí letošního roku.

III. Brána s pávem (7,50 Kč; kat. 424) s přítiskem k svátku zamilovaných

Na základě požadavku České pošty, s.p. OZ Střední Čechy byl proveden tisk UTL s přítiskem, který je věnován svátku zamilovaných (obr. 2). Na devíti kupónech jsou dvě srdce v oblacích. Na dvou kuponech v pravém okraji je logo České pošty, s.p.

4331a03.jpg, 126kB
Obr. 2 – UTL s přítiskem „Valentýn 2007“

Na webových stránkách České pošty, s.p. jsou k vydání přítisku „Valentýn 2007“ uvedeny následující informace - UTL s pořadovým č. V0000000105; náklad 400 TL, dat. vydání 18. 1. 2007, kupující Česká pošta, s.p. OZ Střední Čechy.
Na části nákladu se společně vyskytují následující vady:

4331a02.jpg, 26kB
Obr. 3 – Modrá skvrna nad O ve slově POŠTA, v okraji UTL nad ZP 2

4331a04.jpg, 9,2kB
Obr. 4 - Žlutá vlnovka v pravém horním rohu dolního okraje UTL, pod kuponem s logem České pošty.

IV. Závěrem

Za článkem, který byl otištěn na str. 33 až 35 Zpravodaje č. 1/2009, byl editorem položen dotaz bez toho, aby byl zodpovězen. Otázka se navíc vztahuje k článku, jehož jsem autorem. Proto se ji pokusím zodpovědět. Nejdříve dotaz; „Kde – v jaké literatuře, bude tento případ zaznamenán jako typ, když se UTL s privátními přítisky nekatalogizují? V případě kuponů s logem výstavy Praga o privátní přítisk jde, i když si ho zadala Česká pošta s.p. stejně jako s kuponem valentýnského srdíčka?!“
Od vydání posledního zpravodaje uběhl nějaký ten pátek, a tak na první část otázky je snadná odpověď. Typy u známek jsou již uvedeny v novém katalogu Pofis, který dle mého názoru v tomto případě zareagoval velmi pružně. Jsem zároveň rád, že katalog neohodnocuje jednotlivé typy (k ceně jsem se vyjádřil ve II. oddíle tohoto článku).
Druhá část otázky vyjadřuje obavy z neuveřejnění typů z důvodu, že UTL s privátními přítisky se nekatalogizují. Takže. V první řadě si musíme uvědomit, že typy se rozlišují u známek. Jejich katalogizování tedy nemá s oficiálním a privátním přítiskem nic společného. A pokud jde o katalogizaci vlastních přítisků? Jak jsem shora pochválil pružnost katalogu Pofis, tak v tomto případě musím konstatovat, že autor katalogu pořádně ale pořádně zaspal.

Autor: Rudolf Oppolzer
rudolf.oppolzer@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz